Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Stoners


Regulamin obowiązujący od dnia 26.04.2021.


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Na Świecie Stoners obowiązuje: Regulamin gry, Regulamin czatu, Taryfikator, Zasady Światów Prywatnych, informacje zawarte w Blogu Technicznym oraz niniejszy regulamin.
1.2. Założenie postaci na Stoners jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świata.
1.3. Po zalogowaniu się do gry, gracz ma obowiązek zapoznania się z treścią reklamy serwerowej.
1.4. Serwer Stoners jest przystosowany do Starego Interfejsu. Gracz korzysta z Nowego Interfejsu na własną odpowiedzialność.
1.5. Gracz może się odwołać do Administracji Margonem tylko i wyłącznie wtedy, jeśli decyzja zarządcy jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
1.6. Zarządca ma prawo na czas eventów, konkursów zmienić statystyki serwera oraz tworzyć i modyfikować tymczasowe regulaminy.
1.7. Zarządca ma prawo dodać regulamin na czas określony, tyczący się zajmowania herosów, bicia tytanów oraz zabijania graczy. Regulamin ten będzie obowiązywał następnego dnia od momentu publikacji zasad. Informacja o regulaminie znajdować się będzie w reklamie serwerowej oraz Blogu Technicznym.
1.8. O zmianie regulaminu serwera gracze zostaną poinformowani minimum 14 dni przed wdrożeniem zasad na Świat.
1.9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia graczy z jego przestrzegania i karana jest ona killem.
1.10. Zasady dotyczące zakładania klanów opisane są w Blogu Technicznym.
1.11. Zasady ustala zarządca i gracz musi stosować się do jego poleceń nawet, jeśli coś nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie.
1.12. Zabrania się wykorzystywania wszelakich niedomówień, luk bądź niejasności w regulaminie. W razie jakichkolwiek problemów związanych z interpretacją regulaminu, zarządca jest zobowiązany do wyjaśnień i są one jedyną formą poprawnej interpretacji zasad. Udowodnione wykorzystywanie ewentualnych braków może równać się z przeniesieniem wszystkich postaci gracza na Syberię.

2. Nieaktywności.

2.1. Gracz ma obowiązek logować się na serwerze przynajmniej raz na 14 dni, na wszystkich postaciach.
2.2. Nieusprawiedliwiona nieobecność 14 dni na jakiejkolwiek postaci, powoduje wyrzucenie wszystkich postaci gracza na Syberię.
2.3. Nieobecność należy zgłaszać w przeznaczonym do tego temacie. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=438441]
2.4. Gracz ma prawo zgłosić nieobecność maksymalnie na 60 dni w ciągu roku kalendarzowego. Gdy gracz musi zgłosić kolejną, ma obowiązek przedstawić sytuację zarządcy.
2.5. Odwołanie się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność jest zakazane, gdy gracz posiada tylko jedną postać z poziomem mniejszym niż 100.
2.6. Gracz może raz w ciągu roku odwołać się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność(obowiązuje rok od momentu napisania odwołania). W przypadku kolejnych nieaktywności postacie gracza są wysyłane na Syberię.
2.7. Osoby posiadające czasową blokadę konta nie są brane pod uwagę przy wysyłaniu nieaktywnych na Syberię, wyjątek stanowi przekroczenie dozwolonej liczby posiadanych godzin kar lub poważne wykroczenie ujęte w niniejszym regulaminie.

3. Postacie, czarna lista.

3.1. Na świecie Stoners możliwe jest posiadanie sześciu postaci.
3.1.1. Cenniki postaci znajdują się w temacie Blog Techniczny.
3.1.2. By otrzymać zaproszenie na kolejną postać należy napisać do ZŚP i załączyć tam link do profilu wraz ze złotem.
3.1.3. Gracz ma prawo zresetować postać. Informacje o resecie postaci znajdują się w odpowiednim temacie. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=449037]
3.2. Każdy nowy gracz po przyjęciu na serwer ma 2 tygodnie na wbicie minimum 60 poziomu doświadczenia. Brak wymaganego lvla oznacza przeniesienie postaci na Syberię. Punkt ten dotyczy jedynie pierwszych postaci.
3.3. Nazwa postaci gracza nie może przeczyć wszelkim normom moralnym. W sytuacji, kiedy nazwa postaci będzie niezgodna z tym punktem, gracz ma obowiązek zmienić nick w ciągu 48h od upomnienia przez SM, jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
3.4.1. W momencie zweryfikowania przez zarząd próby obrażenia gracza poprzez nadanie nieodpowiedniego nicku, gracz zostaje ukarany dodatkowo killem na 48h wpisanym do spisu kar.
3.5. Gracz jest zobowiązany do zamieszczenia informacji na forum, gdy zmieni nick jakiejkolwiek postaci na Stoners, dodając nowy post w ciągu 24h, w odpowiednim temacie.
3.6. Gracz na Stoners jest odpowiedzialny za czyny swoje, jak i czyny zastępcy.
3.7. Osoby, które zostały wyrzucone ze Stoners i trafiły na czarną listę, nie mają prawa grania na serwerze jako zastępca. Gracz, który posiada takowego zastępcę ma wówczas obowiązek powiadomić go, że na serwer Stoners nie ma prawa się logować.
3.7.1. Kiedy dojdzie do sytuacji, gdzie zastępca z zakazem wejścia na Stoners będzie się logował i zostanie to zauważone, właściciel konta otrzyma 48h killa, kolejnym razem również karę w postaci killa na 48h, za trzecim razem za niedostosowanie się do regulaminu serwera, właściciel konta zostanie przeniesiony na świat wyrzutków.
3.7.2. Listę osób z zakazem wejścia na Stoners znaleźć można w odpowiednim temacie. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=485419] Wyjątek stanowią osoby, które dostaną zezwolenie od zarządu.
4. Syberia, odwołania.
4.1.Gracz może zostać wyrzucony na Syberię za następujące przewinienia:
- uzbieranie 200h killa;
- obraza zarządu i rady świata;
- podważanie decyzji zarządu;
- działanie na niekorzyść serwera;
- złe reprezentowanie serwera;
- niezgłoszona nieaktywność 14 dni na jakiejkolwiek postaci;
- nieodrobiona reputacja w wyznaczonym terminie;
- udowodnioną kradzież konta innego gracza na serwerze;
- stały ban;
- udowodniona zmiana właściciela konta;
- udowodnione oszustwa, kradzieże;
- handel walutą serwerową/bonusami gracza ze spisu SPB;
- udowodnione próby zastraszania, oszukania bądź przekupienia zarządu świata prywatnego Stoners;
- włamanie do dodatku globalnego;
- używanie zakazanych wspomagań, automatycznego zajmowania herosów;
4.2. Gracz ma prawo zesłać się na Syberię z własnej woli.
4.2.1. Po oznaczeniu gracza do przeniesienia na Świat Syberia, nie ma możliwości odwrotu.
4.2.2. Gracz nie ma prawa odwołania się od Syberii, gdy jego postacie będą już na świecie wyrzutków.
4.3. Gracze mają określony czas na odrobienie minusowej reputacji. Wszystko zawarte będzie w odpowiednim temacie. Ci, którzy po upływie określonego czasu nadal będą mieli „czerwoną” reputację, zostaną wysłani na Syberię.
4.4. Gracz po uzbieraniu 200 godzin killa ma jedną szansę by pozostać na serwerze. Prośbę należy napisać w temacie "Odwołania od kar". O pozostaniu danego gracza na serwerze decyduje jedynie zarząd.
4.5. Gracz który otrzymał czasowego bana będzie miał dopisane 72h killa do spisu kar.

5.Forum.

5.1. Tematy mogą być zakładane jedynie za zgodą SM. Wyjątek stanowią wątki założone przez członków Grupy Eventowej.
5.2. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach będzie karany killem. Za spam jest również uważany post wtedy, gdy gracz w czasie trwania konkursu/eventu komentuje zdarzenia lub też wypowiada się w innych tematach nieprzeznaczonych na wypowiedzi i nie są związane z danym tematem.
5.3. Obraza gracza na forum jest karana killem.
5.4. Nieodpowiednie zachowanie gracza na forum, w zależności od stopnia nagradzane będzie killem.
5.4.1. Za nieodpowiednie zachowanie uważane będzie również nadawanie prześmiewczych ocen pod postami. Moderator sam weryfikuje, czy ocena kwalifikuje się do ukarania gracza, wówczas ma prawo zamieścić zgłoszenie w odpowiednim temacie.
5.5. Każdy temat na forum ma swoje odrębne zasady.
5.5.1. O zmianie zasad w danym temacie gracze będą informowani 5 dni przed ich zastosowaniem w Blogu Technicznym.

6.Czat.

6.1. Za wszelkie obrazy i groźby jest kill. („noob” to nie obraza, „masz dedy” to nie groźba)
6.2. Uciążliwy spam na czacie będzie karany.
6.3. Obraza gracza na czacie jest karana killem. Za obrazę uznawane są tylko słowa, które potocznie są obraźliwe oraz celowe poniżanie, porównywanie do zwierząt, kpienie, prowokacje.
6.4. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów jest karane.
6.5. Gdy MC/SM zauważy niestosowne zachowanie Gracza ma obowiązek ukarać go zgodnie z regulaminem ŚP Stoners/regulaminem Czatu Margonem i wpisać o tym informację do Mutelogu.
6.6. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia karane będzie killem.

7. Zgłoszenia.

7.1. Każdy gracz na Stoners ma obowiązek trzymać się ustalonego w pierwszym poście wzoru zgłoszeń.
7.2. Dowody w postaci filmu lub screena starsze niż 30 dni nie będą uznawane.
7.2.1. Screen w zgłoszeniu nie jest wymagany, kiedy zarząd decyduje o pozostawieniu na serwerze osób będących na okresie próbnym.
7.3. Dowody w postaci screenów, muszą spełniać kilka ważnych reguł:
- screen musi zawierać całe okno przeglądarki z widocznym paskiem systemowym z godziną i datą;
- na SI widoczny musi być zegarek serwerowy;
- na NI wymagany jest zegarek z konfiguracji dodatków;
- hosting jest dowolny, jednakże musi mieć możliwość powiększenia zrzutu ekranu;
- możliwość definitywnego potwierdzenia przez zarząd, że dowód pochodzi z serwera prywatnego Stoners;
- w wyjątkowych przypadkach uznawane są zrzuty z urządzenia moblinego, takie screeny muszą zawierać nieedytowane okno gry z widoczną godziną;
7.3.1. W przypadku zgłoszenia z nieprawidłowym dowodem, takie zgłoszenie będzie nieuznane. Moderator sam weryfikuje czy nałożyć karę za złamanie powyższych punktów.
7.3.2. Zrzuty nie wymagają zegarka, w momencie zamieszczenia ogólnodostępnej informacji o błędnym działaniu dodatku globalnego.
7.4. Niedozwolone jest zamazywanie, przerabianie, ucinanie screenów. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi obraza zarządu i rady serwera.
7.5. Dozwolone jest podkreślanie, zaznaczanie kluczowych elementów w dowodzie.
7.6. Spam w temacie ze zgłoszeniami jest karany killem.
7.7. Zgłoszenia będą dotyczyć jedynie czatu ogólnego/prywatnego/grupowego/globalnego. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi obraza zarządu i rady serwera.
7.8. W przypadku bezsensownego zgłoszenia, niezwiązanego z prawidłową interpretacją regulaminu Stoners gracz może, ale nie musi zostać za to ukarany. Punkt przeznaczony jest tylko dla osób funkcyjnych i Moderator sam weryfikuje, czy nałożyć karę.
7.9. W sytuacjach spornych, gdzie gracz nie zgadza się z decyzją SM, rozmowa z Administracją Gry jest jedynie wskazówką dla zarządcy.
7.10. W przypadku złamania kilku punktów regulaminu na raz, moderator ma prawo sumować kary. Jeśli gracz złamie po raz kolejny ten sam punkt regulaminu, moderator może podwoić karę.
7.11. Osoby, których postacie zostały odznaczone do zesłania na Syberię, nie mają prawa do zgłaszania innych graczy za przewinienia.

8. Zabijanie graczy, herosi.

8.1. Stoners jest serwerem PvP. Dozwolone jest tutaj zabijanie graczy niezależnie od przewagi levelowej.
8.2. Heros może zostać zarezerwowany. Za osobę zajmującą uznaje się gracza, który w momencie znalezienia herosa wysłał na czat ogólny "Zajmuję herosa [nazwa herosa]".
8.2.1. Wielkie litery, znaki diakrytyczne (polskie) i interpunkcyjne nie są istotne. Ważne aby formuła zajęcia była poprawna z punktem 8.2. Zabrania się nadużywania znaków specjalnych.
8.3. Heros zostaje zarezerwowany przez 15 minut od czasu napisania wiadomości o której jest mowa w punkcie 8.2 Po upływie tego czasu heros zostaje zwolniony i nie może zostać ponownie zajęty przez tą samą osobę.
8.4. Heros jest zwolniony gdy:
- Osoba zajmująca herosa zostanie przez niego zabita;
- Osoba zajmująca przejdzie na inną mapę/wyloguje się;
- Minie 15 minut od zajęcia herosa;
8.5. Osoba która zajęła herosa tworzy grupę.
8.5.1.Stworzenie grupy, a następnie zabicie herosa przez osobę, która go nie zajęła jest karane i traktowane jako wybicie herosa.
8.6. Wybicie wcześniej zajętego herosa przez osobę, która go nie zajęła lub nie należy do grupy, karane jest killem.
8.7. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego, karane jest killem.

9.Kary

- Kille nakładane są na wszystkie postacie danego gracza na serwerze Stoners.
- Kary są nadawane na podstawie regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Regulaminu Czatu i Zasad Światów Prywatnych.
- 4h mute odpowiada 1h killa.
9.1. Nieznajomość regulaminu= 48h killa.
9.2. Brak linku do profilu w wiadomości na poczcie z prośbą o kolejną postać= 24h killa.
9.3. Czasowy ban= 72h killa.
9.4. Knebel na forum= 36h killa.
9.5. Założenie tematu bez zgody SM= 24h killa.
9.6. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach/spam w zgłoszeniach= 36h killa.
9.7. Wstawienie bezsensownego zgłoszenia= 48h killa.
9.8. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia= 6-200h killa.
9.9. Obraza gracza na forum w zależności od stopnia obrazy= 6-200h killa.
9.10. Obraza gracza na czacie w zależności od stopnia obrazy= 6-200h killa.
9.11. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów= 6-48h killa.
9.12. Napisanie zgłoszenia niezgodnego z narzuconym wzorem= 36h killa.
9.13. Zamazywanie/przerabianie/ucinanie screenów= 48h killa.
9.14. Wybicie wcześniej zajętego herosa= 48h killa.
9.15. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego= 48h.
9.16. Gracz może zostać wyrzucony, upomniany lub ukarany killem za szkodliwy wpływ na świat nawet, jeśli coś nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie, a zarząd uzna, że jego zachowanie jest niewłaściwe. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których gracz np. rozsyła zdjęcia innego gracza, grozi, zasłania celowo NPC.
9.17. Karze na 6-200h podegają sytuacje, kiedy gracz:
- śle w stronę SM/MC oszczerstwa, pomówienia oraz utrudniania wykonywanie obowiązków poprzez znieważanie, lekceważący ton wypowiedzi;
- zarzuca stronniczość radzie serwera;
- sugeruje, że SM/MC "ustawia" konkursy lub próbuje czerpać dobra materialne za wykonywaną pracę;

10. Używanie nielegalnych programów automatyzujących grę.

10.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób. Wyjątek stanowią dodatki, które zostały zaakceptowane przez administrację.
10.2. Do przeprowadzenia weryfikacji są upoważnione osoby wyznaczone przez Zarząd.
10.2.1. Zakazuje się przeprowadzania weryfikacji osobom, które nie zostały do tego powołane.
10.3. Podczas weryfikacji obowiązuje zakaz atakowania osoby, która taką weryfikację przeprowadza. Wykroczenie karane jest killem na 72h.
10.4. Moderator ma prawo zweryfikować każdego gracza na serwerze, o każdej godzinie.
10.5. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Moderator zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu lub nagraniem sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) lub na dowolnym czacie.
10.6. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia SM/MC oraz potwierdzić swoją obecność.
10.6.1. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Moderatora oraz nie potwierdzi swojej obecności nie przejdzie weryfikacji pozytywnie.
10.7. Moderator jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji gracza będąc z nim na tej samej mapie.
10.7.1. Moderator ma możliwość w celu weryfikacji wydać polecenie o przeteleprtowaniu się gracza do niego na mapę wskazaną podczas weryfikacji tylko wtedy, jeśli ma potwierdzenie, że gracz na pewno jest aktywny w grze.
10.7.2. Zabrania się celowego przedłużania weryfikacji. Jeśli gracz jest aktywny w grze, ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności w jak najkrótszym czasie.
10.8. Weryfikacja jest negatywna gdy:
- gracz nie wykona jakiegokolwiek polecenia Moderatora;
- przejdzie na inną mapę/wyloguje się;
- minie 5 minut weryfikacji;
- gracz odpowie po upływie 5 minut;
- kiedy Moderator potwierdzi, że postać jest pozostawiona sama sobie, a właściciel konta jej nie kontroluje;
10.9. Obserwacja gracza może trwać od jednego do kilku dni. Wtedy będą niezbędne wszystkie zebrane dowody.
10.10. Negatywna weryfikacja oznacza zesłanie na Syberię bez możliwości odwołania, zaś uzbierane dowody zostaną dostarczone na panel kontaktowy.

11.Rekrutacja

11.1. Zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych Zarządca może zapraszać na serwer dowolną osobę, lecz nie może żądać od niej zapłaty.
11.2. Każdy gracz, który otrzymał zaproszenie na Stoners będzie poddany okresowi próbnemu.
11.2.1. Czas trwania okresu próbnego wynosi maksymalnie pół roku.
11.2.2. Gracz, który nie przejdzie pomyślnie okresu próbnego zostaje wysyłany na Syberię. Wytyczne dot. tymczasowego pobytu na serwerze ustala zarząd w odpowiednim temacie.
11.3. Gracz, który jest na okresie próbnym otrzymuje podwojoną karę za każde przewinienie.
11.3.1. Osoba zapraszająca gracza na serwer otrzymuje 50% kary zaproszonego gracza w czasie okresu próbnego.
11.4. Gracz na stanowisko dodatkopisarz/mapmaker zostaje przyjęty na okres, w którym jego dodatki/mapki będą w grze. Usunięcie mapek/dodatków bez uzasadnienia jest równoznaczne z wydaleniem na Syberię.
11.4.1. Rezygnacja z usług dodatkopisarza/mapmakera oznacza zesłanie takiego gracza na Syberię.

12. Zarząd i rada serwera.

- Spis składu zarządu i rady serwera znajduje się w Blogu Technicznym świata Stoners.
12.1. Każdy nowy członek rady jest przyjmowany na okres próbny.
12.2. Zabrania się rozstrzygać Moderatorom spraw dotyczących ich samych.
12.3. Każdy Moderator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w rozwoju serwera.
12.4. Osoby funkcyjne również są zobowiązane do przestrzegania regulaminu.
12.5. Poważne wykroczenie, nieaktywność oraz brak zaangażowania kończy się utratą rangi.
12.6. Karygodne używanie funkcji (nieuzasadnione zdejmowanie killi, spam na systemie, złe reprezentowanie serwera, częste kneble) grozi wyrzuceniem na Syberię.


Kontakt do zarządcy:

E-mail: kontakt.stoners@gmail.com

Regulamin obowiązujący do dnia 26.04.2021.


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Na Świecie Stoners obowiązuje: Regulamin gry, Regulamin czatu, Taryfikator, Zasady Światów Prywatnych, informacje zawarte w Blogu Technicznym oraz niniejszy regulamin.
1.2. Założenie postaci na Stoners jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świata.
1.3. Po zalogowaniu się do gry, gracz ma obowiązek zapoznania się z treścią reklamy serwerowej.
1.4. Serwer Stoners jest przystosowany do Starego Interfejsu. Gracz korzysta z Nowego Interfejsu na własną odpowiedzialność.
1.5. Gracz może się odwołać do Administracji Margonem tylko i wyłącznie wtedy, jeśli decyzja zarządcy jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
1.6. Zarządca ma prawo na czas eventów, konkursów zmienić statystyki serwera oraz tworzyć i modyfikować tymczasowe regulaminy.
1.7. Zarządca ma prawo dodać regulamin na czas określony, tyczący się zajmowania herosów, bicia tytanów oraz zabijania graczy. Regulamin ten będzie obowiązywał następnego dnia od momentu publikacji zasad. Informacja o regulaminie znajdować się będzie w reklamie serwerowej oraz Blogu Technicznym.
1.8. O zmianie regulaminu serwera gracze zostaną poinformowani minimum 14 dni przed wdrożeniem zasad na Świat.
1.9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia graczy z jego przestrzegania i karana jest ona killem.
1.10. Zasady dotyczące zakładania klanów opisane są w Blogu Technicznym.
1.11. Zasady ustala zarządca i gracz musi stosować się do jego poleceń nawet, jeśli coś nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie.
1.12. Zabrania się wykorzystywania wszelakich niedomówień, luk bądź niejasności w regulaminie. W razie jakichkolwiek problemów związanych z interpretacją regulaminu, zarządca jest zobowiązany do wyjaśnień i są one jedyną formą poprawnej interpretacji zasad. Udowodnione wykorzystywanie ewentualnych braków może równać się z przeniesieniem wszystkich postaci gracza na Syberię.

2. Nieaktywności.

2.1. Gracz ma obowiązek logować się na serwerze przynajmniej raz na 14 dni, na wszystkich postaciach.
2.2. Nieusprawiedliwiona nieobecność 14 dni na jakiejkolwiek postaci, powoduje wyrzucenie wszystkich postaci gracza na Syberię.
2.3. Nieobecność należy zgłaszać w przeznaczonym do tego temacie. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=438441]
2.4. Gracz ma prawo zgłosić nieobecność maksymalnie na 60 dni w ciągu roku kalendarzowego. Gdy gracz musi zgłosić kolejną, ma obowiązek przedstawić sytuację zarządcy.
2.5. Odwołanie się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność jest zakazane, gdy gracz posiada tylko jedną postać z poziomem mniejszym niż 100.
2.6. Gracz może raz w ciągu roku odwołać się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność(obowiązuje rok od momentu napisania odwołania). W przypadku kolejnych nieaktywności postacie gracza są wysyłane na Syberię.
2.7. Osoby posiadające czasową blokadę konta nie są brane pod uwagę przy wysyłaniu nieaktywnych na Syberię, wyjątek stanowi przekroczenie dozwolonej liczby posiadanych godzin kar lub poważne wykroczenie ujęte w niniejszym regulaminie.

3. Postacie, czarna lista.

3.1. Na świecie Stoners możliwe jest posiadanie sześciu postaci.
3.1.1. Cenniki postaci znajdują się w temacie Blog Techniczny.
3.1.2. By otrzymać zaproszenie na kolejną postać należy napisać do ZŚP i załączyć tam link do profilu wraz ze złotem.
3.1.3. Gracz ma prawo zresetować postać. Informacje o resecie postaci znajdują się w odpowiednim temacie. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=449037]
3.2. Każdy nowy gracz po przyjęciu na serwer ma 2 tygodnie na wbicie minimum 60 poziomu doświadczenia. Brak wymaganego lvla oznacza przeniesienie postaci na Syberię. Punkt ten dotyczy jedynie pierwszych postaci.
3.3. Nazwa postaci gracza nie może przeczyć wszelkim normom moralnym. W sytuacji, kiedy nazwa postaci będzie niezgodna z tym punktem, gracz ma obowiązek zmienić nick w ciągu 48h od upomnienia przez SM, jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
3.4.1. W momencie zweryfikowania przez zarząd próby obrażenia gracza poprzez nadanie nieodpowiedniego nicku, gracz zostaje ukarany dodatkowo killem na 48h wpisanym do spisu kar.
3.5. Gracz jest zobowiązany do zamieszczenia informacji na forum, gdy zmieni nick jakiejkolwiek postaci na Stoners, dodając nowy post w ciągu 24h, w odpowiednim temacie.
3.6. Gracz na Stoners jest odpowiedzialny za czyny swoje, jak i czyny zastępcy.
3.7. Osoby, które zostały wyrzucone ze Stoners i trafiły na czarną listę, nie mają prawa grania na serwerze jako zastępca. Gracz, który posiada takowego zastępcę ma wówczas obowiązek powiadomić go, że na serwer Stoners nie ma prawa się logować.
3.7.1. Kiedy dojdzie do sytuacji, gdzie zastępca z zakazem wejścia na Stoners będzie się logował i zostanie to zauważone, właściciel konta otrzyma 48h killa, kolejnym razem również karę w postaci killa na 48h, za trzecim razem za niedostosowanie się do regulaminu serwera, właściciel konta zostanie przeniesiony na świat wyrzutków.
3.7.2. Listę osób z zakazem wejścia na Stoners znaleźć można w odpowiednim temacie. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=485419] Wyjątek stanowią osoby, które dostaną zezwolenie od zarządu.
4. Syberia, odwołania.
4.1.Gracz może zostać wyrzucony na Syberię za następujące przewinienia:
- uzbieranie 200h killa;
- obraza zarządu i rady świata;
- podważanie decyzji zarządu;
- działanie na niekorzyść serwera;
- złe reprezentowanie serwera;
- niezgłoszona nieaktywność 14 dni na jakiejkolwiek postaci;
- nieodrobiona reputacja w wyznaczonym terminie;
- udowodnioną kradzież konta innego gracza na serwerze;
- stały ban;
- udowodniona zmiana właściciela konta;
- udowodnione oszustwa, kradzieże;
- handel walutą serwerową/bonusami gracza ze spisu SPB;
- udowodnione próby zastraszania, oszukania bądź przekupienia zarządu świata prywatnego Stoners;
- włamanie do dodatku globalnego;
- używanie zakazanych wspomagań, automatycznego zajmowania herosów;
4.2. Gracz ma prawo zesłać się na Syberię z własnej woli.
4.2.1. Po oznaczeniu gracza do przeniesienia na Świat Syberia, nie ma możliwości odwrotu.
4.2.2. Gracz nie ma prawa odwołania się od Syberii, gdy jego postacie będą już na świecie wyrzutków.
4.3. Gracze mają określony czas na odrobienie minusowej reputacji. Wszystko zawarte będzie w odpowiednim temacie. Ci, którzy po upływie określonego czasu nadal będą mieli „czerwoną” reputację, zostaną wysłani na Syberię.
4.4. Gracz po uzbieraniu 200 godzin killa ma jedną szansę by pozostać na serwerze. Prośbę należy napisać w temacie "Odwołania od kar". O pozostaniu danego gracza na serwerze decyduje jedynie zarząd.
4.5. Gracz który otrzymał czasowego bana będzie miał dopisane 72h killa do spisu kar.

5.Forum.

5.1. Tematy mogą być zakładane jedynie za zgodą SM. Wyjątek stanowią wątki założone przez członków Grupy Eventowej.
5.2. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach będzie karany killem. Za spam jest również uważany post wtedy, gdy gracz w czasie trwania konkursu/eventu komentuje zdarzenia lub też wypowiada się w innych tematach nieprzeznaczonych na wypowiedzi i nie są związane z danym tematem.
5.3. Obraza gracza na forum jest karana killem.
5.4. Nieodpowiednie zachowanie gracza na forum, w zależności od stopnia nagradzane będzie killem.
5.4.1. Za nieodpowiednie zachowanie uważane będzie również nadawanie prześmiewczych ocen pod postami. Moderator sam weryfikuje, czy ocena kwalifikuje się do ukarania gracza, wówczas ma prawo zamieścić zgłoszenie w odpowiednim temacie.
5.5. Każdy temat na forum ma swoje odrębne zasady.
5.5.1. O zmianie zasad w danym temacie gracze będą informowani 5 dni przed ich zastosowaniem w Blogu Technicznym.

6.Czat.

6.1. Za wszelkie obrazy i groźby jest kill. („noob” to nie obraza, „masz dedy” to nie groźba)
6.2. Uciążliwy spam na czacie będzie karany.
6.3. Obraza gracza na czacie jest karana killem. Za obrazę uznawane są tylko słowa, które potocznie są obraźliwe oraz celowe poniżanie, porównywanie do zwierząt, kpienie, prowokacje.
6.4. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów jest karane.
6.5. Gdy MC/SM zauważy niestosowne zachowanie Gracza ma obowiązek ukarać go zgodnie z regulaminem ŚP Stoners/regulaminem Czatu Margonem i wpisać o tym informację do Mutelogu.
6.6. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia karane będzie killem.

7. Zgłoszenia.

7.1. Każdy gracz na Stoners ma obowiązek trzymać się ustalonego w pierwszym poście wzoru zgłoszeń.
7.2. Dowody w postaci filmu lub screena starsze niż 30 dni nie będą uznawane.
7.2.1. Screen w zgłoszeniu nie jest wymagany, kiedy zarząd decyduje o pozostawieniu na serwerze osób będących na okresie próbnym.
7.3. Dowody w postaci screenów, muszą spełniać kilka ważnych reguł:
- screen musi zawierać całe okno przeglądarki z widocznym paskiem systemowym z godziną i datą;
- na SI widoczny musi być zegarek serwerowy;
- na NI wymagany jest zegarek z konfiguracji dodatków;
- hosting jest dowolny, jednakże musi mieć możliwość powiększenia zrzutu ekranu;
- możliwość definitywnego potwierdzenia przez zarząd, że dowód pochodzi z serwera prywatnego Stoners;
- w wyjątkowych przypadkach uznawane są zrzuty z urządzenia moblinego, takie screeny muszą zawierać nieedytowane okno gry z widoczną godziną;
7.3.1. W przypadku zgłoszenia z nieprawidłowym dowodem, takie zgłoszenie będzie nieuznane. Moderator sam weryfikuje czy nałożyć karę za złamanie powyższych punktów.
7.3.2. Zrzuty nie wymagają zegarka, w momencie zamieszczenia ogólnodostępnej informacji o błędnym działaniu dodatku globalnego.
7.4. Niedozwolone jest zamazywanie, przerabianie, ucinanie screenów. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi obraza zarządu i rady serwera.
7.5. Dozwolone jest podkreślanie, zaznaczanie kluczowych elementów w dowodzie.
7.6. Spam w temacie ze zgłoszeniami jest karany killem.
7.7. Zgłoszenia będą dotyczyć jedynie czatu ogólnego/prywatnego/grupowego/globalnego. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi obraza zarządu i rady serwera.
7.8. W przypadku bezsensownego zgłoszenia, niezwiązanego z prawidłową interpretacją regulaminu Stoners gracz może, ale nie musi zostać za to ukarany. Moderator weryfikuje, czy nałożyć karę i sam zamieszcza zgłoszenie.
7.9. W sytuacjach spornych, gdzie gracz nie zgadza się z decyzją SM, rozmowa z Administracją Gry jest jedynie wskazówką dla zarządcy.
7.10. W przypadku złamania kilku punktów regulaminu na raz, moderator ma prawo sumować kary. Jeśli gracz złamie po raz kolejny ten sam punkt regulaminu, moderator może podwoić karę.
7.11. Osoby, których postacie zostały odznaczone do zesłania na Syberię, nie mają prawa do zgłaszania innych graczy za przewinienia.

8. Zabijanie graczy, herosi.

8.1. Stoners jest serwerem PvP. Dozwolone jest tutaj zabijanie graczy niezależnie od przewagi levelowej.
8.2. Heros może zostać zarezerwowany. Za osobę zajmującą uznaje się gracza, który w momencie znalezienia herosa napisał na czacie ogólnym "Zajmuję herosa [nazwa herosa]".
8.3. Heros zostaje zarezerwowany przez 15 minut od czasu napisania wiadomości o której jest mowa w punkcie 8.2 Po upływie tego czasu heros zostaje zwolniony i nie może zostać ponownie zajęty przez tą samą osobę.
8.4. Heros jest zwolniony gdy:
- Osoba zajmująca herosa zostanie przez niego zabita;
- Osoba zajmująca przejdzie na inną mapę/wyloguje się;
- Minie 15 minut od zajęcia herosa;
8.5. Osoba która zajęła herosa tworzy grupę.
8.5.1.Stworzenie grupy, a następnie zabicie herosa przez osobę, która go nie zajęła jest karane i traktowane jako wybicie herosa.
8.6. Wybicie wcześniej zajętego herosa przez osobę, która go nie zajęła ani nie dostała zaproszenia do grupy, karane jest killem.
8.7. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego, karane jest killem.

9.Kary

- Kille nakładane są na wszystkie postacie danego gracza na serwerze Stoners.
- Kary są nadawane na podstawie regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Regulaminu Czatu i Zasad Światów Prywatnych.
- 4h mute odpowiada 1h killa.
9.1. Nieznajomość regulaminu= 48h killa.
9.2. Brak linku do profilu w wiadomości na poczcie z prośbą o kolejną postać= 24h killa.
9.3. Czasowy ban= 72h killa.
9.4. Knebel na forum= 36h killa.
9.5. Założenie tematu bez zgody SM= 24h killa.
9.6. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach/spam w zgłoszeniach= 36h killa.
9.7. Wstawienie bezsensownego zgłoszenia= 48h killa.
9.8. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia= 6-200h killa.
9.9. Obraza gracza na forum w zależności od stopnia obrazy= 6-200h killa.
9.10. Obraza gracza na czacie w zależności od stopnia obrazy= 6-200h killa.
9.11. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów= 6-48h killa.
9.12. Napisanie zgłoszenia niezgodnego z narzuconym wzorem= 36h killa.
9.13. Zamazywanie/przerabianie/ucinanie screenów= 48h killa.
9.14. Wybicie wcześniej zajętego herosa= 48h killa.
9.15. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego= 48h.
9.16. Gracz może zostać wyrzucony, upomniany lub ukarany killem za szkodliwy wpływ na świat nawet, jeśli coś nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie, a zarząd uzna, że jego zachowanie jest niewłaściwe. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których gracz np. rozsyła zdjęcia innego gracza, grozi, zasłania celowo NPC.
9.17. Karze na 6-200h podegają sytuacje, kiedy gracz:
- śle w stronę SM/MC oszczerstwa, pomówienia oraz utrudniania wykonywanie obowiązków poprzez znieważanie, lekceważący ton wypowiedzi;
- zarzuca stronniczość radzie serwera;
- sugeruje, że SM/MC "ustawia" konkursy lub próbuje czerpać dobra materialne za wykonywaną pracę;

10. Używanie nielegalnych programów automatyzujących grę.

10.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób. Wyjątek stanowią dodatki, które zostały zaakceptowane przez administrację.
10.2. Do przeprowadzenia weryfikacji są upoważnione osoby wyznaczone przez Zarząd.
10.2.1. Zakazuje się przeprowadzania weryfikacji osobom, które nie zostały do tego powołane.
10.3. Podczas weryfikacji obowiązuje zakaz atakowania osoby, która taką weryfikację przeprowadza. Wykroczenie karane jest killem na 72h.
10.4. Moderator ma prawo zweryfikować każdego gracza na serwerze, o każdej godzinie.
10.5. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 10 minut. Moderator zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu lub nagraniem sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 10 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) lub na dowolnym czacie.
10.6. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia SM/MC oraz potwierdzić swoją obecność.
10.6.1. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Moderatora oraz nie potwierdzi swojej obecności nie przejdzie weryfikacji pozytywnie.
10.7. Moderator jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji gracza będąc z nim na tej samej mapie.
10.7.1. Moderator ma możliwość w celu weryfikacji wydać polecenie o przeteleprtowaniu się gracza do niego na mapę wskazaną podczas weryfikacji tylko wtedy, jeśli ma potwierdzenie, że gracz na pewno jest aktywny w grze.
10.7.2. Zabrania się celowego przedłużania weryfikacji. Jeśli gracz jest aktywny w grze, ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności w jak najkrótszym czasie.
10.8. Weryfikacja jest negatywna gdy:
- gracz nie wykona jakiegokolwiek polecenia Moderatora;
- przejdzie na inną mapę/wyloguje się;
- minie 10 minut weryfikacji;
- gracz odpowie po upływie 10 minut;
- kiedy Moderator potwierdzi, że postać jest pozostawiona sama sobie, a właściciel konta jej nie kontroluje;
10.9. Obserwacja gracza może trwać od jednego do kilku dni. Wtedy będą niezbędne wszystkie zebrane dowody.
10.10. Negatywna weryfikacja oznacza zesłanie na Syberię bez możliwości odwołania, zaś uzbierane dowody zostaną dostarczone na panel kontaktowy.

11.Rekrutacja

11.1. Zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych Zarządca może zapraszać na serwer dowolną osobę, lecz nie może żądać od niej zapłaty.
11.2. Każdy gracz, który otrzymał zaproszenie na Stoners będzie poddany okresowi próbnemu.
11.2.1. Okres próbny trwa minimum 3 miesiące. Może on zostać wydłużony maksymalnie do pół roku.
11.2.2. Gracz, który nie przejdzie pomyślnie okresu próbnego zostaje wysyłany na Syberię. Wytyczne dot. tymczasowego pobytu na serwerze ustala zarząd w odpowiednim temacie.
11.3. Gracz, który jest na okresie próbnym otrzymuje podwojoną karę za każde przewinienie.
11.3.1. Osoba zapraszająca gracza na serwer otrzymuje 50% kary zaproszonego gracza w czasie okresu próbnego.
11.4. Gracz na stanowisko dodatkopisarz/mapmaker zostaje przyjęty na okres, w którym jego dodatki/mapki będą w grze. Usunięcie mapek/dodatków bez uzasadnienia jest równoznaczne z wydaleniem na Syberię.
11.4.1. Rezygnacja z usług dodatkopisarza/mapmakera oznacza zesłanie takiego gracza na Syberię.

12. Zarząd i rada serwera.

- Spis składu zarządu i rady serwera znajduje się w Blogu Technicznym świata Stoners.
12.1. Każdy nowy członek rady jest przyjmowany na okres próbny.
12.2. Zabrania się rozstrzygać Moderatorom spraw dotyczących ich samych.
12.3. Każdy Moderator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w rozwoju serwera.
12.4. Osoby funkcyjne również są zobowiązane do przestrzegania regulaminu.
12.5. Poważne wykroczenie, nieaktywność oraz brak zaangażowania kończy się utratą rangi.
12.6. Karygodne używanie funkcji (nieuzasadnione zdejmowanie killi, spam na systemie, złe reprezentowanie serwera, częste kneble) grozi wyrzuceniem na Syberię.


Kontakt do zarządcy:

E-mail: kontakt.stoners@gmail.comData
Akcja
Obowiązuje od:
2015-03-12
Publikacja nowego regulaminu świata.
26/03/2015
2015-04-30
Poprawka punktu 3.1(podpunkt dotyczący nieaktywności).
---
2016-01-16
Publikacja nowego regulaminu świata.
29/01/2016
2016-12-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/01/2017
2017-02-23
Zmiana w punkcie 11.6
09/03/2017
2018-02-18
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/03/2018
2019-10-14
Publikacja nowego regulaminu świata.
28/10/2019
2020-05-06
Publikacja nowego regulaminu świata.
20/05/2020
2021-04-12
Zmiany w punktach: 7.8, 8.2, 8.6, 10.5, 10.8, 11.2.1 oraz dodanie punktu 8.2.1.
26/04/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -