Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Badzior


Regulamin obowiązujący od dnia 18/12/2019.


1. OGÓLNE

1.1. Każdego Gracza obowiązuje zachowanie wszelkich zasad kultury i dobrego wychowania. Dotyczy to także zachowań na innych światach czy też na forum gry.
1.2. Każdy Gracz ma obowiązek przestrzegania:
- Regulaminu świata prywatnego Badzior,
- Zasad każdego tematu świata prywatnego Badzior,
- Regulaminu Gry Margonem,
- Taryfikatora kar,
- Zasad światów prywatnych,
- Netykiety.
1.3. Nick postaci powinien być napisany w mianowniku i nie powinien w sobie zawierać żadnego czasownika nawet w formie obcojęzycznej.
1.3.1. Każdy z członów musi zaczynać się wielką literą. Wyjątkiem są spójniki zawarte w imieniu postaci, które mogą być zapisane małą literą (np. Zbyszko z Bogdańca).
1.3.2. Nick postaci powinien być napisany zgodnie z zasadami pisowni. Zabronione są ozdobniki w formie bezsensownych ciągów znaków.
1.4. Gracz ma obowiązek wbić swoją pierwszą postacią przynajmniej 50 poziom doświadczenia najpóźniej dwa tygodnie od momentu otrzymania zaproszenia.
1.4.1. W przypadku każdej kolejnej postaci Gracz ma obowiązek wbić przynajmniej 40 poziom doświadczenia najpóźniej dwa tygodnie od momentu wysłania zaproszenia. Niedostosowanie się do tego punktu skutkować będzie zesłaniem postaci na Syberię bez możliwości odwołania.
1.5. Dopuszczalny czas trwania nieaktywności postaci Gracza wynosi 21 dni. W przypadku dłuższej nieaktywności postać zostanie przeniesiona na Syberię.
1.5.1. Gracz zobowiązany jest do zgłoszenia nieaktywności trwającej dłużej niż 21 dni na forum w temacie do tego przeznaczonym.
1.5.2. Zgłaszana nieaktywność nie może przekraczać 60 dni.
1.5.3. W przypadku gdy Gracz chce przedłużyć zgłoszoną nieaktywność powinien zalogować się do gry na swoich postaciach i ponownie zgłosić nieaktywność w temacie do tego przeznaczonym.
1.5.4. Nieaktywność może zostać anulowana przez Zarządcę jeżeli Gracz, który ją zgłosił będzie się logować na świat Badzior przynajmniej na jednej ze swoich postaci.
1.6. Nie ma możliwości zajmowania expowisk, elit, elit II i tytanów.
1.7. Heros jest zajęty, jeśli w pobliżu (w polu widzenia) stoi Gracz lub grupa Graczy.
1.7.1. Obowiązuje zakaz zabijania zajętego herosa. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Gracz lub grupa Graczy zostanie pokonana - heros wówczas pozostaje wolny, aż do chwili ponownego zajęcia go.
1.7.2. Heros staje się wolny jeśli Gracz lub grupa Graczy, która była przy nim wcześniej nie atakuje go przez ponad 20 minut. W takim wypadku należy zrobić zrzuty ekranu, które udokumentują, że znalazca stoi przy herosie dłużej niż 20 minut.
1.8. Obowiązuje systemowy podział łupów. Zarządca nie ingeruje w żadne umowy dotyczące podziału łupów.
1.9. Herosów, tytanów i kolosów eventowych dotyczą zasady opisane w punktach 1.6; 1.7. oraz 1.8.
1.10. Zarządca nie ingeruje w żadne umowy dotyczące handlu pomiędzy Graczami.
1.11. Walki PvP:
1.11.1. Zabronione jest atakowanie i zabijanie Graczy z przewagą większą niż 15 poziomów.
1.11.2. Zabronione jest atakowanie i zabijanie w grupie pojedynczego Gracza bądź mniejszej grupy Graczy. Odpowiedzialność za złamanie tego punktu ponosi Gracz atakujący.
1.11.3. Walka grupowa jest dozwolona wtedy, gdy w drużynie atakowanej znajduje się choć jeden Gracz z poziomem pozwalającym na bycie zaatakowanym przez Gracza atakującego, tj. jak w punkcie 1.11.1.
1.11.4. Nierozpatrywane będą walki toczone pomiędzy Graczami należącymi do tego samego klanu.
1.11.5. Nierozpatrywane będą walki toczone na mapach typu arena oraz z warunkowym PvP (za zgodą obu stron).

2. ZARZĄDCA I GRACZE PEŁNIĄCY FUNKCJĘ AURA BADZIORA (AB)

2.1. Zarządca i Gracze pełniący funkcję AB wypisani są na forum w Temacie Głównym świata Badzior w odpowiednim poście.
2.2. Obowiązkiem Zarządcy i Graczy pełniących funkcję AB jest utrzymywanie serwera w ładzie i karanie Graczy, jeśli jest to konieczne.
2.3. Zarządca i Gracze pełniący funkcje AB zobowiązują się do rzetelnej i obiektywnej oceny wszelkich sytuacji które mają miejsce na świecie Badzior oraz do traktowania każdego zgłoszenia indywidualnie.
2.4. Zarządca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji Graczy, których zaprasza na świat w temacie do tego przeznaczonym na forum świata Badzior. Graczom przed rozpoczęciem gry na świecie Badzior nakazuje się zapoznanie z tą listą i sprawdzenie czy się na niej znajdują.
2.5. Zarządca i Gracze pełniący funkcję AB mogą tak jak zwykli Gracze expić, mogą nie zauważyć wiadomości od Gracza, nie mają obowiązku rozpatrywania zgłoszeń od Graczy całodobowo, jednak ze względu na funkcję, którą sprawują należy im się szacunek.
2.6. Graczy obowiązuje zakaz podważania decyzji Zarządców i Graczy pełniących funkcję AB.
2.7. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Administracją Gry i poinformowaniu o tym Graczy (minimum 14 dni przed zmianą obowiązującego regulaminu).
2.8. Zarządca ma obowiązek poinformować Graczy na forum i/lub poprzez wiadomość na chacie, jeśli mnożniki globalne serwera ulegną zmianie (minimum 24 godziny przed zmianą mnożników).

3. ZACHOWANIE W GRZE I NA FORUM

3.1. Jurysdykcji w grze podlega chat ogólny, grupowy, prywatny i globalny.
3.2. Na chacie zabrania się:
3.2.1. Spamowania, floodowania.
3.2.2. Pisania całych zdań wielkimi literami lub tzw. falą.
3.2.3. Popełniania rażących błędów ortograficznych.
3.2.4. Natrętnego żebrania.
3.2.5. Składania ofert handlu (dotyczy jedynie chatu ogólnego i globalnego).
3.3. Komendę /me należy wykorzystywać jedynie do poprawnych opisów czynności postaci.
3.4. Używanie wulgarnych słów na chacie jest dozwolone, jeśli tylko nie są używane w celu obrażenia albo poniżenia rozmówcy.
3.5. Gracz ma obowiązek wypowiadać się na forum świata Badzior zgodnie z wszelkimi zasadami pisowni języka polskiego.
3.5.1. Wyjątek od punktu 3.5. stanowi wyłącznie temat przeznaczony do luźnych rozmówek, jednak i tam po upomnieniu Gracza przez Zarządcę należy pisać poprawnie.
3.6. Założenie tematu na forum świata Badzior w dziale Światy Prywatne wymaga zgody Zarządcy lub Gracza pełniącego funkcję AB.
3.7. Handel na forum dozwolony jest wyłącznie w temacie Targowisko.
3.8. Obowiązuje zakaz wklejania walk oraz ich fragmentów w tematach świata prywatnego Badzior. Wyjątek od tej zasady stanowi temat. dotyczący wypadów na tytanów.

4. KLANY

4.1. Utworzenie klanu wymaga zgody Zarządcy.
4.2. W celu założenia klanu należy zebrać przynajmniej 8 postaci, które do niego dołączą.
4.2.1. Klan przez cały okres istnienia musi liczyć przynajmniej 8 postaci.
4.2.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zezwolenia na założenie klanu z mniejszą ilością członków.
4.3. Ostatecznie nazwę klanu aprobuje Zarządca.
4.4. Za założenie klanu założyciel musi zapłacić Badzingami. Koszt założenia klanu podany jest w Temacie Głównym świata Badzior.
4.5. Założyciel klanu zobowiązany jest do udzielenia Zarządcy informacji znajdujących się w zakładce “Historia klanowa” na jego prośbę.
4.5.1. Informacji może udzielić każdy inny Gracz będący w klanie jeśli jego założyciel poprawnie zgłosił nieaktywność na forum.
4.5.2. Celowe utrudnianie sprawdzenia historii klanowej jest zabronione.
4.6. W przypadku, gdy któryś z powyższych podpunktów zostanie naruszony, wszystkie postaci założyciela klanu zostaną zabite. Godziny zabicia postaci nie wliczają się do Wyroczni.
4.6.1. Założyciel klanu od momentu zabicia jego postaci ma 10 dni na to by zastosować się do Regulaminu świata Badzior, w przeciwnym razie wszystkie postaci założyciela zostaną zesłane na Syberię.
4.6.2. Zabicie postaci zostanie zdjęte ze wszystkich postaci założyciela klanu w momencie gdy zastosuje się on do Regulaminu świata Badzior.
4.7. Po założeniu klanu założyciel może dostarczyć Zarządcy grafikę tarczy klanowej w rozmiarze 32×32 px, która będzie reprezentować klan w Domu Aukcyjnym.

5. DODATEK GLOBALNY ORAZ BADZING - WIRTUALNA WALUTA SERWEROWA

5.1. Korzystanie z dodatku globalnego nie jest obowiązkowe.
5.1.1. Korzystanie z dodatku globalnego jest szczególnie zalecane podczas trwania eventów światowych zatwierdzonych przez Zarządcę lub Gracza pełniącego funkcję AB oraz obecności Gracza na mapie eventowej lub w siedzibie serwerowej.
5.1.2. Gracz powinien liczyć się z otrzymaniem kary za celowe przeszkadzanie w eventach prowadzonych na mapie eventowej lub w siedzibie serwerowej gdy ma wyłączony dodatek globalny i wchodzi na dodane za jego pomocą kolizje, pomniki, postaci i przedmioty.
5.2. Wszystkie możliwości zdobycia Badzingów oraz usługi za nie opisane są w Temacie Głównym świata Badzior.

6. UŻYWANIE NIELEGALNYCH PROGRAMÓW AUTOMATYZUJĄCYCH GRĘ

6.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
6.2. Zarządca i Gracze pełniący funkcję AB mają prawo zweryfikować gracza, którego podejrzewa się o niedozwoloną automatyzację gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność oraz wykonywać wszelkie polecenia osoby weryfikującej.
6.3. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 15 minut. Osoba weryfikująca zobowiązana jest do udokumentowania odpowiednim nagraniem bądź zrzutem ekranu sytuacji w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 15 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia lub na dowolnym chacie do czasu, aż gracz nie odpisze. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na chat prywatny.
6.4. Gracz nie przejdzie weryfikacji pozytywnie jeżeli nie potwierdzi swojej obecności lub nie wykona poleceń osoby weryfikującej. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Zarządca i Gracze pełniący funkcję AB zobowiązują się do dostarczenia zebranych dowodów na panel kontaktowy Margonem.

7. KARY

7.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Gracza następujących kar:
7.1.1. Słowne upomnienie (wyłącznie w przypadku drobnego wykroczenia),
7.1.2. Wyzerowanie lub odjęcie Badzingów z konta Gracza,
7.1.3. Tymczasowe lub stałe wykluczenie Gracza z udziału w promocji, konkursie, evencie lub sesji klimatycznej,
7.1.4. Mute - zabranie możliwości wypowiadania się na chacie ogólnym,
7.1.5. Kill - zabicie wybranych postaci Gracza,
7.1.6. Wykluczenie ze świata prywatnego - opisane w punkcie 7,
7.1.7. Dopisanie na Czarną Listę - opisane w punkcie 9,
7.1.8. Dopisanie na Listę Notowanych.
7.2. Zarządca i Gracze pełniący funkcję AB mogą nałożyć na Gracza kary opisane w punkcie 6.1., kiedy:
7.2.1. Gracz łamie regulaminy opisane w punkcie 1.2.
7.2.2. Gracz w jakikolwiek sposób utrudnia funkcjonowanie promocji, konkursu, eventu lub sesji klimatycznej.
7.2.3. Gracz obraża, poniża czy też szydzi z innych Graczy oraz ich najbliższych, w tym również nieobecnych.
7.2.4. Gracz trolluje i/lub prowokuje kłótnie.
7.2.5. Gracz układa z przedmiotów wulgarne, obraźliwe lub niepożądane treści.
7.2.6. Gracz podważa decyzję Zarządcy i/lub Gracza pełniącego funkcję AB.
7.2.7. Gracz próbuje przekupić Zarządcę lub Gracza pełniącego funkcję AB.
7.2.8. Gracz podrabia dowód, próbuje oszukać Zarządcę i Graczy pełniących funkcję AB.
7.3. Odwołanie się od nadanej kary.
7.3.1. Od momentu nadania kary gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji u Zarządcy w przeznaczonym do tego temacie na forum świata Badzior.

8. ŚWIAT WYRZUTKÓW - SYBERIA

8.1. Powody, za które Gracz bądź wybrana postać Gracza może zostać usunięta ze świata:
8.1.1. Osiągnięcie przynajmniej 200 godzin zabicia postaci w Wyroczni.
8.1.2. Niezgłoszona nieaktywność trwająca dłużej niż 21 dni.
8.1.3. Ujemna reputacja.
8.1.4. Nick postaci łamiący punkt 1.3.
8.1.5. Brak kultury w stosunku do Zarządcy i/lub Graczy pełniących funkcję AB.
8.1.6. Stała blokada konta.
8.1.7. Czasowa blokada konta trwająca powyżej 14 dni.
8.1.8. Psucie atmosfery na świecie.
8.1.9. Prowokowanie kłótni na forum i/lub w grze.
8.1.10. Nagminne łamanie Netykiety.
8.1.11. Podważanie decyzji Zarządcy.
8.1.12. Bezpodstawne narzekanie na Świat Badzior i/lub pracę Zarządcy bądź Graczy pełniących funkcję AB.
8.1.13. Negatywny wynik weryfikacji opisanej w punkcie 6.
8.1.14. Wykorzystanie zaproszenia na świat Badzior wysłanego na skutek włamania się do konta Zarządcy.
8.1.15. Dobrowolna prośba gracza o zesłanie na Syberię zgłoszona w temacie Wyroczenia.
8.2. Odwołanie się od decyzji zesłania postaci na Syberię:
8.2.1. Od momentu przeznaczenia postaci do przeniesienia na Syberię Gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji u Zarządcy w przeznaczonym do tego temacie na forum świata Badzior.
8.2.2. Zesłanie na Syberię w przypadku punktów 7.1.6. oraz 7.1.7. zostanie anulowane o ile Gracz odwoła się na panelu kontaktowym i blokada konta zostanie z niego zdjęta lub skrócona do nieprzekraczającej 14 dni.

9. CZARNA LISTA / LISTA Z NISKIM PRIORYTETEM

9.1. Czarna Lista jest spisem Graczy, którzy zostali wyrzuceni za poważne łamanie regulaminów opisanych w punkcie 1.2.
9.1.1. Gracz, który figuruje na Czarnej Liście nie ma możliwości otrzymania zaproszenia na świat Badzior.
9.1.2. Gracz znajdujący się na Czarnej Liście nie może pełnić funkcji zastępcy na żadnym koncie, które posiada dostęp do świata prywatnego Badzior.
9.1.3. W przypadku złamania punktu 9.1.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania wszystkich postaci danego Gracza na Syberię.
9.2. Lista z niskim priorytetem jest spisem Graczy, którzy zostali wyrzuceni za drobiazgowe łamanie regulaminów opisanych w punkcie 1.2. bądź dobrowolne zesłanie postaci na Syberię. Na liście znajdują się również Gracze, którzy negatywnie wypowiedzieli się o świecie Badzior i podmiotach z nim związanym np. po zakończeniu rekrutacji na forum.
9.2.1. Gracz, który figuruje na Liście z niskim priorytetem ma możliwość otrzymania zaproszenia na świat Badzior, jednak szansa na to jest zdecydowanie mniejsza.
9.2.2. Gracz znajdujący się na Liście z niskim priorytetem może pełnić funkcję zastępcy na koncie, które posiada dostęp do świata prywatnego Badzior.

10. REKRUTACJA NA ŚWIAT

10.1. Rekrutacja na świat otwarta jest wtedy, kiedy w odpowiednim dziale na forum widnieje temat rekrutacyjny.
10.2. Zasady rekrutacji opisane są zawsze w wyżej wymienionym temacie.
10.3. Raz na jakiś czas organizowana jest rekrutacja dla przyjaciół wewnątrz świata prywatnego Badzior.
10.4. Gracze świata prywatnego Badzior mają możliwość zakupu zaproszenia dla znajomego za Badzingi. Wszystkie zasady takiego zakupu opisane są w Temacie Głównym świata Badzior.
10.5. Zarządca zastrzega sobie prawo do zapraszania osób poza oficjalnymi rekrutacjami na forum.

Regulamin obowiązujący do dnia 18/12/2019.


1. OGÓLNE.

1.1. Każdego Gracza obowiązuje zachowanie wszelkich zasad kultury i dobrego wychowania. Dotyczy to także zachowań na innych światach czy też na forum gry.
1.2. Każdy Gracz ma obowiązek przestrzegania:
- Regulaminu świata prywatnego Badzior,
- Zasad każdego tematu świata prywatnego Badzior,
- Regulaminu Gry Margonem,
- Taryfikatora kar,
- Zasad światów prywatnych
- Netykiety.
1.3. Nick postaci:
1.3.1. Powinien być napisany w mianowniku i nie powinien w sobie zawierać żadnego czasownika nawet w formie obcojęzycznej.
1.3.2. Każdy z członów musi zaczynać się wielką literą. Wyjątkiem są spójniki zawarte w imieniu postaci, które mogą być zapisane małą literą (np. Zbyszko z Bogdańca).
1.3.3. Powinien być napisany zgodnie z zasadami pisowni. Zabronione są ozdobniki w formie bezsensownych ciągów znaków.
1.4. Gracz ma obowiązek wbić swoją pierwszą postacią przynajmniej 50 poziom doświadczenia najpóźniej dwa tygodnie od momentu otrzymania zaproszenia.
1.4.1. W przypadku każdej kolejnej postaci Gracz ma obowiązek wbić przynajmniej 40 poziom doświadczenia najpóźniej dwa tygodnie od momentu wysłania zaproszenia. Niedostosowanie się do tego punktu skutkować będzie zesłaniem postaci na Syberię bez możliwości odwołania, a za kolejną postać będzie trzeba ponownie zapłacić.
1.5. Dopuszczalny czas trwania nieaktywności postaci Gracza wynosi 21 dni. W przypadku dłuższej nieaktywności postać zostanie przeniesiona na Syberię.
1.5.1. Gracz zobowiązany jest do zgłoszenia nieaktywności trwającej dłużej niż 21 dni na forum w temacie do tego przeznaczonym.
1.5.2. Zgłaszana nieaktywność nie może przekraczać 60 dni.
1.5.3. W przypadku gdy Gracz chce przedłużyć zgłoszoną nieaktywność powinien zalogować się do gry na swoich postaciach i ponownie zgłosić nieaktywność w temacie do tego przeznaczonym.
1.5.4. Nieaktywność może zostać anulowana przez Zarządcę lub Gracza pełniącego funkcję Aura Badziora (dalej zwane jako AB) jeśli Gracz, który ją zgłosił loguje się na świat Badzior przynajmniej na jednej ze swoich postaci.
1.6. Zabronione jest układanie z przedmiotów wulgarnych, obraźliwych lub niepożądanych treści.
1.7. Nie ma możliwości zajmowania expowisk, elit, elit II i tytanów.
1.8. Heros jest zajęty, jeśli w pobliżu (w polu widzenia) stoi Gracz lub grupa Graczy.
1.8.1. Obowiązuje zakaz zabijania zajętego herosa. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Gracz lub grupa Graczy zostanie pokonana - heros wówczas pozostaje wolny, aż do chwili ponownego zajęcia go.
1.8.2. Heros staje się wolny jeśli Gracz lub grupa Graczy, która była przy nim wcześniej nie atakuje go przez ponad 20 minut. W takim wypadku należy zrobić zrzuty ekranu, które udokumentują, że znalazca stoi przy herosie dłużej niż 20 minut.
1.9. Obowiązuje systemowy podział łupów. Zarządca nie ingeruje w żadne umowy dotyczące podziału łupów.
1.10. Herosów, tytanów i kolosów eventowych dotyczą zasady opisane w punktach 1.7; 1.8. oraz 1.9.
1.11. Zarządca nie ingeruje w żadne umowy dotyczące handlu pomiędzy Graczami.
1.12. Walki PvP:
1.12.1. Zabronione jest atakowanie i zabijanie Graczy z przewagą większą niż 15 poziomów.
1.12.2. Zabronione jest atakowanie i zabijanie w grupie pojedynczego Gracza bądź mniejszej grupy Graczy. Odpowiedzialność za złamanie tego punktu ponosi Gracz atakujący.
1.12.3. Walka grupowa jest dozwolona wtedy, gdy w drużynie atakowanej znajduje się choć jeden Gracz z poziomem pozwalającym na bycie zaatakowanym przez Gracza atakującego, tj. jak w punkcie 1.12.1.
1.12.4. Nierozpatrywane będą walki toczone pomiędzy Graczami należącymi do tego samego klanu.
1.12.5. Nierozpatrywane będą walki toczone na mapach typu arena oraz z warunkowym PvP (za zgodą obu stron).

2. FORUM.

2.1. Gracz ma obowiązek wypowiadać się na forum świata Badzior zgodnie z wszelkimi zasadami pisowni języka polskiego.
2.1.1. Wyjątek od punktu 2.1. stanowi wyłącznie temat przeznaczony do luźnych rozmówek, jednak i tam po upomnieniu Gracza przez Zarządcę należy pisać poprawnie.
2.2. Trollowanie i prowokowanie kłótni karane jest killem lub w wyjątkowych sytuacjach zesłaniem postaci na Syberię.
2.3. Założenie tematu na forum świata Badzior w dziale Światy Prywatne wymaga zgody Zarządcy lub Gracza pełniącego funkcję AB.
2.4. Handel dozwolony jest wyłącznie w temacie Targowisko.
2.5. Obowiązuje zakaz wklejania walk oraz ich fragmentów w tematach świata prywatnego Badzior. Wyjątek od tej zasady stanowią tematy dotyczące wypadów na tytanów.

3. CHAT.

3.1. Jurysdykcji podlega jedynie chat ogólny, grupowy, prywatny i globalny.
3.2. Na chacie zabrania się:
3.2.1. Spamowania, floodowania.
3.2.2. Pisania całych zdań wielkimi literami lub tzw. falą.
3.2.3. Popełniania rażących błędów ortograficznych.
3.2.4. Natrętnego żebrania.
3.2.5. Obrażania, poniżania czy też szydzenia z innych Graczy oraz ich najbliższych, w tym również nieobecnych.
3.2.6. Składania ofert handlu (dotyczy jedynie chatu ogólnego i globalnego).
3.3. Komendę /me należy wykorzystywać jedynie do poprawnych opisów czynności postaci.
3.4. Używanie wulgarnych słów jest dozwolone, jeśli tylko nie są używane w celu obrażenia albo poniżenia rozmówcy.

4. KLANY.

4.1. Utworzenie klanu wymaga zgody Zarządcy.
4.2. W celu założenia klanu należy zebrać przynajmniej 8 postaci, które do niego dołączą.
4.2.1. Klan przez cały okres istnienia musi liczyć przynajmniej 8 postaci. W przeciwnym razie postaci założyciela zostaną zabite do czasu rozwiązania klanu lub zebrania wymaganej liczby postaci.
4.2.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zezwolenia na założenie klanu z mniejszą ilością członków.
4.3. Ostatecznie nazwę klanu aprobuje Zarządca.
4.4. Za założenie klanu założyciel musi zapłacić Badzingami. Koszt założenia klanu podany jest w Temacie Głównym świata Badzior.
4.5. Po założeniu klanu założyciel może dostarczyć Zarządcy grafikę tarczy klanowej w rozmiarze 32×32 px, która będzie reprezentować klan w Domu Aukcyjnym.
4.6. Gracz pełniący funkcję założyciela klanu zobowiązany jest do udzielenia Zarządcy informacji znajdujących się w zakładce “Historia klanowa” na jego prośbę.
4.6.1. Gracz pełniący funkcję założyciela klanu musi liczyć się z zabiciem wszystkich jego postaci jeśli nie będzie chciał udzielić Zarządcy potrzebnych informacji. Kill będzie trwać dopóki założyciel nie udzieli potrzebnych dla Zarządcy informacji. Godziny zabicia postaci nie wliczają się do Wyroczni.
4.6.2. Informacji może udzielić każdy inny Gracz będący w klanie jeśli jego założyciel poprawnie zgłosił nieaktywność na forum.
4.6.3. Celowe utrudnianie sprawdzenia historii klanowej jest zabronione.

5. DODATEK GLOBALNY ORAZ BADZING - WIRTUALNA WALUTA SERWEROWA.

5.1. Korzystanie z dodatku globalnego nie jest obowiązkowe.
5.1.1. Korzystanie z dodatku globalnego jest szczególnie zalecane podczas trwania eventów światowych zatwierdzonych przez Zarządcę lub Gracza pełniącego funkcję AB oraz obecności Gracza na mapie eventowej lub w siedzibie serwerowej.
5.1.2. Gracz powinien liczyć się z otrzymaniem kary za celowe przeszkadzanie w eventach prowadzonych na mapie eventowej lub w siedzibie serwerowej gdy ma wyłączony dodatek globalny i wchodzi na dodane za jego pomocą kolizje, pomniki, postaci i przedmioty.
5.2. Wszystkie możliwości zdobycia Badzingów oraz usługi za nie opisane są w Temacie Głównym świata Badzior.

6. KARY.

6.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Gracza następujących kar:
6.1.1. Słowne upomnienie (wyłącznie w przypadku drobnego wykroczenia),
6.1.2. Wyzerowanie lub odjęcie Badzingów z konta Gracza,
6.1.3. Tymczasowe lub stałe wykluczenie Gracza z udziału w promocji, konkursie, evencie lub sesji klimatycznej,
6.1.4. Mute - zabranie możliwości wypowiadania się na chacie ogólnym,
6.1.5. Kill - zabicie wybranych postaci Gracza,
6.1.6. Wykluczenie ze świata prywatnego - opisane w punkcie 7,
6.1.7. Dopisanie na Czarną Listę - opisane w punkcie 9,
6.1.8. Dopisanie na Listę Notowanych.
6.2. Zarządca i Gracze pełniący funkcję AB mogą nałożyć na Gracza kary opisane w punkcie 6.1., kiedy:
6.2.1. Gracz łamie regulaminy opisane w punkcie 1.2.
6.2.2. Gracz w jakikolwiek sposób utrudnia funkcjonowanie promocji, konkursu, eventu lub sesji klimatycznej.
6.2.3. Gracz podważa decyzje Zarządcy i/lub Graczy pełniących funkcję AB.
6.2.4. Gracz próbuje przekupić Zarządcę lub Gracza pełniącego funkcję AB.
6.2.5. Gracz podrabia dowody, próbuje oszukać Zarządcę i Graczy pełniących funkcję AB.
6.3. Odwołanie się od nadanej kary.
6.3.1. Od momentu nadania kary gracz ma 10 dni na odwołanie się od tej decyzji w przeznaczonym do tego temacie na forum świata Badzior.

7. ŚWIAT WYRZUTKÓW - SYBERIA.

7.1. Powody, dla których Gracz może zostać usunięty ze świata:
7.1.1. Osiągnięcie 200h w Wyroczni.
7.1.2. Niezgłoszona nieaktywność trwająca dłużej niż 21 dni.
7.1.3. Ujemna reputacja.
Gracz otrzymuje czas do 14 dni na odbudowanie reputacji.
7.1.4. Zmiana właściciela konta.
7.1.5. Brak kultury w stosunku do Zarządcy i/lub Graczy pełniących funkcję AB.
7.1.6. Stała blokada konta.
7.1.7. Czasowa blokada konta trwająca powyżej 14 dni.
7.1.8. Psucie atmosfery na świecie.
7.1.9. Prowokowanie kłótni na forum i/lub w grze.
7.1.10. Nagminne łamanie Netykiety.
7.1.11. Podważanie decyzji Zarządcy.
7.1.12 Bezpodstawne narzekanie na Świat Badzior i/lub pracę Zarządcy bądź Graczy pełniących funkcję AB.
7.2. Odwołanie się od decyzji zesłania postaci na Syberię:
7.2.1. Od momentu przeznaczenia postaci do przeniesienia na Syberię Gracz ma 10 dni na odwołanie się od tej decyzji w przeznaczonym do tego temacie na forum świata Badzior.
7.2.2. Zesłanie na Syberię w przypadku punktów 7.1.6. oraz 7.1.7. może zostać anulowane o ile Gracz odwoła się na panelu kontaktowym i kara zostanie z niego zdjęta lub skrócona do nieprzekraczającej 14 dni.

8. REKRUTACJA NA ŚWIAT.

8.1. Rekrutacja na świat otwarta jest wtedy, kiedy w odpowiednim dziale na forum widnieje temat rekrutacyjny.
8.2. Zasady rekrutacji opisane są zawsze w wyżej wymienionym temacie.
8.3. Raz na jakiś czas organizowana jest rekrutacja dla przyjaciół wewnątrz świata prywatnego Badzior.
8.4. Gracze świata prywatnego Badzior mają możliwość zakupu zaproszenia dla znajomego za Badzingi. Wszystkie zasady takiego zakupu opisane są w Temacie Głównym świata Badzior.
8.5. Zarządca zastrzega sobie prawo do zapraszania osób poza oficjalnymi rekrutacjami na forum.

9. CZARNA LISTA / LISTA Z NISKIM PRIORYTETEM.

9.1. Czarna Lista jest spisem Graczy, którzy zostali wyrzuceni za poważne łamanie regulaminów opisanych w punkcie 1.2.
9.1.1. Gracz, który figuruje na Czarnej Liście nie ma możliwości otrzymania zaproszenia na świat Badzior.
9.1.2. Gracz znajdujący się na Czarnej Liście nie może pełnić funkcji zastępcy na żadnym koncie, które posiada dostęp do świata prywatnego Badzior.
9.1.3. W przypadku złamania punktu 9.1.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania wszystkich postaci danego Gracza na Syberię.
9.2. Lista z niskim priorytetem jest spisem Graczy, którzy zostali wyrzuceni za drobiazgowe łamanie regulaminów opisanych w punkcie 1.2. bądź dobrowolne zesłanie postaci na Syberię.
9.2.1. Gracz, który figuruje na Liście z niskim priorytetem ma możliwość otrzymania zaproszenia na świat Badzior.
9.2.2. Gracz znajdujący się na Liście z niskim priorytetem może pełnić funkcję zastępcy na koncie, które posiada dostęp do świata prywatnego Badzior.

10. ZARZĄDCY I GRACZE PEŁNIĄCY FUNKCJĘ AURA BADZIORA (AB).

10.1. Zarządca i Gracze pełniący funkcję AB wypisani są na forum w Temacie Głównym świata Badzior w odpowiednim poście.
10.2. Obowiązkiem Zarządcy i Graczy pełniących funkcję AB jest utrzymywanie serwera w ładzie i karanie Graczy, jeśli jest to konieczne.
10.3. Zarządca i Gracze pełniący funkcje AB zobowiązują się do rzetelnej i obiektywnej oceny wszelkich sytuacji które mają miejsce na świecie Badzior oraz do traktowania każdego zgłoszenia indywidualnie.
10.4. Graczy obowiązuje zakaz podważania decyzji Zarządców i Graczy pełniących funkcję AB.
10.5. Zarządcy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Administracją Gry i poinformowaniu o tym Graczy (minimum 14 dni przed zmianą obowiązującego regulaminu).
10.6. Zarządca ma obowiązek poinformować Graczy na forum i/lub poprzez wiadomość na chacie, jeśli mnożniki globalne serwera ulegną zmianie (minimum 24 godziny przed zmianą mnożników).


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2013-12-04
Doprecyzowanie punktów: 4.2, 9.1 Zmiania punktów: 12.1, 13.2
---
2016-09-27
Publikacja nowego regulaminu świata
11/10/2016.
2018-10-30
Publikacja nowego regulaminu świata
13/11/2018.
2019-07-15
Publikacja nowego regulaminu świata
29/07/2019.
2019-12-04
Publikacja nowego regulaminu świata
18/12/2019.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -