Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Infinity1. Postanowienia ogólne

1.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Na temat zmian gracze będą informowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.2. Każdy gracz musi przestrzegać Regulaminu Gry oraz Regulaminu Świata Infinity.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Zarząd zastrzega sobie prawo do dowolnego interpretowania treści zawartych w niniejszym regulaminie.
1.5. Zarządca świata prywatnego Infinity zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych regulaminów czasowych na okres trwania wydarzeń cyklicznych oferowanych przez usługodawcę. Informacja o pojawieniu się takowego regulaminu pojawi się w ogłoszeniach serwerowych nie później niż na 24h przed rozpoczęciem obowiązywania.
1.5.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do utworzenia odpowiedniego tematu dotyczącego NPC, zawarty w nim regulamin jest wiążący oraz tworzy bezzwłocznie część regulaminu świata prywatnego Infinity.
1.6. Zarządca świata prywatnego Infinity zastrzega sobie prawo do braku tłumaczenia się z podjętych decyzji.
1.6.1. Powyższe nie dotyczy odwołań od blokady konta złożonych Zarządcy.
1.7. Każdy gracz świata prywatnego Infinity zobowiązuje się dołożyć wszelakich starań do poszerzania oraz kultywowania harmonii świata.
1.8. Świat prywatny Infinity posiada własną walutę serwerową o nazwie Infinki. Jest ona alternatywnym środkiem płatniczym.
1.9. Zarządca świata prywatnego Infinity zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby zesłania na świat wyrzutków.
1.10. Na świecie prywatnym Infinity prowadzony jest temat o nazwie "Poznaj smak przygody!" [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=313690], zapiski w nim zawarte są wiążące.
1.10.1. Nieznajomość treści takowego tematu nie zwalnia graczy z obowiązku przestrzegania go.
1.11. Właściciel konta ponosi pełna odpowiedzialność za wszystkie czyny popełnione na jego postaciach na świecie prywatnym Infinity.
1.11.1. Odwołania od kar związane z sytuacjami popełnionymi przez osoby trzecie są bezpośrednio odrzucone.

2. Postacie

2.1. Każda postać gracza powinna posiadać przyzwoitą nazwę i nie posiadać znaków specjalnych. Dodatki w stylu "xd", "xxx nick xxx" również nie są mile widziane.
2.1.1. Zakazuje się tworzenia i posiadania nicków podobnych lub nawiązujacych do nicków Administracji Gry i Zarządu Serwera.
2.1.2. W przypadku postaci, która łamie takowy punkt regulaminu, gracz zostanie zabity na okres 336 godzin, jeśli do końca kary gracz nie zmieni nicku, to jego postać zostanie przeniesiona na świat wyrzutków.
2.2. Gracz świata prywatnego ma prawo do wtórnego wykorzystania uzyskanego wcześniej slotu na postać, potocznie zwanego resetem (dalej zwanego usługą). Operacja ta jest równoznaczna z usunięciem postaci z danego slota, gracz na usunięcie postaci ma 10 dni od zgłoszenia, w przeciwnym razie wszystkie jego postacie zostaną zesłane na świat wyrzutków.
2.2.1. W przypadku chęci zachowania postaci na świecie Syberia gracz zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody od zarządcy świata prywatnego.
2.2.2. Usługa oferowana jest bezpłatnie raz na 90 dni. W przypadku ponownej prośby o wykonanie usługi w przeciągu 90 dni następujących po poprzedniej prośbie, usługa staje się płatna. W takim wypadku gracz musi uiścić opłatę w wysokości 15m złota i 20 infinków za każdy posiadany slot postaci, niezależnie od tego, czy jest on wykorzystywany.
2.2.3. Niedokonanie odpowiedniej opłaty bądź próba przedstawienia błędnego obliczenia grozi zesłaniem na świat wyrzutków.
2.3. Gracz może jednorazowo przenieść swoją postać na świat Infinity. Operacji tej można dokonać jednorazowo w historii konta.
2.3.1. Przenosiny odbywają się z domyślnym limitem określanym w Regulaminie Gry. Możliwość przeniesienia ze zniesionymi limitami może być nabyta wyłącznie jako nagroda w konkursach organizowanych przez Zarząd, oraz jako nagroda za zasługi dla rozwoju świata.
2.3.2. Przeniesienie postaci jest traktowane jako zakup slotu na szóstą postać, w związku z czym gracz ponosi koszty w walucie serwerowej oraz złocie. Wyjątek stanowi zaproszenie na nową postać zdobyte w konkursach.
2.3.3. Do przeniesienia postaci z innego serwera, wymagany jest staż minimum 180 dni na serwerze. Próba przedstawienia nieprawdziwego stażu grozi wydaleniem na świat wyrzutków.
2.4. Gracz zobowiązany jest do zalogowanie sie na każdą ze swoich postaci nie rzadziej niż raz na 14 dni.
2.4.1. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 14 dni może skutkować przeniesieniem postaci na Syberię. Ostateczną decyzję o zesłaniu, jak również o cofnięciu zesłania, w takim przypadku podejmuje Zarządca.
2.4.2. Usprawiedliwienia od nieobecności można składać w temacie [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=510389] na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2.4.2.1. Pomiędzy kolejnymi zgłoszeniami od tej samej osoby musi upłynąć minimum 30 dni, liczone od daty zakończenia poprzedniej nieobecności.
2.5. Gracz dobrowolnie zsyłający swoje postacie na świat wyrzutków traci wszystkie wykupione sloty postaci.
2.5.1. Postacie zesłane na świat wyrzutków przepadają i konieczne jest ponowne wykupienie slotu.
2.6. Gracz, którego staż na serwerze wynosi powyżej 180 dni, może wykupić usługę "Zaproszenie dla znajomego" według cennika znajdującego się w temacie [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=502819&ps=0].
2.6.1.1. Gracz zobowiązany jest do publikacji posta, w którym określa, kogo zaprasza, podając nick gracza i link do profilu.
2.6.1.2. SM oznacza ww. post oceną, a wszelkie edycje będą traktowane jako próba oszustwa Zarządu i karane regulaminowo.
2.6.1.3. Osoby zaproszone w wyniku polecenia przez znajomego obciążają gracza polecającego odpowiedzialnością. Oznacza to, że jeśli gracz polecony zostanie zesłany karnie na świat wyrzutków, osoba polecająca również. Dotyczy to zarówno zaproszeń wykupionych za walutę, jak również nabytych w wyniku zabaw i rekrutacji organizowanych przez Zarząd serwera. Wyjątek stanowi zesłanie z powodu nieaktywności.
2.6.1.4. Odpowiedzialność za zaproszonego gracza nie ulega przedawnieniu.
2.6.1.5. Jeden gracz może polecić tylko jedną osobę.

3. Czat

3.1. Każdy gracz ma obowiązek stosować się do regulaminu czatu gry.
3.2. Nakazuje się przestrzegania zasad funkcji /me.
3.3. Używanie słów wulgarnych, cenzurowanie przekleństw, również w innym języku, pisanie wulgaryzmów skrótami oraz pisanie slangiem również jest karane.
3.4. Punkt 3.1 nie obowiązuje na chacie prywatnym, klanowym i grupowym. Wyjątek stanowią sytuacje opisane w punktach 9.4.7 oraz 10.1

4. Walki między graczami

4.1. Walki do 271 poziomu można staczać wyłącznie wtedy, jeśli przewaga poziomów atakującego nad atakowanym nie przekracza określonej w punkcie 4.1.1 ilości poziomów. Walki pomiędzy graczami powyżej 271 poziomu nie mają ograniczeń.
4.1.1. Poziomy od 1 do 271 - 10 poziomów przewagi atakującego nad atakowanym.
4.1.2. Reakcja na prośbę zaatakowania jest traktowana jak obopólna zgoda, słowne potwierdzenie nie jest niezbędne.
4.1.3. Zabronione są walki pomiędzy grupą graczy, a pojedynczym graczem. Poprzez grupę rozumie się więcej niż jednego gracza. Pojedynczy gracz może atakować zgrupowanych graczy.
4.1.3.1. W przypadku złamania punktu 4.1.3, kara obowiązuje osobę atakującą. Wszelakie nadużycia takiego systemu karane są zesłaniem na świat wyrzutków.
4.1.3.2. Gracz jest zobowiązany do udzielenia informacji o byciu zgrupowanym z innym graczem, jeśli zostanie o to zapytany. Wszelakie nadużycia takiego systemu karane są zesłaniem na świat wyrzutków.
4.1.4. Mapy, na których obowiązuje ograniczenie poziomowe pozwalające na wejście na takową, traktowane są jako strefa enforced pvp i nie podlegają powyższym ograniczeniom.
4.2. Na świecie Infinity wojny między klanami są prowadzone w sposób oficjalny, aby wojna została zaakceptowana należy ją zgłosić na forum w temacie do tego przeznaczonym. [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=508737]
Wojny klanowe odbywają sie na następujących warunkach:
a) Aby rozpocząć wojnę trzeba przedstawić podstawy wywołania wojny w ww. temacie.
b) Zakazane jest wypowiedzenie ponownej wojny temu samemu klanowy w terminie krótszym niz 7 dni od zakończenia poprzedniej wojny.
c) Na świecie prywatnym Infinity zakazane jest wypowiadanie więcej niż jednej wojny w tym samym czasie.
d) Wojnę może zakończyć którakolwiek ze stron, jednak nie prędzej niż 48h od rozpoczęcia. Aby zakończyć wojnę, należy dodać post w ww. temacie wraz z udokumentowanym zakończeniem wojny.
e) Klan, który wojnę przegrał, jest zmuszony do zapłacenia trybutu klanowi zwycięskiemu w wysokości 1m za każdego fraga różnicy. Kazdy indywidualny członek klanu zwycięskiego otrzymuje w ramach gratulacji pięć infinek.
f) Podczas wojny klanowej obowiązuje całkowity zakaz samowolnego opuszczenia klanu, wyjątek stanowi zgoda zarządcy świata prywatnego Infinity.
g) Założyciel ma prawo usuwania członków klanu w trakcie wojny.

5. Forum

5.1. Aby założyć temat, trzeba otrzymać zgodę od Zarządcy świata Infinity (wyjątkiem jest punkt 8.2).
5.2. Różne tematy posiadają własne regulaminy. Są one wiążące dla wszystkich graczy.
5.2.1. Wyjątek stanowią posty informacyjne i zmiany regulaminów tematów.
5.3. Taryfikator Forum Infinity:
a) Spam lub posty off-topic w jakimkolwiek temacie (oprócz tematu ogólnego do rozmów) = kill 6h.
b) Prowokowanie do kłótni = kill 24h + 240m grzywny.
c) Posty o zachowaniu charakterystycznym dla trollowania = kill 12h + 120m grzywny.
d) Założenie tematu bez zgody (wyjątkiem jest punkt 8.2) = kill 24h, 240m grzywny i usunięcie tematu.
e) Obrażanie graczy w ocenach postów, tyczy się pozytywnych jak negatywnych = 24h kill + 240m grzywny.
f) Bezpodstawne (niemające uzasadnienia odpowiednim punktem Regulaminu) zgłoszenia w temacie "Księga Przewinień" = kill 12h + 120m grzywny.
g) W przypadku recydywy kary ulegają bezwzględnemu podwojeniu (każda kara za to samo przewinienie jest podwajana w stosunku do poprzedniej).
5.4. Każdy gracz ma obowiązek utrzymania nieujemnej reputacji (pkt. 10.7).

6. Nielegalne wspomaganie gry

6.1. Zakazane jest używanie programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób - z wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Usługodawcę.
6.2. Każdy członek Zarządu (zwany dalej Moderatorem) jest odpowiedzialny za weryfikację nielegalnych wspomagaczy i, po otrzymaniu prośby od gracza lub z własnej inicjatywy, ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Weryfikacja musi być prowadzona w pobliżu gracza, nie można przeprowadzać jej na odległość.
6.2.1. W wyjątkowych sytuacjach Moderator może chwilowo upoważnić gracza bez uprawnień do pomocy w weryfikacji, np. w celu dokumentacji ruchu gracza weryfikowanego - wówczas Moderator może upominać gracza na odległość, a upoważniony gracz będzie dokumentował zachowanie weryfikowanego. Sprawdzany gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Moderatora, oraz potwierdzić swoją obecność.
6.2.2. Jeśli weryfikacja rozpoczyna się na czerwonej mapce (bezwarunkowa zgoda na PvP) Moderator lub upoważniona przez niego osoba ma obowiązek napisać na czacie ogólnym (w przypadku upoważnionej osoby - podając przy tym nick Moderatora, który udzielił jej upoważnienia), że przystępuje do weryfikacji. Na zielonej (całkowity brak zgody na PvP) oraz żółtej (warunkowa zgoda na PvP) mapce Moderator może pominąć tę czynność i przystąpić od razu do weryfikacji gracza.
6.3. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Moderator i/lub wyznaczona przez niego osoba dokumentuje screenami sytuację w momencie rozpoczęcia weryfikacji, wszystkie komunikaty kierowane do gracza oraz wszelkie zachowanie wskazujące na podejrzenie nielegalnych wspomagaczy u gracza - bicie potworów w trakcie weryfikacji, przemieszczanie się przy ignorowaniu poleceń Moderatora etc. Polecenia w trakcie weryfikacji przez Moderatora muszą być kierowane do podejrzanego przez komendę !nick - dopiero w przypadku ewentualnej odpowiedzi przez weryfikowanego, MC/SM ma prawo skorzystać z innych form kontaktu, jak np. czat ogólny lub prywatny.
6.3.1. W momencie rozpoczęcia weryfikacji na czerwonej mapce (patrz punkt 6.2.2) obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania Moderatora (lub osoby do tego upoważnionej) przeprowadzającego weryfikację. W przypadku Moderatora lub osoby przez niego upoważnionej zakaz atakowania wchodzi w życie wraz z napisaniem na czacie ogólnym, że rozpoczyna weryfikację - w przeciwnym razie zakaz atakowania nie obowiązuje. Zakaz ten mija wraz z końcem weryfikacji - osoba, która została upoważniona
po zakończeniu weryfikacji ma obowiązek napisać na czacie ogólnym, że weryfikacja się zakończyła.
6.4. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Moderatora lub nie potwierdzi swojej obecności, zostanie ukarany zesłaniem na świat wyrzutków.
6.5. Celowe przedłużanie lub utrudnianie weryfikacji skutkować będzie killem 48 + grzywną. Ponowna kara za ten punkt jest równoznaczna z zesłaniem na świat wyrzutków. Jeśli gracz jest aktywny w grze, ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności w jak najkrótszym czasie.
6.6. Wylogowanie się lub użycie teleportu na inną mapę w trakcie weryfikacji jest równoznaczne z otrzymaniem 24h killa + grzywny. Druga kara za ten punkt w ciągu tygodnia od nadania pierwszej kary jest równoznaczna z zesłaniem na świat wyrzutków.
6.7. Gracz, który nie przeszedł pomyślnie weryfikacji, nie może odwołać się od zesłania inaczej niż przez decyzję Panelu Kontaktowego.

7. Zarząd

7.1. Uprasza się o wysyłanie wiadomości w umiarkowanej ilości, ponieważ mogą one zostać potraktowane jako spam.
7.2. Kontakt z Zarządcą można uzyskać poprzez e-mail lub Discord.
7.2.1. Raubritter – raubritter.infinity@op.pl
7.2.2. Aby skontaktować się via Discord, gracz musi znajdować się na oficjalnym serwerze świata, przejść weryfikację i skorzystać ze stosownego tematu. Zaproszenie na takowy otrzyma po skontaktowaniu się z członkiem Zarządu.
7.3. Zarządca ma prawo do ignorowania wiadomości o treści spamerskiej/niepoprawnej według jego uznania.
7.4. Zarządca zobowiązuje się do uprzedzenia o zmianach statystyk z 24h wyprzedzeniem.
7.5. Zarządca posiada prawo do wyznaczenia osoby, która będzie zastępować go w czasie nieobecności. Ta osoba posiada wszystkie prawa i obowiązki ZŚP i służy jako łącznik między graczem a ZŚP w celach dotyczących zapraszania i zsyłania postaci.
7.6. Moderatorzy:
a) MC - Moderator Czatu;
b) SM - Super Moderator;
c) ZŚP - Zarządca Świata Prywatnego.
7.6.1. Nadużywanie rangi MC/SM wiąże się z upomnieniem od Zarządcy, a następnie utratą rangi. Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania w takich przypadkach na świat wyrzutków.
7.6.2. Moderatorzy muszą pełnić funkcje przeznaczone dla ich rang. W przeciwnym wypadku ranga zostaje odebrana.
7.6.3. Moderator ma obowiązek do udokumentowania nadanej kary, jeśli jest ona wyższa lub równa 12h (kill lub mute), jak i dodania takiej informacji w temacie "Księga Przewinień". Nie dotyczy ostrzeżeń i kar mniejszych niż 12h.
7.4.4. Moderator nakładający karę w Księdze Przewinień ma prawo według uznania wydłużyć lub skrócić nałożone zabicie postaci, jednak na okres nie dłuższy niż 6 godzin. Wyjątek stanowią kary krótsze niż 12h.

8. Klany

8.1. Aby założyć klan, trzeba uzyskać zgodę Zarządcy oraz uiścić opłatę w wysokości 100 infinków.
8.2. Założyciel klanu ma prawo do założenia tematu rekrutacyjnego bez zgody Zarządcy. Temat musi być założony w przeciągu 3 dni od założenia klanu. Temat może istnieć 7 dni, później jest zamykany.
8.3. Zarządca serwera zastrzega sobie prawo do zmiany ceny założenia klanu oraz do zamknięcia możliwości zakładania nowych klanów jeśli uzna, że jest wystarczająco dużo klanów na serwerze. Informacja taka zostanie opublikowana w temacie głównym Infinity.
8.4. Klan, który został zaakceptowany, musi powołać więcej niż 10 członków w przeciągu dwóch tygodni od założenia klanu. W przeciwnym razie założyciel klanu otrzymuje karę w postaci killa do momentu rozwiązania klanu (pkt. 9.4.2). Nie jest wymagane utrzymywanie tej liczby po tym okresie.

9. Kary

9.1. Za każdą karę w postaci killa/muty o długości 12h lub większej, gracz otrzymuje godziny karne, jak również grzywnę w wysokości długości killa/muty *10 milionów złota.
9.1.1. Kary w postaci killa/muty przydzielane są na wszystkie postacie gracza na serwerze Infinity.
9.2. Liczba godzin karnych posiadanych przez danego gracza znajduje się w temacie "Księga Przewinień" [https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=510388].
9.3. Za przewinienia, za które są przydzielane kille wg. Taryfikatora Infinity, popełnione w okresie 14 dni od rozpoczęcia gry na serwerze, dopisywane są podwójne godziny.
9.4. Taryfikator Infinity:
9.4.1. Złamanie punktów 3.1-3.3 = mute 12h + 120m złota grzywny.
9.4.2. Założenie klanu bez wcześniejszej opłaty lub brak wymaganej liczby osób po okresie 14 dni = kill 48h + każde nowe 48h do momentu rozwiązania klanu. Kara ta nie zalicza się w poczet posiadanych godzin karnych i nie generuje grzywny.
9.4.3. Bezcelowe/bezsensowne dyskusje na temat nałożonej kary = kill 24h + 240m grzywny.
9.4.4. Niestosowanie się do zasad wojen klanowych = 100h kill + 1g grzywny.
9.4.5. Prowokowanie gracza do złamania regulaminu (Czynne namawianie do złamania któregoś z punktów) = 100h killa + 1g grzywny.
9.4.6. Złamanie punktu 4.1 = kill 36h + 360m grzywny.
9.4.6.1. Złamanie punktu 4.3 = kill 48h + 480m grzywny.
9.4.6.2. Atakowanie graczy w okresie ochronnym = kill 12h + 120m grzywny.
9.4.7. Toksyczne zachowanie w grze/ na chacie kill 24h + 240m grzywny. Poprzez toksyczne zachowanie rozumie się między innymi - ale nie wyłącznie - niewulgarne wyzwiska(porównywanie do zwierząt, życzenia utraty mienia i zdrowia, etc.), łamanie punktów 1.5 i jego podpunktów, podburzanie graczy przeciwko Zarządowi Serwera.
9.5. Po godzinie 19:00 wszelkie kary w postaci killa/muty krótszej niż 12h są podwajane, tak aby gracz mógł odczuć karę za dnia. Nie dotyczy to wysokości grzywny, która jest nakładana według bazowej długości kary. Ilość godzin karnych jest dopisywana według bazowej długości killa.
9.6. Jeśli jednak gracz sądzi, iż Moderator popełnił błąd i kara nie powinna być nałożona, powinien niezwłocznie skontaktować z Zarządcą i opisać problem (pkt. 7.2.1).
9.7. Tymczasowy ban lub knebel dłuższy niż 72h wiąże się z dopisaniem godzin karnych. W przypadku niesłusznego bana, należy skontaktować się z Zarządcą (7.2 i podpunkty) i opisać sprawę. Kara ta generuje grzywnę.
9.8. Każdy gracz ma prawo do zgłoszenia innego gracza o złamanie regulaminu Infinity. Aby udokumentować złamanie regulaminu przez innego gracza, należy zrobić zrzut ekranu (screena), a następnie opublikować go w temacie "Księga Przewinień". Jakakolwiek edycja screena zostanie potraktowana jak próba oszukania zarządu i nagrodzona zesłaniem na świat wyrzutków.
9.9. Za zakłócanie eventów, konkursów, Moderator może nałożyć ostrzegawczego killa 6h. W przypadku kłótni gracza z Moderatorem, może on przedłużyć zabicie do 48h. Przedłużony kill zalicza się w poczet godzin karnych.
9.10. Wszelkie screeny (zrzuty okna gry) są ważne 7 dni od momentu złamania regulaminu. Wszelkie screeny starsze niż 7 dni, są nieważne i nie mogą być użyte jako dowód. W wyjątkowych przypadkach Zarządca może wydłużyć ten okres do 30 dni.
9.11. Zarządca zastrzega sobie prawo do nałożenia od 15 minut do 1h killa jako doraźnego środka dyscyplinującego.
9.12. W przypadku recydywy, kara ulega podwojeniu (każda kara za to samo przewinienie jest podwajana w stosunku do poprzedniej).

10. Syberię można otrzymać za:

10.1. Obrazę Zarządców lub Moderatorów serwera, jak i ich rodzin lub bliskich im osób.
10.2. Oszukiwanie Zarządców/Moderatorów serwera.
10.3. Nieusprawiedliwioną nieobecność +14 dni.
10.4. Posiadanie 192 lub więcej godzin karnych.
10.5. Stałego bana.
10.6. Nagminne łamanie regulaminu Margonem (np. 2 kneble w ciągu tygodnia).
10.7. Nieuregulowanie ujemnej reputacji w ciągu tygodnia od ostrzeżenia Zarządcy.
10.8. Nieuregulowanie kary grzywny w terminie 14 dni.
10.9. Długotrwałe i uporczywe działania szkodzące klimatowi świata. W takich przypadkach decyzję jednogłośnie musi podjąć Zarząd Serwera, w którego skład wchodzą osoby pełniące funkcje wymienione w punkcie 7.6.
10.10. Uzasadnione podejrzenie zmiany właściciela konta.
10.11. Złamanie któregokolwiek z ww. punktów musi zostać opublikowane w temacie "Księga Przewinień".

11. Postanowienie końcowe

11.1. Zarządca świata prywatnego nie ingeruje w umowy pomiędzy graczami dotyczące podziału zdobyczy lub użytkowaniu ekspowisk. Wyjątkiem od tej reguły są dodatkowe regulaminy czasowe na okres trwania wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2012-04-17
Poprawa literówek. Infiniy -> Infinity.
---
2012-05-16
Zmiana w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 10.1, 9.3 (usunięty), 9.3.1 (usunięty), 9.4 ( zmieniona numeracja - obecnie to punkt 9.3), 10.6 (dodany), 10.7 (dodany.).
---
2013-02-11
Zmiana regulaminu
---
2013-06-19
Zmiana regulaminu
---
2014-04-26
Zmiana punktów: 2.3, 3.5, 4.2, 7.3, 7.4, 8.3, 10.3, 11.1, 15.1 Dodanie punktów: 4.1.b, 5.1.b, 7.7, 7.8, 8.3.e, 11.5, 12.5.11, 10.3.2 Usunięcie punktu 10.3.2
---
2015-04-16
Zmiana/dodanie punktów: 2.6, 2.7, 3.2, 3.11, 4.2, 7.2, 6.1, 7.8, 12.5.12, 12.12, 12.12.1, 12.13, 13.9, 15.5.
---
2015-06-26
Zmiana punktów: 2.1; 2.3 - zmiana związana ze zmianami w limitach postaci.
---
2016-09-12
Publikacja nowego regulaminu świata
26/09/2016
2017-11-21
Publikacja nowego regulaminu świata
05/12/2017
2018-01-10
Zmiana punktu 4.3
24.01.2018
2018-07-31
Zmiana punktu 2.1 oraz usuniecie punktu 11.5
14.08.2018
2020-10-01
Publikacja nowego regulaminu świata
15/10/2020
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -