Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Stoners


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Stoners jest serwerem PvP.
1.2. Każdy gracz Stoners ma obowiązek przestrzegać regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych i regulaminów eventowych/tymczasowych.
1.3. Założenie postaci na Stoners jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świata Stoners.
1.4. Po zalogowaniu się do gry, gracz ma obowiązek zapoznania się z treścią reklamy serwerowej.
1.5. Serwer Stoners jest przystosowany do Starego Interfejsu. Gracz korzysta z Nowego Interfejsu na własną odpowiedzialność.
1.6. Gracz może się odwołać do Administracji Margonem tylko i wyłącznie wtedy, jeśli decyzja zarządcy jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
1.7. Zarządca ma prawo na czas eventów, konkursów zmienić statystyki serwera oraz tworzyć i modyfikować tymczasowe regulaminy.
1.8. Zarząd ma prawo dodać regulamin na czas określony, tyczący się zajmowania herosów, bicia tytanów oraz zabijania graczy. Regulamin ten będzie obowiązywał następnego dnia od momentu publikacji zasad. Informacja o regulaminie znajdować się będzie w reklamie serwerowej oraz Blogu Technicznym.
1.9. O zmianie regulaminu gracze zostaną poinformowani minimum 14 dni przed wdrożeniem zasad na Świat.
1.10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia graczy z jego przestrzegania i karana jest ona killem.
1.11. Zasady dotyczące zakładania klanów opisane są w Blogu Technicznym.

2.Nieaktywności

2.1. Gracz ma obowiązek logować się na serwerze przynajmniej raz na 14 dni, na wszystkich postaciach.
2.2. Nieusprawiedliwiona nieobecność 14 dni na jakiejkolwiek postaci, powoduje wyrzucenie wszystkich postaci gracza na Syberię.
2.3. Nieobecność należy zgłaszać w przeznaczonym do tego temacie. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=438441]
2.4. Gracz ma prawo zgłosić nieobecność maksymalnie na 60 dni w ciągu roku kalendarzowego. Gdy gracz musi zgłosić kolejną, ma obowiązek przedstawić sytuację zarządcy.
2.5. Odwołanie się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność jest zakazane, gdy gracz posiada tylko jedną postać z mniejszym poziomem niż 100.
2.6. Gracz może raz w ciągu roku odwołać się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność(obowiązuje rok od momentu napisania odwołania). W przypadku kolejnych nieaktywności postacie gracza są wysyłane na Syberię.
2.7. Osoby posiadające czasową blokadę konta nie są brane pod uwagę przy wysyłaniu nieobecnych na Syberię, wyjątek stanowi przekroczenie dozwolonej liczby posiadanych godzin kar.

3.Postacie

3.1. Na świecie Stoners możliwe jest posiadanie sześciu postaci.
3.1.1. Aby móc założyć drugą postać, wymagany jest 100 lvl.
3.1.2. Cenniki kolejnych postaci znajdują się w temacie Blog Techniczny.
3.1.3. By otrzymać zaproszenie na kolejną postać należy napisać do ZŚP i załączyć tam link do profilu wraz ze złotem.
3.1.4. Gracz ma prawo zresetować postać. Informację o tym należy wpisać do odpowiedniego tematu. Pierwszy reset postaci jest darmowy, a za kolejne należy zapłacić 200m. Złoto oraz link do tematu należy załączyć w wiadomości do Zarządcy.
3.2. Pieniądze z postaci przeznaczone będą na eventy, zabawy odbywające się na świecie oraz jako pomoc dla nowych graczy, nie więcej niż do 14 dni po założeniu postaci.
3.3. Każdy nowy gracz po przyjęciu na serwer ma 2 tygodnie na wbicie minimum 60 poziomu doświadczenia.
3.4. Nazwa postaci gracza nie może przeczyć wszelkim normom moralnym. W sytuacji, kiedy nazwa postaci będzie niezgodna z tym punktem, gracz ma obowiązek zmienić nick w ciągu 48h od upomnienia przez SM, jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
3.4.1. W momencie zweryfikowania przez zarząd próby obrażenia gracza poprzez nadanie nieodpowiedniego nicku, gracz zostaje ukarany dodatkowo killem na 48h wpisanym do spisu kar.
3.5. W razie, gdy gracz zmieni nick jakiejkolwiek postaci na Stoners, ma obowiązek powiadomić o tym zarządcę w odpowiednim temacie, w ciągu 24h.
3.6. Gracz na Stoners jest odpowiedzialny za czyny swoje, jak i czyny zastępcy.
3.7. Osoby, które zostały wyrzucone ze Stoners nie mają prawa grania na serwerze jako zastępca. Gracz, który posiada takowego zastępcę ma wówczas obowiązek powiadomić go, że na serwer Stoners nie ma prawa się logować.
3.7.1. Kiedy dojdzie do sytuacji, gdzie zastępca z zakazem wejścia na Stoners będzie się logował i zostanie to zauważone, właściciel konta otrzyma 48h killa, kolejnym razem również karę w postaci killa na 48h, za trzecim razem za niedostosowanie się do regulaminu serwera, właściciel konta zostanie przeniesiony na świat wyrzutków.
3.7.2. Listę osób z zakazem wejścia na Stoners znaleźć można w odpowiednim temacie. Wyjątek stanowią osoby, które dostaną zezwolenie od zarządu.
3.8. Zgoda na przeniesienie postaci jest dobrą wolą zarządu. W ciągu roku są wybierane terminy, w których poprzednio umówiona ilość graczy będzie miała szansę przenieść postać na serwer Stoners. Zasady dotyczące przenoszenia postaci opisane są w Blogu Techniczym.

4. Syberia, odwołania.

4.1.Gracz może zostać wyrzucony na Syberię za następujące przewinienia:
- uzbieranie 200h killa;
- obraza rady świata;
- podważanie decyzji zarządu;
- działanie na niekorzyść serwera;
- niezgłoszona nieaktywność 14 dni na jakiejkolwiek postaci ;
- nieodrobiona reputacja w wyznaczonym terminie;
- handel kontami, Smoczymi Łzami, reputacją;
- udowodnioną kradzież konta innego gracza na serwerze;
- stały ban;
- udowodniona zmiana właściciela konta;
- udowodnione oszustwa, kradzieże;
- handel walutą serwerową/bonusami gracza ze spisu SPB;
- udowodnione próby zastraszania, oszukania bądź przekupienia zarządu świata prywatnego Stoners;
- złamanie punktów 3.3, 3.4;
- włamanie do dodatku globalnego;
- używanie zakazanych wspomagań, automatycznego zajmowania herosów;
4.1.1. Gracz ma prawo iść na Syberię z własnej woli.
4.1.2. Po oznaczeniu do przeniesienia na Świat Syberia, nie ma możliwości odwrotu.
4.2. Gracz nie ma prawa odwołania się od Syberii, gdy jego postacie będą już na Syberii.
4.3. Gracze mają określony czas na odrobienie minusowej reputacji. Wszystko zawarte będzie w odpowiednim temacie. Ci, którzy po upływie określonego czasu nadal będą mieli „czerwoną” reputację, zostaną wysłani na Syberię.
4.3. Gracz po uzbieraniu 200 godzin killa ma jedną szansę by pozostać na serwerze. Prośbę należy napisać w odpowiednim temacie. O pozostaniu danego gracza na serwerze decyduje jedynie Zarządca wraz z radą.
4.5. Gracz który otrzymał czasowego bana będzie miał dopisane 72h killa do spisu kar.
4.6. W przypadku wykazania wyraźnej zasługi dla serwera Stoners, gracz może mieć obniżoną, bądź zniwelowaną wartość godzin killa. Osoby te są wybierane poprzez Zarząd serwera prywatnego Stoners.

5.Forum.

5.1. Tematy mogą być zakładane jedynie za zgodą SM. Wyjątek stanowią wątki założone przez członków Grupy Eventowej.
5.2. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach będzie karany killem. Za spam jest również uważany post wtedy, gdy gracz w czasie trwania konkursu/eventu komentuje zdarzenia, lub też w innych tematach nieprzeznaczonych na wypowiedzi niezwiązane z danym tematem.
5.3. Obraza gracza na forum jest karana killem.
5.4. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia nagradzane będzie killem.
5.5. Każdy temat na forum ma swoje odrębne zasady.
5.5.1. O zmianie zasad w danym temacie gracze będą informowani 5 dni przed ich zastosowaniem w Blogu Technicznym lub reklamie serwerowej.

6.Czat.

6.1. Za wszelkie obrazy i groźby jest kill. („noob” to nie obraza, „masz dedy” to nie groźba)
6.2. Uciążliwy spam na czacie będzie karany.
6.3. Obraza gracza na czacie jest karana killem. Za obrazę uznawane są tylko słowa, które potocznie są obraźliwe oraz celowe poniżanie, porównywanie do zwierząt, kpienie.
6.4. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów jest karane.
6.5. Gdy MC/SM zauważy niestosowne zachowanie Gracza ma obowiązek ukarać go zgodnie z regulaminem ŚP Stoners/regulaminem Czatu Margonem i wpisać o tym informację do Mutelogu.
6.6. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia nagradzane będzie killem.

7. Zgłoszenia.

7.1. Każdy gracz na Stoners ma obowiązek trzymać się ustalonego w pierwszym poście wzoru zgłoszeń.
7.2. Dowody w postaci filmu lub screena starsze niż 30 dni nie będą uznawane.
7.3. Dowody w postaci screenów, muszą spełniać kilka ważnych reguł:
- screen musi zawierać całe okno gry;
- widoczny musi być zegarek serwerowy;
- hosting jest dowolny, jednakże musi mieć możliwość powiększenia zrzutu ekranu;
- możliwość definitywnego potwierdzenia przez zarząd, że dowód pochodzi z serwera prywatnego Stoners;
- w wyjątkowych przypadkach uznawane są zrzuty z urządzenia moblinego, takie screeny muszą zawierać nieedytowane okno gry;
7.4. Niedozwolone jest zamazywanie, przerabianie, ucinanie screenów.
7.5. Dozwolone jest podkreślanie, zaznaczanie kluczowych elementów w dowodzie.
7.6. Spam w temacie ze zgłoszeniami jest karany killem.
7.7. Zgłoszenia będą dotyczyć jedynie czatu ogólnego/prywatnego/grupowego/globalnego. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi obraza zarządu.
7.8. W przypadku bezsensownego zgłoszenia, niezwiązanego z prawidłową interpretacją regulaminu Stoners gracz może, ale nie musi zostać za to ukarany. Super Moderator weryfikuje, czy nałożyć karę.
7.9. W sytuacjach spornych, gdzie gracz nie zgadza się z decyzją SM, rozmowa z Administracją Gry jest jedynie wskazówką dla zarządcy.

8. Zabijanie graczy, herosi.

8.1. Stoners jest serwerem PvP. Dozwolone jest tutaj zabijanie graczy niezależnie od przewagi levelowej.
8.2. Heros może zostać zarezerwowany. Za osobę zajmującą uznaje się gracza, który w momencie znalezienia herosa napisał na czacie ogólnym "Zajmuję herosa [nazwa herosa]"
8.3. Heros zostaje zarezerwowany przez 10 minut od czasu napisania wiadomości o której jest mowa w punkcie 8.2 Po upływie tego czasu heros zostaje zwolniony i może zostać ponownie zajęty według zasady z punktu 8.2.
8.4. Osoba która zajęła herosa tworzy grupę. Stworzenie grupy, a następnie zabicie herosa przez osobę, która go nie zajęła jest karane i traktowane jako wybicie herosa.
8.5. Heros jest zwolniony gdy:
- Osoba zajmująca herosa zostanie przez niego zabita;
- Osoba zajmująca przejdzie na inną mapę/wyloguje się;
- Minie 10 minut od zajęcia herosa;
8.6. Wybicie wcześniej zajętego herosa przez osobę, która go nie zajęła ani nie dostała zaproszenia do grupy, karane jest killem.
8.7. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego, karane jest killem.

9.Kary

- Kille nakładane są na wszystkie postacie danego gracza na serwerze Stoners. Uzbieranie 200 godzin kar oznacza zesłanie wszystkich postaci gracza na Syberię.
- Kary są nadawane na podstawie regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Regulaminu Czatu i Zasad Światów Prywatnych
- 4h mute odpowiada 1h killa.
- 2h knebla odpowiada 1h killa.
9.1. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia= 6-200h killa.
9.2. Nieznajomość regulaminu= 36h killa.
9.3. Brak linku do profilu w wiadomości z prośbą o kolejną postać= 24h killa.
9.4. Założenie tematu bez zgody SM= 24h killa.
9.5. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach/spam w zgłoszeniach= 36h killa.
9.6. Wstawienie bezsensownego zgłoszenia= 24h killa.
9.7. Obraza gracza na forum w zależności od stopnia obrazy= 6-200h killa.
9.8. Obraza gracza na czacie w zależności od stopnia obrazy= 6-200h killa.
9.9. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów= 6-48h killa.
9.10. Napisanie zgłoszenia niezgodnego z narzuconym wzorem= 24h killa.
9.11. Zamazywanie/przerabianie/ucinanie screenów= 48h killa.
9.12. Wybicie wcześniej zajętego herosa= 48h killa.
9.13. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego= 48h.

10. Używanie nielegalnych programów automatyzujących grę.

10.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
10.2. Zarządca świata po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz potwierdzić swoją obecność.
10.3. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 15 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 15 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) lub na dowolnym czacie do czasu, aż gracz nie odpisze. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
10.4. Zarządca do przeprowadzenia weryfikacji może powołać innego członka rady serwera.
10.5. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności nie przejdzie weryfikacji pozytywnie. Negatywna weryfikacja oznacza zesłanie na Syberię, zaś uzbierane dowody zostaną dostarczone na panel kontaktowy.

11.Rekrutacja

11.1. Zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych Zarządca może zapraszać na serwer dowolną osobę, lecz nie może żądać od niej zapłaty.
11.2. Każdy nowy gracz w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia na serwer, który popełni wykroczenie otrzymuje podwojoną karę.
11.3. Osoba zapraszająca gracza na serwer otrzymuje 50% kary zaproszonego gracza w czasie okresu próbnego.
11.4. Gracz na stanowisko dodatkopisarz/mapmaker zostaje przyjęty na okres, w którym jego dodatki/mapki będą w grze. Usunięcie mapek/dodatków bez uzasadnienia jest równoznaczne z wydaleniem na Syberię.
11.4.1. Rezygnacja z usług dodatkopisarza/mapmakera oznacza zesłanie takiego gracza na Syberię.

12.Super Moderatorzy.

Spis składu zarządu znajduje się w Blogu Technicznym świata Stoners.
12.1. Każdy nowy członek zarządu jest przyjmowany na okres próbny.
12.2. Zabrania się rozstrzygać Super Moderatorom spraw dotyczących ich samych.
12.3. Każdy Moderator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w rozwoju serwera.
12.4. Uprawnienia SM można otrzymać za angażowanie się w rozwój serwera.
12.5. Uprawnienia MC można otrzymać za wkład w klimatyczno-eventową stronę serwera.
12.6. Poważne wykroczenie, nieaktywność oraz brak zaangażowania kończy się utratą rangi.
12.7. Karygodne używanie funkcji (nieuzasadnione zdejmowanie killi, spam na systemie, złe reprezentowanie serwera, częste kneble) grozi wyrzuceniem na Syberię.
12.8. Każda rezygnacja z rangi SM/MC musi być potwierdzona przez gracza w Zgłoszeniach.

Kontakt do zarządcy:

GG: 11977213
E-mail: kontakt.stoners@gmail.com
Discord: Czeko#0784

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-03-12
Publikacja nowego regulaminu świata.
26/03/2015
2015-04-30
Poprawka punktu 3.1(podpunkt dotyczący nieaktywności).
---
2016-01-16
Publikacja nowego regulaminu świata.
29/01/2016
2016-12-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/01/2017
2017-02-23
Zmiana w punkcie 11.6
09/03/2017
2018-02-18
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/03/2018
2019-10-14
Publikacja nowego regulaminu świata.
228/10/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -