Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Orchidea


I. Postanowienia ogólne

1. Zarządca Świata Prywatnego zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie. Gracze zostaną powiadomieni o zmianach 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie.
2. Każdy Gracz zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania: Regulaminu Gry, Etykiety gracza Margonem, Oficjalnych zasad światów prywatnych, Regulaminu Świata Orchidea, Spisu Sytuacji Spornych, Taryfikatora kar.
3. Nieznajomość regulaminu świata nie zwalnia z jego przestrzegania. Gracz, któremu owa nieznajomość zostanie udowodniona, zostanie ukarany.
4. Właściciel konta odpowiada za czyny wyrządzone w obrębie gry. Szkody wyrządzone przez zastępcę nie tłumaczą łamania Regulaminu oraz nie zwalniają z kar. Sytuacje z włamaniami rozpatrywane są indywidualnie.
5. Zarządca ma prawo do ostatecznego interpretowania sytuacji spornych i niejasności związanych z niniejszym Regulaminem. Każda taka sytuacja powinna zostać opisana w Spisie Sytuacji Spornych.
6. Zarządca ma prawo do zwolnienia wszystkich graczy z przestrzegania wybranych punktów Regulaminu w uzasadnionych przypadkach (eventy lub konkursy tego wymagające) w określonym przedziale czasowym.
7. Podstawą do rozpatrywania spraw na świecie jest pełny zrzut ekranu zawierający godzinę i datę. Pod pojęciem pełnego screena rozumie się pełne okno przeglądarki, ewentualnie okno w trybie pełnoekranowym. Screenów nie wolno edytować.

II. Gracze

1. Nick każdej postaci musi spełniać poniższe warunki.
a. Pierwszy człon nicku musi rozpoczynać się wielką literą.
b. Nick nie może zawierać dywizów (-).
c. W przypadku gdy nazwa postaci jest niezgodna z powyższymi punktami, na postacie nakładana jest kara zabicia postaci do czasu zmiany nazw na poprawne.
2. Gracz zobowiązuje się do aktywnej gry na świecie.
a. Nieusprawiedliwiona nieobecność od minimum 14 dni skutkuje zesłaniem na Syberię.
b. Nieobecność od minimum 14 dni należy zgłosić w specjalnym temacie, który reguluje szczegółowe zasady zgłaszania nieobecności.
c. Po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia nieobecności gracz ma obowiązek je odnowić w nowym poście. W przeciwnym razie zostaje zesłany na Syberię.
d. Każda nieobecność powyżej 90 dni, bez względu na usprawiedliwienie, skutkuje zesłaniem postaci na Syberię.
3. Reputacja każdego gracza musi być utrzymana na poziomie przynajmniej zerowym.
a. Gracz, który posiada ujemną reputację otrzymuje 14 dni na jej odrobienie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie zesłany na Syberię.
b. W przypadku, gdy gracz ureguluje swój poziom reputacji w sposób nieuczciwy i zostanie to potwierdzone dowodami, zostaje zgłoszony do Supportu Garmory, a jego postacie zostają zesłane na Syberię.
4. Groźby kierowane w stronę innych graczy są karalne. Interpretacją słów zajmują się Radni.
5. Notoryczne prowokowanie do kłótni na forum lub w grze, częste psucie atmosfery, w uzasadnionych przypadkach, może skutkować zesłaniem gracza na Syberię. Zarządca musi zastosować wcześniej wybrane środki ostrzegawcze w postaci upomnienia, zablokowania możliwości udziału w konkursach, korzystania z waluty serwerowej, pisania postów w wybranych tematach.

III. Postacie

1. Na świecie dopuszcza się posiadanie maksymalnie 6 postaci.
2. Postacie można nabyć na warunkach darmowych, płatnych, za walutę serwerową oraz w drodze konkursów.
3. Zasady przyznawania postaci oraz cennik znajdują się w specjalnym temacie.
4. Aby zamówić usługę związaną z postaciami gracz powinien poprosić o nią w specjalnym temacie stosując się do jego zasad.
5. Warunki przyznawania postaci za walutę światową reguluje cennik znajdujący się w specjalnym temacie dotyczącym waluty.
6. Złoto uzbierane z ww. usług składowane jest w skarbcu świata i przeznaczone jest na eventy, konkursy i inne inicjatywy podejmowane przez Radę.

IV. Nowi gracze

1. Nowi gracze zostają przyjęci na świat głównie przez konkursy organizowane przez Radę.
2. Zarządca może zapraszać na świat wybrane przez siebie osoby. Zarządca zobowiązuje się do poinformowania na forum Światów Prywatnych, jakich graczy zaprosił, korzystając ze swojego prawa.
a. Gracze zaproszeni na świat w celu pełnienia konkretnej funkcji mogą zostać zesłani na Syberię, jeśli nie wywiązują się ze swoich obowiązków.
3. Każdy nowy gracz zaproszony na świat przechodzi miesięczny okres próbny, podczas którego jest wnikliwie obserwowany. Niewłaściwie zachowanie w tym okresie wiąże się z zesłaniem gracza na Syberię, o czym decyduje Zarządca.

V. Klany

1. Każdy, kto chce założyć klan, musi:
a. uiścić opłatę w wysokości 100 milionów złota,
b. poprosić o zgodę na założenie klanu w specjalnym temacie stosując się do jego zasad,
2. Nazwa klanu musi spełniać poniższe warunki.
a. Każdy człon nazwy klanu musi rozpoczynać się od wielkiej litery.
b. Nazwa klanu oraz jej zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zarządcę. Zmienienie nazwy bez zgody Zarządcy jest karalne.
c. W przypadku gdy nazwa klanu jest niezgodna z powyższymi punktami, założyciel klanu zmuszony będzie zmienić nazwę klanu lub usunąć go i założyć od nowa w trybie opisanym w punkcie V.1 bez uiszczania opłaty.
3. Rada nie ingeruje w wojny klanowe. Wyjątkiem od tej reguły są przypadki łamania regulaminu lub sytuacja, w której strony konfliktu chcą zawiązać między sobą wojnę oficjalną. W takim przypadku strony wraz z Zarządcą ustalają jej zasady. W przypadku wojny oficjalnej członków wrogich klanów mogą nie obowiązywać zasady zawarte w punkcie XIII.

VI. Rada Świata

1. W skład Rady Świata wchodzą: Zarządca, Super Moderatorzy i Moderatorzy Chatu.
2. Na czele Rady Świata stoi Zarządca, którego zadaniem jest dopilnowanie poprawnego zachowania członków Rady.
3. Zarządca ma prawo do powoływania i odwoływania członków Rady stosując ustalone przez siebie kryteria.
4. Członek Rady powinien być podporządkowany Zarządcy oraz aktywnie działać na korzyść świata.
5. Każde ukaranie gracza przez Radnego należy wpisać w specjalnym temacie.
6. Zdejmowanie słusznych kar przez członka Rady wiąże się z natychmiastowym utraceniem rangi. W szczególnych przypadkach skutkuje także zgłoszeniem na Panel Kontaktowy do Supportu Garmory.
7. Spis obowiązków każdego członka Rady znajduje się w Blogu Technicznym.
8. Zarządcy, z racji pełnienia jego obowiązków, przysługują darmowe postaci.
9. Jakakolwiek kara w postaci blokady stałej lub czasowej u Radnego skutkuje odebraniem rangi. Wyjątkiem od tej reguły jest uzasadnione usprawiedliwienie ze strony Radnego, które Zarządca weryfikuje poprzez Support Garmory z Administracją Gry.
10. Rada nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez graczy elementy gry takie jak złoto i przedmioty.

VII. Waluta światowa

1. W obrębie świata wprowadzona została wewnętrzna waluta.
2. Dyspozytorem waluty świata jest Zarządca.
3. Walutę można nabyć jako nagrodę w konkursach oraz jako wynagrodzenie za pomoc w rozwoju świata.
4. Za walutę można nabyć specjalne elementy dodatku globalnego, zaproszenia na świat, usługi i inne usprawnienia opisane w specjalnym temacie.

VIII. Dodatek globalny

1. Na świecie może funkcjonować dodatek globalny, który każdy gracz ma prawo wyłączyć.
2. Zarządca i twórca dodatku dokładają wszelkich starań, aby dodatek zawsze był sprawny i nie działał na szkodę graczy. Każdy gracz używa dodatku na własną odpowiedzialność i posiada możliwość jego wyłączenia w konsoli gry.
3. W przypadku wykrycia błędów w dodatku globalnym gracz zobowiązany jest do poinformowania o tym twórcy dodatku lub Zarządcy.
4. Używanie dodatku oraz jego elementów poza światem bez zgody Zarządcy i autorów, wykorzystywanie ewentualnych błędów lub niepoinformowanie o nich oraz korzystanie z dodatku w sposób niewłaściwy jest zabronione i może skutkować karą za oszustwo oraz nałożeniem blokady adresu IP gracza na dodatek globalny.

IX. Chat

1. Na chacie gry obowiązuje oficjalny Taryfikator kar, który stanowi podstawę nakładanych kar w przypadku, kiedy danej sytuacji nie reguluje niniejszy Regulamin.
2. Wymiary kar przedstawione w Taryfikatorze są dla Radnych sugestią i mogą się różnić od faktycznych nadawanych kar. W przypadku przewinień wykazujących niską szkodliwość, Radni mogą odstąpić od wymierzenia kary.
3. Chat globalny, będący elementem dodatku globalnego świata, traktowany jest równorzędnie z chatem ogólnym.
a. Zarządca może zarządzić o braku kar za przewinienienia na chacie globalnym; jest on zobowiązany powiadomić graczy o takiej decyzji na Forum.
4. Karze podlegają wszystkie wykroczenia na chacie ogólnym i globalnym. Chat klanowy, grupowy i prywatnymoże być podstawą do nadania kary w przypadku poważnych przewinień lub na wniosek pokrzywdzonego wypowiedzią gracza bądź świadka sytuacji.
5. Szczególnie piętnowane są przewinienia takie jak obrazy, kpienie, prowokacje, groźby. W przypadku takich przewinień członek Rady może nałożyć karę zabicia postaci.

X. Forum

1. Aby utworzyć temat, należy posiadać zgodę Zarządcy świata.
2. Zakładanie tematów bez zgody Zarządcy jest karalne.
3. W tematach mogą funkcjonować systemy kar za opisane w nich przewinienia. Zasady danego tematu określa jego pierwszy post.

XI. Umowy

1. Aby zawrzeć ważną umowę jedna ze stron zobowiązana jest do ujęcia w wiadomości na chacie gry, poczcie gry lub forum gry daty jej zawarcia i realizacji, zasad oraz wszystkich stron umowy. Wymagane jest także pisemne potwierdzenie drugiej strony. Możliwe jest pominięcie któregoś z tych elementów, jeśli wynika on jasno z okoliczności zawieranej umowy.
2. Na życzenie stron Zarządca może być pośrednikiem zawarcia umowy.
3. Niewywiązanie się z zasad umowy skutkuje karą za oszustwo.

XII. Głosowania

1. W przypadku ważnych spraw świata Zarządca ma prawo do stworzenia specjalnego tematu na Forum, w którym gracze głosują odnośnie danej sprawy.
2. Wyniki głosowań organizowanych przez Zarządcę świata są wiążące.
3. Aby dany wariant w głosowaniu został zatwierdzony, suma ważnych głosów oddanych na niego musi być większa odsumy wszystkich ważnych głosów oddanych na pozostałe warianty. W przypadku, gdy taka sytuacja nie ma miejsca, głosowanie uznawane jest za nieważne.

XIII. Walki

1. Atakowanie graczy można podejmować w następujących przedziałach poziomowych:
a. 1-100: maksymalnie 10 poziomów przewagi, przekroczenie tego progu wiążę się z karą zabicia postaci,
b. 101-271: maksymalnie 15 poziomów przewagi, przekroczenie tego progu wiążę się z karą zabicia postaci,
c. 272+: bez ograniczeń.
d. W przypadku gdy walka odbywa się pomiędzy graczami z różnych przedziałów poziomowych, obowiązują zasady z mniejszego przedziału poziomowego.
e. Przewaga poziomów w walkach grupowych liczona jest na podstawie różnicy poziomów pomiędzy graczami obu stron z największymi poziomami.
2. Strona atakująca nie może być liczniejsza niż strona broniąca się. Złamanie tego punktu wiąże się z karą dla strony atakującej.
3. Atakujący może uniknąć kary za niezgodne z niniejszym Regulaminem zaatakowanie graczy, o ile podda się w swojej pierwszej turze.
a. W przypadku gdy stroną atakującą jest grupa graczy, poddać się musi każdy jej członek w swojej pierwszej turze. Każda osoba, która tego nie uczyni, podlega karze zabicia postaci.

XIV. Stwory

1. Na świecie dopuszczalne jest zajmowanie stworów z rangą heros i elita II. Zajęcie danego NPC oznacza również, że zajęta jest cała grupa (niezależnie od rangi stwora), do której dany potwór przynależy.
a. Stwora nie można zająć, jeżeli przewaga poziomowa nie pozwala na zdobycie z niego przedmiotu.
2. Prawo do zaatakowania potwora przysługuje jednemu graczowi lub jednej drużynie, którzy w danej chwili jako jedyni znajdowali się przy danym stworze (w obrębie jego respu). Do udowodnienia zajęcia danego stwora wymagany jest screen zgodny z niniejszym Regulaminem.
3. Dany gracz lub drużyna mogą zajmować jednocześnie maksymalnie jednego stwora. Jeśli nie jest jasne, który stwór jest zajęty przez danego gracza lub daną grupę, zobowiązani są oni do poinformowania o tym za pomocą czatu ogólnego.
4. Inni gracze nie mogą zaatakować zajętego stwora bez zgody gracza lub drużyny, która poprawnie go zajęła. Złamanie tego punktu wiążę się z karą zabicia postaci dla osoby, która zaatakowała danego potwora.
5. Osoba, która poprawnie zajęła herosa nie może zostać zaatakowana przez innego gracza lub drużynę, jeśli nie wyrazi zgody na walkę PvP. Jeśli takowa osoba zostanie zaatakowana bez swojej zgody strona atakująca zostanie ukarana zabiciem postaci. Wyjątkiem są sytuacje opisane w punkcie XIII.3.
6. Po wygranej walce grupowej przedmioty z ze stwora zostają przydzielone systemowo, a ich zdobywcy mają prawo zdecydować co z nimi uczynią.
a. Wyjątkiem od tego punktu jest sytuacja, gdy gracze należący do grupy umówili podział łupów między sobą inaczej. Umowa jest uznawana za ważną, gdy wszyscy członkowie grupy wyrażą na nią pisemną zgodę oraz zostanie udokumentowana screenem spełniającym wymagania niniejszego Regulaminu.

XV. Kary

1. Kary zabicia postaci i wyciszeń nakładane są na wszystkie postacie gracza. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kara nakładana jest tylko na postać z niezgodnym nickiem.
2. Kary przypisywane są do konta gracza, nie do jego poszczególnych postaci.
3. Limit kar zabicia postaci wynosi 200h. Nałożone kary wyciszenia są doliczane do limitu kar zabicia w stosunku 1:3.
4. Jeśli gracz przekroczy dozwoloną ilość godzin zabić postaci zostaje przeznaczony na Syberię.
a. Jeśli odwołanie gracza od Syberii zostanie rozpatrzone pozytywnie, Zarządca ma prawo ustalić dla niego nowy limit kar zabicia postaci wynoszący nie więcej niż 250h. Limit ustalany jest indywidualnie na podstawie dotychczasowego zachowania gracza i jego rokowania na przyszłość.
5. Gracz ma możliwość odwołania się od nadanej mu kary w specjalnym temacie. Sprawami odwołań zajmuje się Zarządca.
6. Zabicia związane z ujemną reputacją, niepoprawnym nickiem, niepoprawną nazwą klanu nie są zaliczane do limitu godzinowego kar.
7. Zmuszanie członka Rady do zdjęcia zasłużonej kary jest karane doliczeniem 12 godzin zabicia do obecnej kary. Dotyczy to wszystkich kar. Interpretacją słów gracza zajmują się członkowie Rady.
8. Zarządca ma prawo do anulowania części lub całości kar ze spisu wszystkim graczom świata. Zmniejszenie ilości godzin nie obowiązuje graczy z indywidualnie ustalonym limitem kar.
9. W przypadku złamania Regulaminu kary przydzielane są na podstawie poniższego taryfikatora.
a. Widoczna i udowodniona nieznajomość niniejszego Regulaminu: kill 48h.
b. Atakowanie gracza z wyższą przewagą poziomów niż dozwolona: kill 48h.
c. Walka przy nierównym podziale sił: kill 48h.
d. Zaatakowanie zajętego stwora bez zgody osoby, która znalazła się przy nim pierwsza: kill 48h.
e. Zaatakowanie znalazcy herosa bez jego własnej zgody: kill 48h.
f. Groźby: mute 72h, kill 36h.
g. Spam w tematach na Forum świata Orchidea: domyślnie kill 6h, chyba, że zasady danego tematu określają inaczej.
h. Założenie tematu bez zgody Zarządcy: kill 36h oraz usunięcie danego tematu.
i. Założenie klanu bez zgody Zarządcy: kill 48h oraz nakaz rozwiązania klanu; jeśli gracz nie dostosuje się do nakazu, jego postacie zabijane są na 336h do czasu usunięcia klanu.
j. Zmiana nazwy klanu bez zgody Zarządcy: nakaz zmiany nazwy bądź ponownego założenia klanu (bez uiszczania ponownej opłaty); jeśli gracz nie dostosuje się do nakazu, jego postacie zabijane są na 336h do czasu zmiany nazwy klanu lub jego usunięcia.
k. Zmuszanie członka Rady do zdjęcia zasłużonej kary lub zbędne dyskusje dotyczące nadanej kary: dodanie 12h zabicia do kary obecnej.
l. Oszustwa: kill 96h oraz jeśli sytuacja tego wymaga, to zgłoszenie do Supportu Garmory.
m. Założenie postaci z nieodpowiednim nickiem: kill 336h do czasu zmiany nicku lub usunięcia postaci.
n. Posiadanie ujemnej reputacji: kill 336h do czasu odrobienia poziomu reputacji.

XVI. Statystyki

1. Główne mnożniki świata prywatnego Orchidea domyślnie ustawione są maksymalnie.
a. Doświadczenie za potwory: zwiększone pięciokrotnie.
b. Doświadczenie za questy: zwiększone pięciokrotnie.
c. Czas odnawiania się potworów: trzy razy krótszy.
d. Niszczenie łupów: powyżej różnicy 50 poziomów.
e. Zmniejszenie szansy na pusty łup: czterokrotnie.
f. Tytani osłabieni o: 30%.
2. O pozostałych opcjach dostępnych w Panelu zarządzania serwerem decyduje Zarządca.
3. W ustalonym przez Zarządcę okresie statystyki świata mogą ulec zmianie. Po ustalonym czasie statystyki te przywracane są do standardowych wartości. Zarządca zobowiązany jest poinformować o nadchodzących zmianach graczy minimum 3 dni przed ich wprowadzeniem.

XVII. Syberia

1. Zesłanie postaci na Syberię następuje:
a. gdy gracz przekroczy dozwoloną ilość godzin kar,
b. gdy gracz nie usprawiedliwi nieobecności wynoszącej 14 dni, nie odnowi zgłoszenia nieobecności 30 dni po jego napisaniu, bądź nieobecność przekroczy czas 90 dni,
c. gdy gracz otrzyma stałą blokadę konta,
d. gdy zachowanie gracza będącego na okresie próbnym będzie niewłaściwe,
e. gdy gracz będzie przyczyniać się do psucia atmosfery na serwerze,
f. gdy gracz nie dostosuje się do nakazu zmiany nicku, nakazu zmiany nazwy klanu lub nakazu usunięcia klanu, a otrzymana za te wykroczenia kara 336h zabicia postaci przeminie,
g. gdy gracz nie ureguluje poziomu swojej reputacji w wyznaczonym czasie lub ureguluje ją w sposób nieuczciwy.
2. Decyzję w sprawie zesłania gracza na Syberię podejmuje Zarządca.
3. Na Syberię zostają przeniesione wszystkie posiadane przez gracza postacie. Wyjątkiem od tej reguły jest zesłanie za nieobecność lub nieodpowiedni nick — w tym przypadku na Syberię trafiają tylko postacie łamiące Regulamin.
4. Przeniesienie postaci na Syberię może również nastąpić na prośbę gracza na zasadach opisanych w dziale Umowy. Prośby o zesłanie postaci na Syberię należy składać w specjalnym temacie.
5. Każda decyzja o zesłaniu gracza na Syberię podlega odwołaniu.
a. Gracz może skorzystać ze swojego prawa przez 10 dni od jego zesłania.
b. Odwołania przyjmowane są drogą mailową na adres podany w punkcie XVIII.1.
c. Odwołanie może zostać przyjęte bezwarunkowo lub na warunkach ustalanych indywidualnie przez Zarządcę z zesłanym graczem.

XVIII. Kontakt

1. Oficjalnym sposobem kontaktu z Radą jest e-mail: rada.orchidea@gmail.com
2. Rada Świata nie odpowiada za straty poniesione w wyniku kontaktu z osobami podającymi się z członków Rady, jeśli odbywał się on inną drogą niż oficjalnie podany sposób w niniejszym Regulaminie.Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-06-25
Zmiana punktu VI w związku ze zmianami dotyczącymi zakładania postaci.
29/06/2015
2015-10-09
Publikacja nowego regulaminu świat
23/10/2015
2018-09-04
Publikacja nowego regulaminu świat
18/09/2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -