Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Elizjum


1. Postanowienia ogólne

1.1. Zarządca Świata Elizjum zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, obok tego zobowiązuje się do konsultowania zmian z Administracją Margonem. O zmianach gracze będą informowani z wyprzedzeniem 14 dni od daty wprowadzenia nowego regulaminu.
1.2. Każdy gracz świata Elizjum zobowiązuje się do przestrzegania: Regulaminu gry Margonem, Oficjalnych Zasad Prywatnych Światów oraz Regulaminu Świata Elizjum.
1.3. Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto, również w przypadku gry osób trzecich.
1.4. Świat Elizjum rządzi się specyficznymi zasadami klanowymi, wszelakie informacje dotyczące takowej tematyki publikowane na forum gry Margonem posiadają władze ustawodawczą.
1.5. Każdy gracz świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się dołożyć wszelakich starań do poszerzania oraz kultywowania harmonii świata.
1.6. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do zmian w statystykach serwera. Gracze będą informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem w biuletynie lub reklamie świata.
1.7. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do dowolnego zapraszania osób, wliczając w to graczy którzy opuścili świat z powodu Syberii, blokady konta oraz każdego innego rodzaju przewinienia.
1.8. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do braku tłumaczenia się z podjętych decyzji.
1.9. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby zesłania na świat wyrzutków.
1.10. W szczególnych sytuacjach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do ukarania gracza za coś co nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie.
1.11. Na świecie prywatnym Elizjum obowiązuje maksymalny poziom doświadczenia który wynosi 313, przekroczenie takowego poziomu skutkuje natychmiastowym przeniesieniem wszystkich postaci takowego gracza na świat wyrzutków.
1.12. W przypadku wyjątkowych okoliczności zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dowolnej osoby do pełnienia jego obowiązków, gracze zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji z 12-godzinnym wyprzedzeniem.
1.13. Zarządca świata prywatnego Elizjum interpretuje każdego rodzaju twórczość wykonaną w celu rozwoju lub pomocy świata prywatnego Elizjum, jako swoją prywatną własność intelektualną. Takowy punkt regulaminu obejmuje wszelkie dobra wprowadzone lub wykorzystane na świecie prywatnym Elizjum.
1.14. Nieznajomość regulaminu świata prywatnego Elizjum nie zwalnia z jego przestrzegania.

2. Postacie i nieaktywności

2.1. Każdy gracz świata Elizjum zobowiązany jest do posiadania klimatycznego nicku. Nicki postaci muszą zaczynać się z dużej litery, jednakże nie mogą być pisane „PoKeMoNeM”, być obraźliwe, rasistowskie, antysemityczne oraz nie mogą zawierać końcówek typu "PL, XD, XP", etc.. Obok tego zabrania się używania wszelakich form czasowników w nicku postaci. W przypadku założenia postaci która łamie takowy punkt regulaminu, gracz zostanie zabity na okres 336 godzin, jeśli do końca kary gracz nie zmieni nicku, to jego postać zostanie przeniesiona na świat wyrzutków.
2.2. Każdy gracz świata Elizjum jest zobowiązany do zdobycia 49 poziomu doświadczenia na pierwszej postaci w ciągu 7 dni od czasu utworzenia postaci.
2.3. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wysyłania darmowych zaproszeń na kolejną postać, jeśli uzna to za stosowne.
2.4. Gracz świata prywatnego Elizjum ma prawo do jednorazowego darmowego resetu jednej postaci, gracz zobowiązany jest do opublikowania jasnej wiadomości dotyczącej resetu postaci w odpowiednim temacie.
2.5. Dopuszczalny czas nieaktywności na świecie Elizjum wynosi 10 dni, istnieje możliwość przedłużenia takowej nieobecności w odpowiednim temacie na forum. Maksymalny dopuszczalny czas nieaktywności wynosi 24 dni od momentu zatwierdzenia zgłoszenia przez radę świata. W wyjątkowych przypadkach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wydłużenia maksymalnego terminu nieaktywności gracza.
2.6. Gracz świata prywatnego Elizjum ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieobecności dłuższej niż 10 dni w przeciągu 6 miesięcy, w przypadku ponadprogramowych zgłoszeń usprawiedliwienia gracza nie będą brane pod uwagę. W wyjątkowych przypadkach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do odstąpienia od takowego punktu regulaminu.

3. Klany

3.1. Na świecie prywatnym Elizjum klany posiadają ogromną wartość symboliczną.
3.1.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wyboru klanu, każdy gracz jest świadomy podejmowanych przez siebie decyzji.
3.1.2. Zarząd świata prywatnego Elizjum nie ingeruje w rozgrywkę klanową, każdego rodzaju zasady, decyzje oraz kary obowiązują tylko i wyłącznie w obrębie danego klanu.
3.2. W przypadku kiedy nowo powstały klan nie posiada możliwości rozwinięcia się do satysfakcjonującego stopnia – porównywalnego do innych klanów, założyciel nowo powstałego klanu może wnieść prośbę do rady świata o minimalne dofinansowanie bez potrzeby zwrotu dofinansowanych nakładów. (Maksymalnie 30% sumy ulepszenia.)
3.2.1. Założyciel takowego klanu zobowiązuje się do całkowitej otwartości finansowej względem zarządu świata prywatnego Elizjum.
3.2.2. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dofinansowania bez podania przyczyny.
3.2.3. W przypadku wysokich sum dofinansowania zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do dodania kryterium przejęcia władzy nad klanem na okres ulepszenia klanu, koszt takowego przejęcia jest pokrywany przez takowy klan. (Podwójny koszt zmiany zalozyciela)
3.2.4. Każdego typu oszustwo bazujące na dofinansowaniach będzie karane wykluczeniem ze świata prywatnego Elizjum.
3.3. Założenie nowego klanu wymaga zgody Zarządcy.
3.3.1. Do założenia nowego klanu potrzeba 1 miliard złota oraz gotową nazwe klanu.
3.3.2. W przypadku założenia klanu bez zgody zarządcy, klan musi zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku niedopasowania się do takowego punktu regulaminu gracz który założył dany klan zostanie ukarany zabiciem na okres 336 godzin.
3.3.3. Każdy klan świata prywatnego Elizjum zobowiązany jest do posiadania klimatycznej nazwy. Nazwa klanu musi zaczynać się z dużej litery, jednakże nie może być pisana „PoKeMoNeM”, być obraźliwa, rasistowska, antysemityczna oraz nie może zawierać końcówek typu "PL, XD, XP", etc. Obok tego zabrania się używania wszelakich form czasowników w nazwach klanów.
3.3.4. Po założeniu nowego klanu założyciel zobowiązuje się do uzbierania sześciu indywidualnych osób w klanie w ciągu 5 dni.
3.3.4.1. Jako indywidualną osobę takowy regulamin definiuje każdą osobę z unikalnym ID profilu, ilość postaci w klanie nie gra roli, jedynie liczba członków z innym ID.
3.3.4.2. W przypadku niewystarczającej liczby członków w klanie, założyciel klanu ma prawo do 5 dni na zebranie potrzebnych mu osób, w przypadku niepowodzenia założyciel klanu zostaje zobowiązany do rozwiązania klanu.
3.3.5. Każdy założyciel klanu ma prawo do indywidualnej oceny swojego klanu przez radę świata, obok tego rada świata zobowiązuje się do indywidualnego rozpatrywania spraw dotyczących upadających klanów. (Ocena klanu obejmuje również rozmowę na dowolnym komunikatorze na temat takowego klanu z radą świata.)
3.3.5.1. Rada świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wytoczenia indywidualnych środków na poczet uratowania/pomocy upadającego klanu.
3.3.5.2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu klanu, założyciel klanu nie ma możliwości uzyskania rekompensaty za poniesione straty z powodu założenia lub ulepszenia swojego klanu.
3.3.5.3. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do odstąpienia od takowego punktu regulaminu, według własnego uznania.
3.4. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na utworzenie klanu bez podania powodu.
3.5. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do rozwiązywania klanu w przypadku poważnych dowodów przeciwko danemu klanowi.
3.5.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do wysłuchania obrony klanu zanim zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu klanu.
3.6. Na świecie Elizjum istnieje zakaz posiadania więcej niż jednego klanu, takowy punkt obejmuje również dołączenia do różnych klanów.
3.6.1. Wyżej wymieniony punkt regulaminu nie obejmuje rady świata prywatnego Elizjum, która utrzymuje aspekt finansowy danych klanów.
3.7. Na świecie prywatnym Elizjum klany mają jedynie wartość rozrywkową.
3.8. W przypadku oszustw za pomocą klanów, zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do nadania kar alternatywnych na wszystkie postacie osób, które uczestniczyły w danym procederze.

4. Elity II/Herosi/Tytani

4.1. Na serwerze obowiązuje zakaz zajmowania Elit II, Herosów oraz Tytanów.
4.2. Zabrania się sztucznego przedłużania walk z Elitą II, Herosem lub Tytanem.
4.2.1. Wyżej wymieniony punkt regulaminu obowiązuje również Elity/Elity II/Herosów oraz Tytanów eventowych.
4.3. Wyjątek od punktu 4.1. stanowi poinformowanie graczy o lokacji Herosa poprzez wiadomość systemową, w takim przypadku gracz, który poinformował o swym znalezisku zobowiązuje się do dodania każdej osoby, która wyraziła chęć bicia danego Herosa oraz mieści się w przedziale wyznaczonym przez gracza wołającego, takowe zajęcie obowiązuje na okres 15 minut od opublikowania wiadomości na chacie ogólnym.
4.3.1. Dowodem zajęcia herosa jest zrzut ekranu z wiadomością systemową.
4.3.2. Gracz tworzący grupę zobowiązuje się do dodania każdej osoby w kolejności dotarcia do Herosa, w przypadku braku dopasowania się do takowego punktu regulaminu gracz zostanie ukarany.
4.3.3. Niedozwolone jest wykorzystywanie takowego podpunktu regulaminu do wykluczenia poszczególnej grupy osób z poziomem doświadczenia, która nie ma poszczególnego wpływu na łup, innymi słowy gracz nie posiada prawa aby wyznaczać przedział mniejszy niż maksymalne rozłożenie przedziałowe, które nie obniża możliwości na łup.
4.4. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do zmian w takowym punkcie regulaminu na poczet wydarzeń cyklicznych, każde zmiany zostaną opublikowane w odpowiednim temacie.
4.4.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do poinformowania graczy o wprowadzanych zmianach z 12-godzinnym wyprzedzeniem poprzez wiadomość systemową.

5. Walki PvP

5.1. Świat Elizjum jest światem Hard PvP w pełnej definicji tego słowa.
5.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad PvP na potrzeby wydarzeń cyklicznych/bądź jeśli uzna to za stosowne, informacje dotyczące zmian w systemie PvP będą zamieszczane w Blogu Technicznym.
5.2.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do poinformowania graczy o wprowadzanych zmianach z 12-godzinnym wyprzedzeniem poprzez wiadomość systemową.

6. Czat i forum

6.1. Zakazane jest obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie uszczerbkiem na zdrowiu, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie i szantażowanie w grze oraz na forum w stosunku do gracza („dedy” nie są groźbą), dotyczy również członków rodziny jak i najbliższych.
6.2. Używanie słów wulgarnych, cenzurowanie przekleństw, również w innym języku, pisanie wulgaryzmów skrótami oraz pisanie slangiem miejskim również jest karane.
6.2.1. Punkt 6.2. nie obowiązuje na chacie klanowym, grupowym oraz podczas rozmów prywatnych z innymi graczami.
6.3. Nadużywanie komendy „/me” będzie karane.
6.4. Pisanie „PoKeMoNeM”, będzie karane.
6.5. Zakazane jest zakładanie tematów bez zgody Zarządcy, bądź jednego z Super Moderatorów.
6.6. Gracz świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy na chacie oraz forum. Wszelakie, nawet drobne obrazy, chamskie odzywki oraz wulgaryzmy będą karane.
6.7. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu na forum, które znajdują się w pierwszym poście.
6.8. Spam, flood lub trollowanie w grze jak i na forum będzie karane.
6.9. Na forum obowiązuje kultura osobista, każdy występek jest karany zgodnie z regulaminem świata prywatnego, bądź tematu.
6.10. Wszelkiego rodzaju prowokacje do łamania regulaminu lub kłótni oraz czynny udział w kłótni będą karane.
6.11. Zakazuje się przedłużania stron, żebrania, publikowania treści zniesławiających inne osoby oraz psucia opinii serwera na forum.

7. Kary i odwołania

7.1. Kary na świecie Elizjum są nakładane na wszystkie postacie gracza.
7.2. Każdy gracz świata Elizjum przechodzi okres próbny. W tym czasie przewinienia popełnione w okresie 40 dni od momentu założenia postaci są karane podwójnie.
7.3. Ilość godzin mute jest przeliczana w skali 1:1 co do killa, innymi słowy 1 godzina mute ma równowartość 1 godziny zabicia postaci.
7.4. Do nadania kary potrzebne jest zgłoszenie gracza oraz pełen zrzut ekranu wraz z datą i godziną, zrzut ekranu nie może być pod żadnym pozorem obcięty, pomazany, przerobiony i tym podobne.
7.5. Na świecie prywatnym Elizjum zakazane jest podważanie decyzji Rady w temacie przeznaczonym do kar. Jeśli gracz nie zgadza się z nadaną karą ma możliwość odwołania w wyznaczonym do tego temacie. Wykłócanie się będzie karane.
7.6. Zarząd świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do traktowania każdego zgłoszenia indywidualnie, z tego powodu przewiduje za każde wykroczenie karę od 1 godziny mute do 336 godzin zabicia.
7.6.1. Takowy punkt obejmuje zmienne kary za recydywę oraz odpowiednie stopniowanie wykroczeń.
7.6.2. Zarządca świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się oraz radę świata do rzetelnej oraz obiektywnej oceny wszelkich sytuacji które mają miejsce na świecie Elizjum.
7.7. W przypadku ujemnej reputacji gracz ma obowiązek do odrobienia reputacji w przeciągu 3 dni od momentu zaistniałej sytuacji, obok tego gracz zobowiązuje się do poinformowania zarządu świata o zaistniałej sytuacji w odpowiednim temacie. Postacie gracza z ujemną reputacją zostają zabite na okres 336 godzin do momentu odrobienia reputacji lub zesłania na świat wyrzutków.
7.8. Zakazane jest modyfikowanie zrzutów ekranu, w przypadku oszustwa zarządca świata prywatnego zastrzega sobie prawo do zesłania gracza na świat wyrzutków.
7.8.1. Jedynym i wyłącznym wyjątkiem jest zamazanie danych osobowych jeśli takowe pojawią się na jakimkolwiek miejscu zrzutu ekranu.
7.9. Zakazane jest zgłaszanie na „siłę”.
7.10. Okres przedawnienia wynosi 14 dni od momentu popełnienia czynu.
7.10.1. W wyjątkowych sytuacjach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu przedawnienia do 30 dni.
7.11. W wyjątkowych przypadkach na świecie Elizjum obowiązuje polityka kar alternatywnych.
7.11.1. Jako karę alternatywną regulamin definiuje każdego rodzaju niedogodność związaną z łamaniem regulaminu obok podstawowych kar. Takowe kary koegzystują z podstawowymi karami zawartymi w regulaminie.
7.11.2. Kary alternatywne mają możliwość przyjęcia różnych form. Przykładem takowych kar są blokady pisania postów w specyficznych tematach, kary zabicia oraz wyciszenia postaci inne niż przewidziane w głównej karze.
7.12. Zgłaszać mogą tylko osoby bezpośrednio powiązane z daną sytuacją.
7.12.1. Wyjątkiem od tej reguły są każdego rodzaju zgłoszenia w której jedyną osobą powiązaną z sytuacja jest osoba zgłaszana.

8. Odwołania

8.1. Każdy gracz ma prawo odwołać się od kary w odpowiednim temacie.
8.2. Gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji zarządcy świata prywatnego o przeniesieniu go na Syberię. Odwołanie należy opublikować w wyznaczonym do tego temacie.
8.3. Jeśli decyzja Zarządcy jest niezgodna z regulaminem, gracz ma prawo odwołać się od tej decyzji u Administracji Margonem.
8.4. Każdy gracz świata prywatnego Elizjum ma 3 dni, by odwołać się od kary zabicia lub od kary wyciszenia.
8.5. Zarząd świata prywatnego Elizjum nie przewiduje możliwości odwołania się od kar alternatywnych opisanych w punkcie 7.11..
8.5.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do zmiany alternatywnej kary na inny rodzaj kary.
8.5.2. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do ułaskawienia gracza ukaranego karą alternatywną, obok tego zarządca świata prywatnego ma prawo powołać się na punkt 1.8. tego regulaminu.

9. Syberia

9.0. W przypadku sporności z karami alternatywnymi to kary alternatywne mają pierwszeństwo jak i zarówno wartość wykonawczą, zarząd świata Elizjum zastrzega sobie prawo do braku możliwości podważenia kary alternatywnej na podstawie niniejszych punktów regulaminu – obejmuje to całą sekcję dziewiątą takowego regulaminu.
9.1. Niezgłoszona nieobecność dłuższa niż 10 dni lub przekroczenie 24 dni nieobecności zgłoszonej.
9.1.1. Wyjątek od tego punktu stanowi sytuacja, w której gracz uzgodnił swoją nieobecność z Zarządcą zgodnie z punktem 2.5..
9.2. Jeżeli gracz ma bana tymczasowego powyżej 10 dni.
9.3. Podszywanie się pod członka zarządu, grupy eventowej lub osoby funkcyjnej.
9.4. Gdy gracz dostanie stałą blokadę konta.
9.5. Psucie klimatu, opinii świata oraz działanie na jego niekorzyść (m.in. przez pisanie fałszywych recenzji).
9.6. Układanie wulgarnych wyrazów/obrazków lub znaków z przedmiotów.
9.7. Udowodniona zmiana właściciela konta.
9.8. Oszukiwanie osób funkcyjnych lub graczy w jakikolwiek sposób.
9.8.1. Zarząd świata prywatnego Elizjum nie ingeruje w oszustwa podczas handlu, wyjątkiem od tej reguły stanowi sytuacja kiedy gracz poszkodowany dostarczy jednoznaczne i niezbite dowody, wtedy osoba dopuszczająca się oszustwa zostanie ukarana zgodnie z powyższym regulaminem.
9.9. Podburzanie, buntowanie graczy przeciw zarządowi świata prywatnego Elizjum.
9.10. Uzbieranie ponad 200 godzin kar.
9.11. W szczególnych wypadkach Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię lub przydzielenia kary alternatywnej za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-09-10
Publikacja regulaminu.
2018-09-10
2018-09-19
Publikacja nowego regulaminu świata.
2018-10-03
2018-12-18
Publikacja nowego regulaminu świata.
2019-01-01
2019-01-31
Publikacja nowego regulaminu świata.
2019-02-14
2019-04-25
Publikacja nowego regulaminu świata.
2019-05-09
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -