Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Latimar


1. Postanowienia ogólne

1.1 Każdy gracz, który posiada postać na świecie Latimar, bądź bierze udział w procesie rekrutacyjnym na ten świat, ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Latimar, Taryfikatora Kar oraz Regulaminu gry Margonem.
1.1.1 Każdy gracz świata Latimar ma obowiązek zapoznawania się z informacjami zawartymi w Blogu technicznym świata Latimar, przypiętą systemowo wiadomością oraz wszelkimi odnośnikami do niej podpiętymi, minimum raz na 3 dni.
1.2 Nadzór nad rozgrywką na świecie Latimar pełni Rada Świata złożona z Zarządcy Świata Prywatnego oraz Super Moderatorów. W skrajnych przypadkach interweniować może Administracja gry Margonem.
1.2.1 Ranga Moderatora Chatu jest przyznawana Weryfikatorowi, którego funkcja na świecie została opisana w punkcie 7. System antybotowy.
1.2.2 Nadużywanie rangi jest równoważne z jej odebraniem oraz z ukaraniem zgodnie z systemem karnym zapisanym w punkcie 8. Kary i przewinienia.
1.2.3 Rada Świata podlega regulaminowi tak samo, jak każdy gracz świata.
1.2.4 Dokładna lista graczy pełniących funkcje na świecie jest umieszczona w Blogu technicznym świata, do którego odsyłacz najczęściej znajduje się w serwerowej wiadomości dnia na czacie.
1.2.5 Zarządca zastrzega sobie prawo do przyznania rangi Super Moderatora/Moderatora Czatu dla członka Grupy Eventowej na czas trwania konkursu światowego, jeżeli będzie taka konieczność.
1.3 Gracz nie ma obowiązku korzystania z dodatków światowych, jest to całkowicie dobrowolne.
1.4 Każdy Gracz jest odpowiedzialny za prowadzone czynności na swoim koncie zarówno przez siebie, jak i przez osoby trzecie, na przykład przez Zastępcę.
1.4.1 Gracz może zostać ukarany przez Radę Świata za przewinienia zapisane w dalszej części regulaminu.
1.5 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z obowiązku jego przestrzegania.
1.6 Każdy gracz, zakładając postać na świecie Latimar, automatycznie akceptuje obowiązujący na świecie Regulamin i wyraża zgodę na prowadzenie czynności związanych z karaniem i nagradzaniem tego gracza, w oparciu o obowiązujący Regulamin świata Latimar.
1.7 Statystyki świata Latimar są maksymalne, z wyjątkiem różnicy poziomowej niszczenia łupów, która ustawiona jest domyślnie na 30 poziomów oraz procentowego osłabienia tytanów równego 30%.
1.7.1 W każdy ostatni weekend miesiąca, tj. od piątku od godziny 16:00 do poniedziałku do godzin porannych niszczenie łupów będzie zmieniało swoją wartość z 30 poziomów różnicy na 50.
1.7.1.1 Terminy weekendów objętych zmianami umieszczone są w Blogu technicznym świata.
1.7.2 Przed każdą zmianą statystyk świata, z wyjątkiem zmian statystyk opisanych w regulaminie, gracze zostaną poinformowani minimum 24 godziny wcześniej, z wykorzystaniem serwerowej wiadomości dnia na czacie.
1.8 Na świecie Latimar obowiązuje całkowity zakaz przenoszenia postaci z innych światów.
1.9 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania zaproszeń poza rekrutacją.
1.9.1 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania zaproszeń dla graczy specjalnych, przykładających się do rozwoju świata, np. dodatkopisarza, grafika światowego, questmakera, mapmakera.
1.9.2 W przypadku zakończenia współpracy, jeżeli gracz określony mianem z punktu 1.9.1 wyrazi dalszą chęć grania na świecie (musi o tym fakcie poinformować Zarządcę Świata Prywatnego), ma prawo na nim pozostać, ale jego uprawnienia zostaną ograniczone do uprawnień gracza, a przywileje i korzyści wynikające z wcześniejszego pełnienia funkcji całkowicie odebrane (np. zniżki cenowe na zakup postaci).
1.9.3 W przypadku, gdy gracz po zakończeniu współpracy, nie będzie chciał zostać na świecie, wszystkie jego postacie zostaną zesłane na Syberię.
1.9.4 Zarządca Świata Prywatnego zobowiązuje się do prowadzenia listy zaproszonych graczy na świat.
1.10 Poza karami w postaci killa oraz Syberii, Rada Świata może nałożyć karę w postaci finansowej, zgodnie z systemem karnym opisanym w punkcie 8. Kary i przewinienia.
1.10.1 Gracze mają obowiązek spłacić kary finansowe w okresie do 2 tygodni (liczone od zakończenia killa) w przypadku kar poniżej 500m złota oraz do miesiąca (liczone od zakończenia killa) w przypadku kar wyższych.
1.10.2 Naliczanie kar finansowych uzależnione jest od specjalnego przelicznika przedstawionego w punkcie 8. Kary i przewinienia.
1.10.3 W szczególnych sytuacjach Rada Świata może nałożyć na gracza karę wyjątkową inną niż kara finansowa. Kary wyjątkowe są opisane w punkcie 8. Kary i przewinienia.
1.10.4 W uzasadnionych przypadkach Rada Świata może zwolnić gracza z całkowitego obowiązku wypełniania kary finansowej.
1.11 Zastępca nieposiadający postaci na świecie Latimar, nie ma prawa grać na postaciach właściciela konta na świecie Latimar.
1.11.1 Rada Świata zastrzega sobie prawo do przydzielania zgód na grę Zastępcy, po uprzednim wniosku Gracza w odpowiednim temacie na forum świata.
1.11.2 Rada Świata zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na grę Zastępcy. Gracz zostanie wtedy poinformowany w specjalnym temacie na forum oraz (jeżeli będzie to możliwe) wiadomością skierowaną na skrzynkę pocztową gracza lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej w grze.
1.11.2.1 Rada Świata może cofnąć zgodę na grę zastępcy w następujących przypadkach:
- zachowanie zastępcy zostanie uznane za skrajnie nieodpowiednie,
- zastępca dopuści się złamania Regulaminu Świata Prywatnego Latimar, Taryfikatora Kar lub Regulaminu gry Margonem,
- otrzymanie kary wyjątkowej, opisanej w dalszej części niniejszego regulaminu.
1.12 W wypadku udowodnionego włamania na konto, Rada Świata zastrzega sobie prawo do zabicia postaci, do czasu wyjaśnienia sytuacji. Godziny zabicia postaci nie są odnotowywane w spisie kar. Postacie gracza są zabijane w celu zminimalizowania działań potencjalnego włamywacza na koncie gracza na świecie Latimar.
1.13 W przypadku zmiany regulaminu, Zarządca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie graczy, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.13.1 Informacja o zmianie regulaminu zostanie odnotowana w Blogu technicznym świata oraz będzie widoczna w wiadomości systemowej do momentu zmiany regulaminu.
1.14 Rada Świata nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oszustwa oraz umowy między graczami.
1.15 Każdy gracz ma możliwość odwołania się od swojej kary w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej nadania, w odpowiednim temacie na forum.
1.15.1 Osoba rozpatrująca odwołanie, po pozytywnym jego rozpatrzeniu, zastrzega sobie prawo do złagodzenia kary lub jej całkowitego usunięcia. W wyjątkowych przypadkach złagodzić można też karę wyjątkową opisaną w punkcie 8. Kary i przewinienia.
1.16 Zarządca zastrzega sobie prawo do wpisania gracza na Czarną listę świata Latimar, w przypadku, kiedy uzna wykroczenia gracza za skrajnie nieodpowiednie.
1.16.1 Spis Graczy na Czarnej liście widnieje w przeznaczonym do tego temacie na forum - Czarna lista.
1.16.2 Gracze wpisani na Czarną Listę nie muszą być bezpośrednio związani ze światem Latimar.
1.16.3 Gracz, który został wpisany na Czarną Listę ma permanentny zakaz gry na świecie Latimar. Jeżeli gracz wpisany na Czarną Listę został wydalony ze świata za nieprzestrzeganie jego regulaminu, nie ma możliwości powrotu na świat.
1.17 Każdy nowy gracz dołączający na świat Latimar objęty jest Okresem Próbnym trwającym dwa miesiące.
1.17.1 W zależności od sprawowania gracza na świecie, Zarządca zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia nałożonego na niego Okresu Próbnego.
1.18 W spornych zgłoszeniach Zarządca zastrzega sobie prawo do skorzystania z logów z panelu Zarządcy lub skontaktowania się z Panelem Kontaktowym. Zrzuty ekranu z Panelu Kontaktowego lub z panelu Zarządcy w tej sprawie zostaną wykorzystane jako dowody w sprawie zgłoszenia.
1.19 W przypadku otrzymania kary finansowej bądź kary nadzwyczajnej opisanej w Regulaminie świata Latimar, gracz nie ma możliwości dobrowolnego zesłania się na Syberię przed wypełnieniem tej kary.
1.20 Zarządca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia nietypowej rekrutacji na świat, np. wymogiem po dołączeniu na świat będzie osiągnięcie wybranego przez gracza poziomu w narzuconym z góry przedziale czasowym i utrzymanie tego poziomu przez okres przynajmniej 6 miesięcy.
1.20.1 Wymóg posiadania wybranego poziomu dotyczy tylko pierwszej postaci gracza.
1.20.2 Niespełnienie tego warunku poskutkuje Syberią dla wszystkich postaci gracza.

2. Postacie

2.1 Każdy gracz ma możliwość posiadania 6 postaci na świecie Latimar.
2.1.1 Zaproszenie na kolejną postać można otrzymać:
- za zasługi dla świata;
- wygrywając konkursy na świecie;
- kupując ją za złoto, walutę lub legendarne przedmioty.
2.1.2 O zaproszenie dla znajomego gracz może ubiegać się w przeznaczonym do tego temacie na forum świata Latimar.
2.1.2.1 Minimalne wymogi przy wniosku o zaproszenie znajomego zapisane są w odpowiednim temacie na forum świata Latimar.
2.1.2.2 Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zaproszenie dla gracza, jeżeli uzna go za nieodpowiedniego. Zarządca nie ma obowiązku przedstawienia przyczyny odrzucenia gracza.
2.1.2.3 Gracz zapraszający znajomego ponosi odpowiedzialność za jego zachowanie. W przypadku otrzymania kary przez znajomego gracza, ten również zostanie ukarany w ten sam sposób.
2.1.2.3.1 W przypadku kar killowych, gracz zapraszający otrzyma karę bez przemnożenia wynikającego z aktywnego Okresu Próbnego.
2.1.2.3.2 Czas odpowiedzialności gracza zapraszającego za znajomego trwa do końca okresu próbnego zaproszonego.
2.2 Nazwa postaci musi zaczynać się dużą literą.
2.2.1 Zakazane w nazwie postaci są nicki:
- pisane PoKeMoNeM;
- zawierające niecenzuralne słowa;
- propagujące nienawiść;
- raniące uczucia religijne;
- z treściami erotycznymi;
- zawierające znaki interpunkcyjne;
- zawierające skróty oraz emotikony.
2.2.2 Rada Świata może poprosić gracza o zmianę niewłaściwej nazwy postaci w odpowiednim temacie na forum – Doomsday.
Po trzech dniach od pierwszego upomnienia, gracz otrzymuje drugie w postaci trzydniowego killa. Informacja o nadanej karze zostanie odnotowana w temacie ze zgłoszeniami świata.
2.2.3 Gracz w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zaproszenia na świat Latimar (Zarządca Świata Prywatnego zobowiązuje się do zapisywania dat wysłania zaproszeń na kolejną postać w pozytywnych ocenach dotyczących postu zakupu postaci) zobowiązany jest utworzyć postać na tym świecie. Gracz zobowiązany jest do wpisania nowo utworzonej postaci do tematu - Ewidencja graczy, nie później niż 5 dni od dnia otrzymania zaproszenia na świat. Po niespełnieniu tego obowiązku w wyznaczonym terminie gracz dostaje upomnienie w wysokości trzydniowego killa. Informacja o nadanym upomnieniu zostanie odnotowana w temacie ze zgłoszeniami.
2.2.3.1 Usunięcie, jak i zmiana nazwy postaci musi zostać odnotowana w temacie z ewidencją graczy, w terminie nie dłuższym niż tydzień od wykonania czynności.
2.2.3.1.1 Przy niespełnieniu punktu 2.2.3.1 w wyznaczonym terminie, gracz podlega procesowi opisanemu w punkcie 2.2.3. Kary przydzielane graczowi są takie same jak w tym punkcie.
2.2.3.2 Nieutworzenie postaci w wyznaczonym terminie skutkuje jej natychmiastowym zesłaniem na Syberię po jej założeniu.
2.2.3.3 Kary w postaci upomnień za złamanie punktu 2.2.3 są nakładane na wszystkie postacie gracza, jednak nie wliczają się w spis kar.
2.2.4 W przypadku braku reakcji ze strony graczy na upomnienia opisane w punktach 2.2.2 oraz 2.2.3, Zarządca może zesłać daną postać na Syberię. Zarządca zobowiązuje się do poinformowania o tym Graczy w odpowiednim temacie na forum.
2.2.5 Rada Świata zastrzega sobie prawo do indywidualnego przydzielania czasu na zmianę nazwy postaci oraz do skrócenia odbywanej kary po spełnieniu wymagań z punktów 2.2.1, 2.2.2 albo 2.2.3. Rada Świata zobowiązuje się do poinformowania o tym Graczy w przeznaczonym do tego temacie.
2.3 Zarządca zobowiązuje się do dokumentacji zaproszeń wysyłanych dla osób spoza świata w przeznaczonym do tego temacie na forum.
2.4 Dopuszcza się nieaktywność postaci nie dłuższą niż 13 dni. Po tym czasie postać będzie zsyłana na Syberię. Zarządca zobowiązuje się zarejestrować każde wydalenie na świat wyrzutków w specjalnym temacie na forum.
2.4.1 Gracz ma możliwość zgłoszenia swojej nieobecności na okres nie dłuższy niż 5 tygodni w odpowiednim do tego temacie, raz na kwartał. Po tym czasie, w przypadku braku powrotu do gry, nieaktywna postać będzie zsyłana na Syberię. Zarządca zobowiązuje się zarejestrować każde wydalenie na świat wyrzutków w specjalnym temacie na forum.
2.5 Utworzenie swojej pierwszej postaci na świecie Latimar, skutkuje nałożeniem na konto gracza okresu próbnego wynoszącego 2 miesiące. Podczas trwania tego okresu wszystkie kary, z wyjątkiem kar specjalnych, mnożone są razy 3.
2.5.1 Przy każdej karze nałożonej na gracza podczas aktywnego okresu próbnego, Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania jego postaci na Syberię.
2.5.2 Jeżeli Zarządca Świata Prywatnego bądź Rada Świata ma jakieś zastrzeżenia do gracza, któremu kończy się okres próbny, Zarządca Świata Prywatnego zastrzega sobie prawo do zesłania takiej osoby na Syberię bez konieczności podawania przyczyny. Punkt ten jest traktowany jako negatywne przejście okresu próbnego.
2.6 Gracz zobowiązany jest do posiadania przynajmniej jednej postaci z minimum 49 poziomem doświadczenia, zdobytego w okresie do dwóch tygodni od momentu otrzymania zaproszenia na świat Latimar.
2.6.1 Rada Świata zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego okresu na czas maksymalnie 30 dni, po uprzednim wniosku gracza, złożonym w odpowiednim temacie na forum.
2.6.2 W wyjątkowych sytuacjach Zarządca zastrzega sobie prawo do zniesienia z gracza obowiązku opisanego w punkcie 2.6.
2.6.3 W wypadku niespełnienia tego wymogu, postać gracza zsyłana jest na Syberię.

3. Klany

3.1 Warunki założenia klanu.
3.1.1 Założenie klanu wymaga zgody Zarządcy bądź odpowiedniego Radnego, upoważnionego do tego przez Zarządcę.
3.1.1.1 Koszt założenia klanu określony jest w przeznaczonym do tego temacie na forum. W przypadku nieudzielenia zgody Zarządcy na klan, kwota jest zwracana na skrzynkę pocztową Gracza.
3.1.1.2 Nazwa klanu nie może być w żaden sposób obraźliwa, nie powinna być prowokacyjna, nie może zawierać niecenzuralnych słów, nie może propagować nienawiści. Dodatkowo nazwa klanu powinna rozpoczynać się dużą literą, nie może zawierać znaków specjalnych, interpunkcyjnych i nie może być pisana "PoKeMoNeM".
3.1.1.3 O możliwość założenia klanu, może ubiegać się wyłącznie osoba, której suma godzin kar nie przekracza połowy maksymalnej wartości kar.
3.1.2 Przy założeniu klanu bez udzielenia zgody Radnego, postacie lidera są zabijane na 96h, w tym czasie gracz ma obowiązek rozwiązać klan.
3.1.2.1 W przypadku nierozwiązania klanu w terminie określonym w powyższym punkcie, wszystkie postacie lidera zostają zesłane na Syberię.
3.2 Przekazanie dowództwa klanowego wymaga zgody Radnego. O zgodę może ubiegać się tylko osoba, która chce przejąć dowództwo, w odpowiednim do tego temacie. W przypadku przekazania dowództwa bez udzielonej zgody, na gracza przekazującego klan nakładana jest kara w wysokości 72h killa oraz kara finansowa.
3.2.1 O zgodę opisaną w poprzednim punkcie ubiegać się może wyłącznie gracz spełniający kryteria zapisane w punkcie 3.1.1.3
3.2.2 Przekazanie dowództwa klanowego dla swojej innej postaci, również wymaga zgody Radnego.
3.3 Zmiana nazwy klanu wymaga zgody Radnego. O zgodę można ubiegać się w odpowiednim temacie. Nowa nazwa musi spełniać wszystkie wymagania punktu 3.1.1.2.
3.4 W klanie, w czasie nie dłuższym niż tydzień od momentu udzielenia zgody przez Radnego, musi się znajdować cały czas minimum 15 postaci.
3.4.1 W wypadku niespełnienia powyższego punktu postacie lidera klanu zostają zabite do momentu rozwiązania klanu. Jeżeli zabicie trwa dłużej niż 96h wszystkie postacie gracza zostają zesłane na Syberię. O wszystkich wymierzonych karach Rada Świata będzie informować w odpowiednim temacie.
3.4.1.1 Jeżeli w ciągu tygodnia, od momentu udzielenia zgody przez Radnego, gracz nie utworzy klanu, przyznana mu zgoda traci ważność.
3.4.2 W przypadku, gdy liczba postaci w klanie spadnie poniżej 15, lider ma tydzień (liczone od momentu udokumentowania mniejszej ilości osób w klanie) na uzupełnienie wymaganej liczby członków. O nakazie uzupełnienia Radny Świata poinformuje w specjalnym temacie na forum.
3.4.2.1 W przypadku, gdy po tygodniu w klanie będzie nadal mniej niż 15 postaci, lider jest zobowiązany w ciągu 3 dni rozwiązać klan. W przypadku zignorowania polecenia Rady Świata, lider zostanie zabity do czasu rozwiązania klanu. Jeżeli klan nie zostanie rozwiązany w ciągu 96h od zabicia gracza, ten zostanie zesłany na Syberię.
3.4.2.2 Manipulacja liczbą członków, np. dodanie gracza, żeby zgadzała się liczba członków, a następnie wyrzucenie go, będzie karana. Za tego typu czynności lider klanu otrzymuje 96h killa, przymus rozwiązania klanu i permanentny zakaz ponownego założenia klanu. Jeżeli gracz jest przywódcą innego klanu na świecie Latimar – również musi go rozwiązać lub przekazać dowództwo.

4. Forum oraz czat

4.1 Każdy gracz świata Latimar zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej na forum, regulaminu forum światów prywatnych oraz zasad przyjętych osobno w każdym temacie na forum świata Latimar.
4.1.1 Za nieprzestrzeganie regulaminu tematu, gracz może zostać ukarany zgodnie z ustalonymi w nim zasadami.
4.2 Tematy na forum mogą być zakładane tylko i wyłącznie po wcześniejszym udzieleniu zgody przez Radę Świata.
4.2.1 Założenie tematu na forum świata Latimar bez zgody Rady Świata skutkuje karą w wysokości 48h killa, wraz z karą finansową.
4.2.2 Aby uzyskać zgodę na założenie tematu, należy zgłosić się do członka Rady Świata o możliwość założenia tematu, np. z rekrutacją do klanu. Jako potwierdzenie udzielenia zgody wystarczy pozytywna ocena przy pierwszym poście w założonym temacie lub inna forma potwierdzenia, np. screen od gracza lub post Radnego w tym temacie.
4.3 Kary za łamanie zasad panujących na czacie opisane są w punkcie 8. Kary i przewinienia. Gracz będzie karany wyłącznie za czat ogólny, prywatny, grupowy oraz globalny. W wyjątkowych sytuacjach gracz może zostać ukarany za czat klanowy.

5. Zasady walk PvP

5.1 Na świecie Latimar dozwolone jest zabijanie gracza/graczy w walkach PvP/walkach grupowych z maksymalną przewagą 30 lvl’i dla przedziału poziomowego 1-244 włącznie.
5.1.1 Punkt 5.1 obowiązuje wyłącznie między godzinami 7:00-23:00 czasu polskiego.
5.1.1.1 W godzinach 23:00-7:00 włącznie na świecie panują zasady HardPvP, tzn. zniesiona zostaje przewaga maksymalnie 30 lvli więcej przy zabijaniu graczy.
5.1.2 W przypadku złamania punktu 5.1 dla walk grupowych, karze podlega tylko osoba atakująca.
5.1.3 Dozwolone są walki grupowe w nierównych grupach przy zachowanej zasadzie z punktu 5.1.
5.1.4 Różnica w poziomach w walkach grupowych liczona jest między najwyższym poziomem grupy atakującej, a najwyższym poziomem grupy atakowanej.
5.2 Punkt 5.1 nie obowiązuje, gdy najwyższy poziom w grupie atakowanej jest równy bądź wyższy od 245. To samo tyczy się samotnie atakowanego gracza.
5.3 W ostatni weekend, tj. od piątku godziny 16:00 do godz. 7:00 w poniedziałek, każdego miesiąca nie obowiązują zasady 5.1 oraz 5.2, tzn. zostają zniesione ograniczenia poziomowe w zabijaniu graczy. Obowiązuje zasada HardPvP, opisana w punkcie 5.1.1.1.
5.3.1 Spis weekendów HardPvP znajduje się w Blogu technicznym świata.
5.3.2 Zarządca zastrzega sobie prawo do zniesienia punktu 5.1 oraz 5.2 na czas określony, może to być na przykład czas trwania jakiegoś wydarzenia w grze. Informacja o takiej zmianie będzie widoczna w Blogu Technicznym Latimar oraz w wiadomości systemowej.
5.4 Nie ma limitu zabijania graczy.
5.5 Na świecie przewaga pozioma w walkach między graczami jest wyłączona.

6. Potwory specjalne

6.1 Na świecie nie obowiązuje zajmowanie elit II, herosów ani tytanów. Każdy gracz świata Latimar ma równy dostęp do potworów.
6.1.1 Zasada 6.1. dotyczy także herosów i tytanów eventowych.

7. System antybotowy

7.1 System antybotowy polega na weryfikacji graczy przez wyznaczonych do tego Weryfikatorów przez Zarządcę świata, zapisanych w Blogu technicznym świata.
7.2 Wybrane osoby mają możliwość przeprowadzenia kontroli gracza, w celu sprawdzenia czy nie korzysta on z niedozwolonych oprogramowań, po zgłoszeniu go przez innego gracza lub z własnej inicjatywy.
7.2.1 Jako niedozwolone oprogramowanie automatyzujące rozgrywkę definiuje się skrypty i programy zabronione przez Usługodawcę.
7.3 W momencie podjęcia czynności przez Weryfikatora, jest on zobowiązany do poinformowania o tym gracza w przypadku mapy z bezwarunkowym PvP na czacie ogólnym. Niezależnie od typu mapy, Weryfikator w każdym przypadku ma obowiązek poinformować gracza o przeprowadzanej weryfikacji. Weryfikacja musi zostać przeprowadzona w pobliżu gracza(na tej samej mapie, na której znajduje się gracz).
7.3.1 Podczas weryfikacji obowiązuje absolutny zakaz atakowania Weryfikatora. Zaatakowanie Weryfikatora przez gracza, który jest weryfikowany, będzie uznawane jako negatywne zaliczenie weryfikacji skutkujące Syberią. Zaatakowanie Weryfikatora przez innego gracza traktowanie jest jako utrudnianie weryfikacji i karane zgodnie z system karnym w punkcie 8. Kary i przewinienia.
7.3.2 Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut (za wyjątkiem punktu 7.4). Weryfikator dokumentuje screenami, bądź filmem sytuację w momencie rozpoczęcia weryfikacji, wszystkie komunikaty kierowane do gracza oraz wszelkie zachowanie wskazujące na podejrzenie nielegalnych wspomagaczy u gracza - bicie mobków w trakcie weryfikacji, przemieszczanie się przy ignorowaniu poleceń Radnego etc. Polecenia w trakcie weryfikacji przez Weryfikatora muszą być kierowane do podejrzanego przez komendę !nick - dopiero w przypadku ewentualnej odpowiedzi przez weryfikowanego, Weryfikator ma prawo skorzystać z innych form kontaktu jak np. czat ogólny/prywatny.
7.3.3 Celowe przedłużanie lub utrudnianie weryfikacji skutkuje ukaraniem gracza zgodnie z systemem karnym zapisanym w punkcie 8. Kary i przewinienia. Ponowna kara za ten punkt jest równoznaczna z zesłaniem delikwenta na Syberię. Jeśli gracz jest aktywny w grze, ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności w jak najkrótszym czasie.
7.3.4 Jeżeli gracz nie wykona poleceń Weryfikatora lub nie potwierdzi swojej obecności, zostanie ukarany Syberią.
7.4 W momencie, gdy podejrzany pomyślnie przejdzie weryfikację, Weryfikator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu jej trwania.
7.5 Wylogowanie się gracza weryfikowanego w czasie trwania Weryfikacji jest surowo zabronione.

8. Kary i przewinienia

8.1 Zarządca zastrzega sobie możliwość nadania graczowi kary wyjątkowej lub kilku kar wyjątkowych w uzasadnionych przypadkach.
8.1.1 Kara wyjątkowa definiowana jest jako jedna z następujących czynności:
- ponowne nałożenie okresu próbnego na Gracza (na warunkach z punktu 2.5),
- kara finansowa,
- zabicie wszystkich postaci gracza na czas dłuższy od kary (z tym, że kill po przebyciu kary nie wlicza się do spisu kar),
- całkowite wyzerowanie waluty światowej,
- zakaz tworzenia postaci przez czas określony przez Zarządcę,
- zakaz brania udziału w wydarzeniach specjalnych, tj. prowadzonych przez Grupę Eventową konkursach, loteriach itd.
- cofnięcie zgody na grę zastępcy na świecie.
8.2 Pozostałe kary w postaci killa nakładane są na wszystkie postacie gracza. Kary dotyczą rozgrywki, forum, czatów: ogólnego, prywatnego, grupowego i globalnego. W skrajnych przypadkach będą wymierzane za czat klanowy.
8.2.1 Gracz może otrzymać specjalnego killa za konkursy lub wygranego w loteriach odbywających się na forum świata Latimar. Taka kara nie będzie się wliczała w sumę godzin kar gracza.
8.2.2 Każdy gracz, spełniający warunki opisane w dalszej części Regulaminu, ma prawo do zredukowania posiadanej liczby godzin kar killowych. Dokładne zasady związane z tą czynnością będą opisane na forum świata Latimar w temacie Spis kar.
8.2.2.1 Redukcja godzin kar gracza jest możliwa raz na sześć miesięcy.
8.2.2.2 Redukcję godzin kar można wykupić za złoto lub walutę, wygrać w loteriach bądź konkursach organizowanych na forum przez Grupę Eventową świata Latimar.
8.2.2.2.1 Wygranie redukcji godzin kar w loterii lub konkursie pozwala graczowi na wykorzystanie jej pomimo ograniczenia opisanego w punkcie 8.2.2.1.
8.2.2.2.2 Wygrana redukcja kar w loterii lub konkursie jest ważna przez okres dwóch miesięcy.
8.2.2.3 Aby zredukować kary, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem w temacie Spis kar na forum świata Latimar oraz spełnić warunki opisane również w tym temacie - Spis kar.
8.2.2.3.1 Rada Świata zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku gracza w uzasadnionych przypadkach.
8.2.2.4 Niezbędne warunki, które musi spełnić gracz, aby móc przystąpić do redukcji kar (dotyczy również redukcji wygranych w konkursach bądź loterii):
- całkowita bezkarność gracza przez 3 ostatnie miesiące (liczone od daty złożenia wniosku),
- pozytywne przejście Okresu Próbnego (gracz na Okresie Próbnym nie może wystąpić o redukcję kar),
- gracz nie może być na Ostatniej szansie, opisanej w 11. Punkcie niniejszego Regulaminu.
8.3 Wszystkie kary gracza zostają wpisane do specjalnego tematu na forum lub będą dostępne na stronie dodatku serwerowego. Na świecie Latimar obowiązuje przelicznik: czas kary w godzinach razy dziesięć milionów złota.
8.3.1 Rada Świata zastrzega sobie prawo do zmiany kary finansowej na karę nadzwyczajną lub jej całkowite usunięcie.
8.3.2 Spis kar nadzwyczajnych, w tym finansowych, jest dostępny na forum w temacie z karami czasowymi - Spis kar.
8.4 Nagminne używanie niecenzuralnych słów, skrótów i przekleństw - [6h-48h] killa + kara finansowa.
8.5 Wyzywanie/pomawianie/szydzenie/ośmieszanie/nękanie - [6h-96h] killa + kara finansowa.
8.6 Żebranie na czacie, floodowanie, spam (także w postaci funkcji /me) - [6h-24h] killa + kara finansowa.
8.7 Używanie skrótów uznanych powszechnie za obraźliwe - [6h-48h] killa + kara finansowa.
8.8 Wykorzystywanie błędów w dodatku globalnym, na mieście światowym. - 84h killa.
8.9 Celowe zgłaszanie graczy w celu odegrania się - [24h-72h] killa + kara finansowa.
8.10 Otrzymanie tymczasowego bana - 84h killa.
8.11 Nadużywanie rangi [SM]/[MC] w dowolnym aspekcie gry. - [24h-96h] killa + degradacja z rangi. Zgłoszenie rozpatrzyć może tylko Zarządca Świata Prywatnego. W skrajnych przypadkach Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania takiej osoby na Syberię.
8.12 Utrudnianie weryfikacji opisanej w punkcie 7. - 48h kill + kara finansowa.
8.12.1 Następne złamanie powyższego punktu w ciągu tygodnia skutkuje Syberią.
8.13 Oszustwa w loteriach, konkursach prowadzonych przez Grupę Eventową lub utrudnianie w przeprowadzeniu ich - [24h-96h] killa + kara finansowa.
8.14 Edycja screena albo usunięcie z tematu zgłoszeń screena po rozpatrzeniu zgłoszenia - [24h-96h] killa + kara finansowa.
8.14.1 W przypadku, gdy edycja screena może wpływać na decyzję Rady Świata np. zamazanie części rozmowy między graczami, Rada Świata może uznać takie zachowanie jako próbę oszukania Rady i ukarać gracza Syberią. Celowe zakrycie, np. dodatkiem, fragmentu okna gry zostanie potraktowane jako próba oszukania Rady Świata.
8.15 Założenie na forum tematu bez zgody Radnego - 48h killa + kara finansowa.
8.16 Wielokrotnie ocenianie postów wraz z komentarzem o negatywnym charakterze - [6h-36h] killa + kara finansowa.
8.17 Wykorzystywanie wszelkich luk w regulaminie świata - [24h-96h] killa + kara finansowa.
8.17.1 Następne złamanie powyższego punktu w ciągu tygodnia skutkuje Syberią.
8.18 Złamanie zasad PvP określonych w punkcie 5 - 24h killa + kara finansowa.
8.19 Podpuszczanie gracza/graczy do złamania regulaminu - [24h-72h] killa + kara finansowa.
8.20 Nagminne popełnianie błędów ortograficznych - 6h kill.
8.21 Podważanie decyzji Rady Świata - 84h killa + kara finansowa.
8.21.1 W skrajnych przypadkach Zarządca zastrzega sobie możliwość zesłania postaci gracza na Syberię.
8.22 Zgłoszenia dotyczące forum będą rozpatrywane na podstawie powyższych punktów oraz regulaminów odpowiednich tematów, ustalonych wcześniej razem z Radą Świata.
8.23 Nieznajomość regulaminu świata Latimar - 12h killa + kara finansowa.
8.24 Gracz ma obowiązek udzielić wyjaśnień co do zgłoszenia/kary, gdy jest wzywany przez system światowy. W takim przypadku ma także obowiązek odblokować czat prywatny. Ignorowanie w tej sprawie Radnego - [kill 24-72h] + kara finansowa.
8.25 Celowe wydłużanie kar, manipulacja dowodami ze zgłoszeń, próba karania graczy na siłę, zwlekanie z napisaniem zgłoszenia, aby uniemożliwić graczowi zgłaszanemu skorzystanie z eventu. Za ten punkt zgłosić gracza ma prawo tylko Rada Świata – 24h killa + kara finansowa.
8.25.1 Taki post, dodany przez gracza zgłaszającego, traci na mocy prawnej.
8.26 Wylogowanie się w czasie weryfikacji opisanej w punkcie 7. Regulaminu Świata Latimar – 84h killa + kara finansowa.
8.27 Na świecie obowiązuje system związany z recydywą. To znaczy, że ponowne otrzymanie kary za ten sam punkt w regulaminie w ciągu miesiąca może skutkować podwojeniem kary lub Syberią.
8.28 W skrajnych przypadkach kara może zostać nałożona za coś, co nie jest ściśle opisane w niniejszym regulaminie.

9. Światowy serwer Discord – punkt informacyjny

9.1 Świat Latimar posiada oficjalny serwer Discord, zarządzany przez Radę Świata oraz kilku pomocników od spraw technicznych.
9.1.1 Informacje o serwerze Discord zawarte są w osobnym temacie na forum świata - Serwer Discord.
9.1.2 Na serwer Discord może dołączyć każda osoba w celu weryfikacji czy posiada postać na świecie Latimar. Osoba niezweryfikowana ma dostęp tylko do kanałów ogólnych (np. #faq, #regulamin), niezwiązanych z funkcjonowaniem Świata Latimar.
9.1.2.1 Weryfikacja konta Discord odbywa się w wyznaczonym temacie na forum Świata lub poprzez kontakt prywatny w grze z członkiem Rady Świata.
9.1.2.2 Osoba zweryfikowana otrzyma specjalną rangę, która odblokowuje dostęp do publicznych kanałów serwera.
9.1.2.3 Każdy zweryfikowany użytkownik serwera Discord w ciągu 3 dni od otrzymania rangi, ma obowiązek ustawić sobie pseudonim dokładnie taki sam, jak nick pierwszej postaci założonej na świecie Latimar (według spisu w Ewidencji graczy).
9.1.3 Negatywna weryfikacja lub złamanie punktu 9.1.2.3 może skutkować wyrzuceniem użytkownika z serwera Discord.
9.1.3.1 Gracze, którzy otrzymali Syberię na świecie Latimar, zostaną wyrzuceni z serwera Discord.
9.1.3.2 Nieodpowiednie zachowanie użytkownika na serwerze Discord, np. zachęcanie do złamania regulaminu gry, może skutkować wyrzuceniem go z serwera Discord.
9.2 Pobyt graczy na światowym serwerze Discord jest całkowicie dobrowolny i nie jest obowiązkowy.
9.3 Na światowym serwerze Discord Grupa Eventowa świata zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów, które wymagają komunikacji głosowej, np. konkurs karaoke.
9.4 Rada Świata zastrzega sobie prawo do weryfikacji nowych graczy z rekrutacji z forum lub z zaproszeń dla znajomych za pomocą rozmowy na serwerze Discord.
9.5 Za pomocą serwera Discord, zweryfikowani gracze mają prawo do zgłoszenia Radzie Świata informacji o potencjalnym włamaniu na konto, które jest przypisane w temacie na forum do identyfikatora Discord, z którego została wysłana wiadomość.
9.5.1 Takie działanie jest tylko alternatywną formą zgłaszania Radzie Świata o włamaniach na konto. Otrzymanie informacji o włamaniu od gracza zweryfikowanego z użyciem Discorda może przyspieszyć podejmowanie czynności uniemożliwiających działania złodzieja na skradzionym koncie.

10. Świat wyrzutków - Syberia

10.1 Syberia jest najwyższą możliwą karą, którą Rada Świata może ukarać gracza.
10.2 Syberia może zostać nałożona za następujące przewinienia:
10.2.1 Potwierdzone dowodami używanie nielegalnych oprogramowań (punkt 7. System antybotowy) lub też przyznanie się do tego.
10.2.2 Osiągnięcie sumy 168h kar lub więcej.
10.2.3 Otrzymanie stałej blokady konta (dopiero po 30 dniach od nałożenia blokady).
10.2.4 Rażące naruszenie zasad świata, Taryfikatora lub Regulaminu Gry.
10.2.5 Nagminne psucie klimatu świata lub częste wszczynanie kłótni z graczami.
10.2.6 Brak zgłoszenia zmiany nicku lub utworzenia/usunięcia postaci w odpowiednim temacie w regulaminowym terminie.
10.2.7 Zmiana właściciela konta.
10.2.8 Nakłanianie do samobójstwa, groźby skierowane w życie realne gracza bądź jego rodziny, znajomych, zwierząt domowych etc.
10.2.9 Próba oszukania Rady Świata.
10.2.10 Obraza, szantażowanie, poniżanie, oczernianie, pomawianie, szykanowanie, szydzenie z Rady Świata, nastawianie graczy przeciw niej lub spiskowanie przeciw Radzie Świata.
10.2.11 Tworzenie obraźliwych lub wulgarnych skrótów/wyrażeń/obrazków za pomocą przedmiotów.
10.2.12 Niewypełnienie kary specjalnej (finansowej itp.).
10.2.13 Nieuzasadnione dowodami psucie opinii świata.
10.2.14 Podszywanie się pod osoby z Rady Świata oraz bezprawne próby użycia ich uprawnień.
10.2.15 Oszukiwanie graczy w sprawach posiadania immunitetu, praw nadanych przez Radę etc.
10.2.16 Niezgłoszona nieaktywność powyżej 13 dni lub zgłoszona powyżej 35 dni.
10.2.17 Próba przekupstwa osoby z Rady Świata.
10.2.18 Rozpowszechnianie linków na czacie/skrzynce pocztowej przekierowujących do stron z zawartością erotyczną, stron wyłudzających loginy i hasła, stron z niesmaczną oraz zakazaną w Polsce treścią.
10.2.19 Nadużywanie rangi [SM]/[MC] w celu odniesienia własnej korzyści (np. bezpodstawne zabicie gracza po przegranej walce z użyciem komendy /kill nick_gracza) - degradacja z rangi + natychmiastowa Syberia. Zgłoszenie rozpatrzyć może tylko Zarządca świata.
10.2.20 Niespełnienie wymogu zdobycia minimum 49 poziomu doświadczenia zgodnie z punktem 2.6.
10.2.21 W szczególnych sytuacjach nieokreślonych w regulaminie Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania gracza na Syberię przed przekroczeniem dozwolonej sumy godzin killa, jeżeli uzna zachowanie gracza za skrajnie nieodpowiednie.
10.2.22 Przyznanie się do rażącego łamania regulaminu gry (każdy taki wpis jest traktowany w pełni poważnie, gracz odpowiada za swoje słowa). Ten punkt obejmuje także czat klanowy.
10.2.23 Kierowanie gróźb w stronę Rady Świata.
10.2.24 Wyciąganie spraw prywatnych z realnego życia gracza lub Rady Świata.
10.2.25 Niespełnienie wymogu opisanego w punkcie 1.20.2.
10.2.26 Negatywne przejście Okresu Próbnego.
10.2.27 Próba skontaktowania się z graczem w sprawach handlowych przy użyciu zewnętrznego komunikatora.
10.2.27.1 Dotyczy także treści umieszczanych na forum świata Latimar w temacie z handlem.

11. Ostatnia szansa

11.1 Każdy gracz po otrzymaniu najwyższej możliwej kary na świecie, tj. Syberii, ma prawo wystąpić o możliwość pozostania na świecie na warunkach specjalnych.
11.1.1 Pozostanie na świecie jest możliwe tylko pod warunkiem bezkarności. Otrzymanie jakiejkolwiek kary skutkuje natychmiastową Syberią.
11.2 Aby pozostać na świecie po otrzymaniu kary Syberii, należy złożyć wniosek o drugą szansę w temacie – odwołania od nadanych kar.
11.3 Zarządca może nie wyrazić zgody na pozostanie na świecie.
11.4 O szansę pozostania na świecie można wystąpić tylko raz, nie później niż pięć dni od momentu otrzymania Syberii.Data
Akcja
Obowiązuje od:
2021-02-15
Zatwierdzenie regulaminu.
---
2021-03-31
Publikacja nowego regulaminu świata.
14/04/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -