Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Dream


1. Postanowienia wstępne

1.1. Założenie postaci na świecie prywatnym Dream jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu świata i wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za wszelkie występki, które zostaną popełnione przez gracza. Oznacza to również, że w przypadku gry osób trzecich, odpowiedzialność za ich poczynania ponosi właściciel danych postaci.
1.2. Gracze świata Dream są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świata Dream, Regulaminu Gry Margonem, Taryfikatora Kar oraz Oficjalnych Zasad Światów Prywatnych.
1.3. Świat został założony 6 lipca 2010 roku przez gracza Zły Ketoe. Zarządcami są osoby, których nicki widnieją w zakładce "Statystyki" na stronie głównej gry Margonem.
1.4. Walutą świata są Ruble, które gracze mogą wykorzystywać do wykupowania różnych usług, w tym zaproszeń na kolejne postacie.
1.5. Zarządca do pomocy w zarządzaniu światem ma dostępną Radę Dream, w której skład wchodzą gracze z funkcją Super Moderatora. Każdy z nich ma przydzielone konkretne obowiązki do wykonywania na świecie.
1.6. Gracze nie są zobowiązani do używania dodatku globalnego. Jednak znajdują się w nim udogodnienia, które pozwalają na sprawną identyfikację niektórych aspektów, za które gracz może zostać ukarany.

2. Informacje o karach

2.1. Wszystkie zgłoszenia dotyczące łamania regulaminu świata należy zgłaszać w temacie “Łamanie zasad i nieaktywność”.
2.2. Zgłaszane wykroczenia dotyczące łamania regulaminu świata nie mogą być starsze niż dwa tygodnie. Po tym czasie screeny ulegają przedawnieniu i nie są przez nas rozpatrywane jako dowód w sprawie.
2.3. Każde zgłaszane w temacie “Łamanie zasad i nieaktywność” przewinienie musi zostać udokumentowane screenem bądź screenami pełnego okna gry z widoczną datą oraz godziną oraz chatem gry wysuniętym do drugiej albo trzeciej pozycji w przypadku gry na starym interface gry, w przypadku nowego interface wysuniętym do pierwszej albo drugiej pozycji.
2.4. Kary zwykle są nakładane na wszystkie postacie gracza na świecie Dream. Wyjątkiem od tego jest nadanie kary ostrzegawczej dla gracza, który nie reaguje na upomnienie w grze lub na forum ogólnym, przeniesienie postaci gracza na Syberię po osiągnięciu odpowiedniej nieaktywności lub nakreślenie karalności tylko jednej postaci gracza przez dany punkt regulaminu.
2.5. Przy przeniesieniu gracza na Syberię za przewinienia zsyłane są wszystkie jego postacie ze świata Dream. Jeżeli gracz posiadał zaproszenie na świat prywatny Dream w chwili zesłania jego postaci na Syberię również postać założona przez zaproszenie posiadane w chwili zesłania pozostałych postaci zostanie przeniesiona na świat wyrzutków - Syberię.
2.6. Na świecie obowiązuje system upomnień. Każdy gracz posiada limit dwóch upomnień z możliwością rozszerzenia do trzech według punktu 11.2.a). Dodatkowo, każde posiadane 120h zabicia postaci jest jednoznaczne z otrzymaniem dodatkowego upomnienia. Przy nakładaniu każdego upomnienia gracz otrzymuje dodatkowo karę zabicia postaci na 24h. Przekroczenie dopuszczalnego limitu skutkuje zesłaniem postaci gracza na Syberię.
2.7. Upomnienia oraz zabicia postaci, dalej zwane killami, są nadawane za przewinienia popełnione w grze, na forum, czacie w grze oraz innych metodach komunikacji, które są dostępne z poziomu gry. Killom podlegają tylko czaty ogólny, globalny oraz grupowy (czatu prywatnego dotyczą punkty regulaminu, przy których zostało to zaznaczone). W przypadku Mute pod karanie podlega czat ogólny oraz globalny. Wiadomości oraz komunikaty wysyłane przez dodatki zewnętrzne (przykładowo lotlogi klanowe), do których dostęp ma ograniczone grono osób nie podlegają karom.
2.8. Każdy gracz może odwołać się od nałożonej kary w przeciągu tygodnia od chwili jej nałożenia w temacie "Łamanie zasad i nieaktywność". Jeżeli gracz nie jest w stanie zamieścić odwołania z powodu knebla bądź blokady konta odwołanie może być zamieszczone za pośrednictwem innego gracza. Odwołanie zamieszczone przez innego gracza musi o tym informować w pierwszej linijce postu. Odwołanie musi być napisane przez osobę ukaraną. Osoba, której odwołanie zostało zamieszczone przez inną osobę ma obowiązek powiadomienia zarządcy świata prywatnego Dream, że wie o tym fakcie.
2.9. Jedyną możliwością anulowania przeniesienia postaci na Syberię za przewinienia lub nieaktywność jest pozytywny wynik systemu "Ratunek" - patrz podpunkt 11.2.
2.10. Istnieje możliwość jednorazowego cofnięcia Upomnienia przez Radę Dream. Aby gracz mógł się ubiegać o taką opcję musi brać aktywny udział w grze, być niekaranym przez miniony rok oraz uiścić stosowną opłatę. Przez aktywny udział w grze rozumiemy angażowanie się w sprawy świata, branie udziału w wydarzeniach organizowanych na świecie oraz brak zgłaszanych nieaktywności w omawianym okresie. Szczegóły dotyczące cofania upomnień można odnaleźć na forum w temacie “Informator”.

3. Powody przeniesienia gracza na Syberię

3.1. Stała blokada konta. Gracz zostaje zesłany po 30 dniach od momentu otrzymania blokady. Jest to czas na ewentualne odwołanie się od nałożonej kary u Administracji.
3.2. Przekroczenie limitu dopuszczalnych upomnień.
3.3. Niezgłoszona w odpowiednim temacie na forum nieaktywność powyżej siedemnastu dni. W tym przypadku na świat wyrzutków przenoszone są tylko postacie gracza, które przekroczyły limit 17 dni nieaktywności, a nie wszystkie posiadane.
3.4. Niewyrównanie ujemnej reputacji w czasie ustalonym przez Zarządcę. Każdy gracz posiadający ujemną reputacje jest zobowiązany do jej wyrównania w czasie ustalonym przez Zarządcę.
3.5. Decyzja Rady Dream podjęta w ramach systemu "Wylot" zgodnie z podpunktem 11.1.
3.6. Bezpodstawne narzekanie na serwer lub Radnych.
3.7. Natrętne i oczywiste utrudnianie gry innym graczom, toksyczność, podżeganie do nękania innych, nastawianie graczy przeciwko innemu graczowi lub niszczenie klimatu świata.
3.8. Niewywiązanie się przez gracza z umowy o przeniesieniu postaci opisanej w punkcie 9.
3.9. Próba handlu możliwością gry na świecie w jakiejkolwiek postaci, w tym również próba sprzedaży konta czy zaproszeń dla przyjaciela, przynosząca nielegalną korzyść poza grą i światem Dream.
3.10. Prośba gracza złożona w temacie “Łamanie zasad i nieaktywność”. W takim przypadku postacie zostaną oznaczone do zesłania po upływie co najmniej trzech dni od złożenia prośby. W tym czasie gracz ma jeszcze okazję na rezygnację. Po przeznaczeniu postaci do przeniesienia nie ma później żadnej możliwości cofnięcia zsyłki, nawet za pomocą systemu “Ratunek”.
3.11. Używanie nielegalnych wspomagaczy do gry, które automatyzują rozgrywkę. Podejrzani o ten występek gracze będą weryfikowani przez Radę z pomocą komendy !nick_gracza wraz z możliwym wykorzystaniem do tego osób trzecich, a w czasie trwania tego procesu są oni zobowiązani do postępowania zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Radnego. Całość weryfikacji powinna zająć od 15 do 30 minut. Brak współpracy ze strony gracza zostanie potraktowany jako potwierdzenie posiadania nielegalnego oprogramowania, a wszystkie jego postacie zostaną zesłane na Syberię.

4. Upomnienia

4.1. Zaatakowanie i zabicie z przewagą wyższą niż 20 poziomów postaci gracza lub zaatakowanie grupy (w rozumieniu - dwie bądź więcej postaci), w której znajduje się przynajmniej jedna postać o ponad 20 poziomów niższa od postaci atakującego i zabicie z przewagą wyższą niż 20 poziomów postaci będącej uczestnikiem walki. Upomnienie otrzymuje się za każdą walkę, w której zabito przynajmniej jedną postać z przewagą ponad 20 poziomów doświadczenia.
4.2. Zaatakowanie i zabicie nowego gracza na świecie według podpunktu 8.4.
4.3. Zaatakowanie i zabicie gracza, który posiada wykupioną ochronę BOD.
4.4. Zaatakowanie i zabicie danej postaci gracza więcej niż trzy razy na dzień jedną postacią. Za każde kolejne zabicie danej postaci gracza więcej niż trzy razy na dzień jedną postacią nadawane jest kolejne upomnienie.
4.5. Zaatakowanie i zabicie w grupie jednego gracza. W przypadku złamania tego punktu Regulaminu przewaga poziomów między uczestnikami walki nie ma znaczenia. Odpowiedzialność ponosi atakujący.
4.6. Nagminne łamanie zasad Chatu, liczne wykroczenia.
4.7. Zaśmiecanie lokacji, wulgarne lub rasistowskie treści ułożone z przedmiotów.
4.8. Zaatakowanie i zabicie gracza zajmującego herosa bądź herosa bądź graczy przybywających na herosa. Sposób zajęcia opisuje punkt 7.1.
4.9. Zaatakowanie i zabicie gracza znajdującego się do 10 kratek od NPC teleportującego na mapę z tytanem jak i zaatakowanie i zabicie gracza na mapie z tytanem. Walki dozwolone są tylko wtedy gdy zostanie na nie wyrażona zgoda. Postacie nieposiadające poziomu umożliwiającego wejście do lokacji, w której znajduje się tytan nie są objęte ochroną przy NPC teleportującym na mapę z tytanem.
4.10. Niestosowanie się dowódcy grupy walczącej z tytanem do punktu 7.5. W przypadku braku możliwości ustalenia dowódcy grupy karana jest cała grupa.
4.11. Zaatakowanie tytana przez członka grupy bez zgody dowódcy grupy.
4.12. Podrabianie screenów, oszukiwanie Rady Dream, wszelkie próby przekupstw, negocjacji celem obniżenia lub zdjęcia nadanej kary.
4.13. Upomnienie może zostać nadane przez Zarządcę w ramach ostrzeżenia za niewłaściwe zachowanie na świecie, jeśli gracz nie okaże poprawy po upomnieniu słownym od gracza z funkcją.
4.14. Każde 120h killa jest równoznaczne z nadaniem upomnienia danemu graczowi.
4.15. Każdorazowa tymczasowa blokada konta gracza jest równoznaczna z dodaniem upomnienia danemu graczowi do historii jego konta. W przypadku próby odwołania się u Usługodawcy i jego pozytywnego rozpatrzenia gracz ma obowiązek poinformować o tym zdarzeniu Zarządcę w ciągu 5 dni od otrzymania blokady. Wówczas Upomnienie nie zostanie nadane do czasu wyjaśnienia sprawy.

5. Kille

5.1. Obraza gracza lub podmiotów z nim związanych – do 72h (dotyczy również Chatu Prywatnego).
5.2. Spam/Flood - do 24h.
5.3. Nadużywanie wołacza globalnego na herosów i tytanów - do 24h.
5.4. Nagminne przeszkadzanie w przeprowadzaniu konkursów - do 72h.
5.5. Brak kultury wypowiedzi, pomówienia, prowokowanie lub oczernianie innych na forum publicznym - do 72h. (dotyczy również Chatu Prywatnego).
5.6. Obrażanie klanów, obrażanie ich członków za przynależność do klanu, propagowanie ogólnej niechęci do danego klanu - do 72h.
5.7. Stosowanie oraz propagowanie skrótów, które mogą zostać odczytane w obraźliwy sposób w odniesieniu do innych graczy, klanów i podmiotów z nimi związanych. Ten punkt jest stosowany po wcześniejszym zwróceniu uwagi przez gracza z funkcją lub zarządcę - do 72h.
5.8. Gnębienie innych graczy, znęcanie się, również psychiczne, w tym również natrętne dedanie danego gracza przez klan, które nie jest w obrębie tylko jednego potworka - do 72h.
5.9. Niestosowanie się do regulaminów w tematach, przeszkadzanie w zabawach organizowanych z ramienia Rady Dream​ ​- do 72h.
5.10. Każdorazowy knebel na forum jest równoznaczny z dodaniem graczowi 24 godzin killa w historii kar jego konta. Gracz może odwołać się od tego wpisu poprzez przekazanie informacji o karze wraz z prośbą o ocenienie tego zdarzenia do Zarządcy. Wówczas Rada rozpatrzy słuszność złamania regulaminu forum i w razie potrzeby cofnie wpis.

6. Mute

6.1. Na świecie włączone jest automute, w przypadku stosowania skrótów wulgaryzmów - do 24h.
6.2. Natrętne żebranie, nadużywanie emotikonów, pisanie 'falą', przesadne niestosowanie się do zasad poprawnej pisowni – do 48h.

7. Rozgrywka

7.1. Na naszym świecie nie ma obowiązku zajmowania żadnych potworów dostępnych w grze. Jednak szanujmy swój wzajemny czas włożony w zdobywanie przedmiotów i w razie problemów starajmy się porozumieć.
7.2. Dopuszczamy możliwość zarezerwowania przez gracza znalezionego herosa lub herosa eventowego, które dalej nazywane są potworem. Aby dokonać takiej czynności należy stanąć w pobliżu zajmowanego potwora w odległości nie większej niż 7 kratek w każdą stronę od znajdującego się potwora, napisać wiadomość na czacie ogólnym o treści “Zajmuję *nazwa danego potwora*” i wykonać screen całego ekranu według zasad opisanych w podpunkcie 2.3 wraz z podświetleniem godziny napisania wiadomości. Rezerwacja jest ważna od chwili pojawienia się wiadomości na czacie przez 10 minut. Po tym czasie potwora może zająć inny gracz lub też pokonać go. W czasie, kiedy ktoś zajmie danego potwora, inny gracz nie może zabić: gracza, który znalazł potwora, zbierającej się grupy oraz zajętego potwora. Taki występek karany jest Upomnieniem. Nie rozpatrujemy przypadków zajmowania elit, elit II, tytanów oraz kolosów.
7.3. Na mapach, na których respią się tytani, dozwolone jest prowadzenie walk PvP tylko za zgodą obu stron umieszczoną na czacie ogólnym lub prywatnym danej lokacji. Zaatakowanie gracza, bez wyrażonej przez niego zgody, skutkuje otrzymaniem kary w postaci upomnienia w przypadku zgłoszenia tego w odpowiednim temacie na forum.
7.4. Nie tolerujemy utrudniania dojścia na tytana w momencie, kiedy zbiera się na niego drużyna. Gracz nie może być zaatakowany w odległości maksymalnie 10 kratek od opcji dialogowej wpuszczającej na mapę z tytanem. Aby rozpatrzyć dany przypadek na screenie musi znajdować się jasna informacja o zbieraniu się drużyny na danego tytana. Utrudnianie dojścia może skutkować otrzymaniem kary w postaci upomnienia w przypadku zgłoszenia tego w odpowiednim temacie na forum.
7.5 Dowódca grupy, czyli osoba, która woła innych graczy na tytana lub tworzy ową grupę, ma obowiązek dodania do niej każdego gracza, który pojawi się na mapie według kolejności przyjścia. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji tego gracza, tj. brak dodawania do grupy, nieodpisywanie na wiadomość innych graczy, dowódcą może zostać osoba, która była kolejna na mapie. Nieaktywny gracz może zostać nie dodany do grupy, w przypadku gdy nie zaakceptuje zaproszenia do grupy do czasu dodania dziesiątej osoby. W przypadku większej ilości graczy w stosunku do maksymalnej ilości w jednej grupie, gracz może odstąpić swoje miejsce wyznaczonej przez siebie osobie spoza grupy. W przypadku problemu z weryfikacją kolejności przyjścia, dowódca grupy powinien wykonać losowanie pomiędzy tymi osobami, polegające na dodaniu wszystkich jednocześnie. Za wszelkiego rodzaju próby selekcji graczy w grupie odpowiedzialny jest dowódca grupy. To on ponosi karę w postaci upomnienia za wyrzucenie lub niedodanie osoby, która powinna się w tej grupie znaleźć. W przypadku niewskazania dowódcy, karę ponoszą wszystkie osoby z danej grupy. Dodatkowo, w trakcie trwania postępowania w danej sprawie, gracze należący do drużyny są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania zarządcy powiązane z daną sprawą. Brak chęci współpracy może skutkować otrzymaniem kary zabicia postaci do 48h.
7.6. W przypadku kolosów nie ingerujemy w żadne poczynania graczy. Są to potwory typu instancja, przez co wszelkie możliwości rywalizacji na nich zostały zniwelowane.
7.7. Nie gwarantujemy zajmowania przedmiotów z potworów. Jeśli ktoś zacznie robić problemy innym, za złapanie jakiegoś przedmiotu, to może liczyć się z otrzymaniem kary w postaci upomnienia w przypadku zgłoszenia tego w odpowiednim temacie na forum wraz z ewidentnymi dowodami winy.
7.8. Na świecie nie pobieramy opłat za stworzenie klanu. Jednak jeśli ktoś decyduje się na założenie swojej własnej gildii jest zobowiązany do nadania jej stosownej nazwy, która jest zgodna z ogólnymi zasadami języka polskiego, nie jest w żadnym stopniu obraźliwa wobec innych graczy, klanów oraz podmiotów z nimi związanych, a także prześmiewcza, wulgarna lub niestosowna. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować otrzymaniem kary w postaci killa na 24h lub dłuższego, do czasu zmiany nazwy klanu na właściwą.
7.9. Staramy się nie ingerować w wewnętrzne sprawy klanów, jednak w przypadku niewłaściwego zachowania wielu graczy jednego klanu Zarządca może wystąpić z prośbą o upomnienie danych graczy przez założyciela, ponowione nakazem usunięcia takich osób z danego klanu w przypadku, gdy upomnienie nie wpłynie na zachowanie gracza. W przypadku niewywiązania się założyciela klanu z obowiązku w ciągu siedmiu dni, może on otrzymać karę w postaci killa na postać będącą założycielem do czasu wykonania dyrektywy. Co więcej, osoby, które zostały wydalone z klanu na wniosek Zarządcy, nie mogą być członkami ani założycielami żadnego klanu przez minimum trzy miesiące. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez graczy może skutkować otrzymaniem kary killa do czasu opuszczenia nowego klanu dla gracza oraz w postaci upomnienia dla założyciela danego klanu za przyjęcie takiej osoby jeśli nie wyrzuci jej ze swojego klanu w ciągu 24h od pojawienia się danej sprawy.
7.10. Zakładając nick postaci na Dream należy pamiętać, że nie może być on obraźliwy w odniesieniu do innych graczy, klanów lub podmiotów z nimi związanych. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować otrzymaniem kary w postaci killa na 24h lub dłuższego, do czasu zmiany nazwy postaci na właściwą.
7.11. Wszyscy gracze są sobie równi, nie ma podziału na lepszych i gorszych. Każda próba selekcji, poniżenia innej osoby lub klanu, a także wywyższanie się ponad innych skutkować będzie karą w postaci upomnienia lub inną, która została opisana w innych punktach regulaminu.
7.12. Zabronione jest używanie określeń pochodzących ze slangu internetowego, mających na celu pomówienie oraz obrazę gracza. Przykłady takich określeń to "bociarz"; "mulciak"; "cheater" i tym podobne - do 72h. Zezwala się natomiast na wyrażanie swojej opinii o graczu, jeżeli jest ona sformułowana w sposób kulturalny, za pomocą słów i określeń nie nacechowanych nienawiścią, przedstawiających nasze zdanie na dany temat. Zatem, na przykład napisanie, że "dany gracz jest posiadaczem multikonta" nie będzie karane. Niestety jednak nagminne lub zbyt częste wyrażanie swojego zdania na dany temat będzie podlegało karze - do 72h.

8. Rekrutacje i nowi gracze

8.1. Na świat można się dostać wyłącznie poprzez oficjalną rekrutację, zaproszenie dla znajomego lub różnego rodzaju konkursy.
8.2. Decyzję o rekrutacji podejmują wyłącznie Zarządcy. W przypadku pojawienia się dowolnej możliwości otrzymania zaproszenia na świat, informacja o tym znajdzie się w profilu Zarządcy.
8.3. Nie ma możliwości na otrzymanie zaproszenia w inny sposób niż opisane w punkcie 8.1. Wszystkie inne oferty, które mogą zobaczyć gracze są jawnym oszustwem i należy ich unikać.
8.4. Nowi gracze na świecie zaproszeni poprzez oficjalną rekrutację na forum podlegają okresowi ochronnemu na okres trzech tygodni. Zabicie takiego gracza skutkuje uzyskaniem Upomnienia. W grze pomocny przy identyfikacji jest dodatek globalny, gdyż tacy gracze otrzymują specjalne podświetlenie w postaci zielonego neonu. Dodatkowo, na forum zawsze znajduje się lista kont, które dostały się z rekrutacji w temacie “Blog Techniczny Dream”.

9. Kolejne postacie i informacje o przenoszeniu ich z innych światów

9.1. Drugą, trzecią lub czwartą postać można otrzymać za wyznaczoną liczbę złota, odpowiednią liczbę Rubli lub jako wygraną w konkursach.
9.2. Piąta postać możliwa jest do zdobycia wyłącznie w konkursach.
9.3. Szósta postać jest darmowa. Aby ją otrzymać gracz musi posiadać już pięć postaci oraz grać na Dream minimum cztery lata.
9.4. Gracz, który wygra dodatkową postać w konkursie, może przekazać swoje zaproszenie dowolnej osobie grającej na Dream i posiadającej na świecie maksymalnie dwie postacie.
9.5. Jedynie gracze Dream oraz osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację, mogą starać się o przeniesienie postaci na świat Dream. Jeśli nie posiadasz zaproszenia na Dream nie możesz ubiegać się o przeniesienie.
9.6. Gracze zainteresowani przeniesieniem, którzy na świecie Dream posiadają już co najmniej jedną postać, zobowiązani są do uiszczenia odpowiedniej opłaty za kolejną postać.
9.7. Każde przeniesienie postaci musi być uzgodnione z Zarządcą świata Dream.
9.8. Przeniesienie postaci na świat Dream jest jednorazowe w obrębie danego konta.
9.9. Przenoszenie postaci odbywa się tylko i wyłącznie według jednej z poniższych opcji:
a) Gracz może przenieść 10 legend, a ponadto 2 legendy pochodzące z eventu. Oprócz tych przedmiotów gracz zobowiązany jest przenieść kilka dodatkowych legend, które przekaże na organizację eventów. Szczegóły dotyczące legend, które zostaną oddane na nagrody w eventach, są uzgadniane indywidualnie. W przypadku nieprzekazania ustalonych legend wszystkie postacie gracza zostaną zesłane na Syberię.????
b) Gracz może przenieść 5 legend, a ponadto 1 legendę pochodzącą z eventu.
9.10. Z powyższych limitów wyłączone są talizmany, torby, mikstury, neutralne, konsumpcyjne i książki.
9.11. Limity inne niż te wymienione w punkcie 9.9 nie obowiązują.
9.12. W niektórych sytuacjach Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy przenosin postaci gracza. Takowa decyzja nie podlega negocjacji.

10. Wojny

10.1. Na świecie dopuszczamy możliwość wypowiadania wojen indywidualnych pomiędzy graczami. Każdy gracz może w danym czasie prowadzić maxymalnie 3 wojny indywidualne. Nie rozpatrujemy wojen klanowych.
10.2. Aby wypowiedzieć wojnę danemu graczowi należy zgłosić ten fakt w temacie “Łamania zasad i nieaktywność” i poprzeć go minimum trzema powodami.
10.3. Wojna rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia jej przez Zarządcę i wpisania do odpowiedniego pliku w temacie.
10.4. Podczas wojny nie obowiązują punkty Regulaminu Dream mówiące o limicie zabić oraz o dopuszczalnej przewadze poziomów na PvP.
10.5. Maksymalny czas trwania wojny między graczami to trzy tygodnie.

11. Systemy dostępne na świecie

11.1. System "Wylot"
Każdy gracz Dream może domagać się wylotu innego gracza ze świata. W tym celu musi założyć temat na forum o nazwie: "[Dream] Wylot - nick gracza". W poście musi podać link do profilu gracza oraz minimum trzy powody poparte dowodami (dowód musi być w formie podanej w punktach 2.3). Następnie pozostali gracze serwera wypowiadają się o danej osobie. Decyzja dotycząca zesłania na Syberię ustalana jest przez Radę Dream w przeciągu dwóch tygodni od daty założenia tematu z możliwością przyspieszenia lub wydłużenia tego okresu spowodowanej przewidywaną nieobecnością Zarządcy.????
11.2. System "Ratunek"
a) przeniesienie postaci z powodu trzech upomnień
Każdy gracz, który ma już trzy upomnienia, może skorzystać z tego systemu. W tym celu inny gracz musi założyć temat pod nazwą: "[Dream] Ratunek - nick gracza", w którym musi podać link do profilu danego gracza oraz minimum trzy argumenty, dlaczego gracz miałby zostać na świecie. Następnie pozostali gracze wypowiadają się o danej osobie. Jeśli decyzja Rady Dream będzie pozytywna, gracz otrzymuje limit czterech upomnień.
b) przeniesienie postaci z innego powodu niż trzy upomnienia
Gracz, wobec którego została podjęta decyzja o przeniesieniu na Syberię, może skorzystać z tego systemu z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3.10. W tym celu inny gracz musi założyć temat pod nazwą: "[Dream] Ratunek - nick gracza", w którym musi podać link do profilu danego gracza oraz minimum trzy argumenty, dlaczego gracz miałby zostać na świecie. Następnie pozostali gracze wypowiadają się o danej osobie. Jeśli decyzja Rady będzie pozytywna, wyrok zostaje anulowany - gracz pozostaje na serwerze.
11.3. Błogosławieństwo Ochronne Dream “BOD”
Każdy gracz objęty tą usługą jest wyłączony z walk przeciwko innym graczom. Oznacza to, że nie można go zabijać, ale również i on nie może zabijać innych graczy. Usługę tę można zakupić za odpowiednią ilość Rubli, ale nie na dłużej niż dwa tygodnie w ciągu danego miesiąca.

12. Informacje końcowe

12.1. Na naszym świecie nie ma obowiązku zajmowania żadnych potworów dostępnych w grze. Jednak istnieje taka opcja w odniesieniu do herosów.
12.2. Gracz nie może zostać ukarany za coś co nie zostało ujęte w regulaminie.
12.3. Na serwerze nie ma podziału na lepszych i gorszych.
12.4. Regulamin nie działa wstecz.
12.5. Wszelkie zmiany w regulaminie będą komunikowane graczom odpowiednio wcześniej.
12.6. Dodatek serwerowy nie jest obowiązkowy, jego używanie jest dobrowolne.
12.7. Wiele przydatnych objaśnień i informacji dotyczących funkcjonowania świata można znaleźć na forum w temacie “Informator”.
12.8. Grajmy wspólnie, szanujmy się i dbajmy o nasz świat!

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2012-03-26
publikacja nowej wersji Regulaminu.
---
2014-05-26
Zmiana Regulaminu
---
2015-06-03
Publikacja nowego regulaminu świata.
17/06/2015
2015-06-26
Dodanie punktów: 8.3; 8.4; 8.5
---
2015-07-13
Drobne zmiany w 2.5; 3; 7.1; 7.3.
---
2017-09-02
Publikacja nowego regulaminu świat
16/09/2017
2019-06-27
Publikacja nowego regulaminu świata
11/07/2019
2020-04-06
Publikacja nowego regulaminu świata
20/04/2012
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -