Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Elizjum1. Postanowienia ogólne

1.1. Zarządca Świata Elizjum zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, obok tego zobowiązuje się do konsultowania zmian z Administracją Margonem. O zmianach gracze będą informowani z wyprzedzeniem 14 dni od daty wprowadzenia nowego regulaminu.
1.2. Każdy gracz świata Elizjum zobowiązuje się do przestrzegania: Regulaminu gry Margonem, Oficjalnych Zasad Prywatnych Światów oraz Regulaminu Świata Elizjum.
1.3. Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto, również w przypadku gry osób trzecich.
1.4. Świat Elizjum działa w oparciu o współpracę, równość i wzajemną akceptację między graczami. Zamysłem świata prywatnego Elizjum jest kultywowanie oraz utrzymywanie przyjaznych stosunków pomiędzy graczami, współpracę pomiędzy indywidualnymi osobami oraz dążenie do celów.
1.5. Świat Elizjum rządzi się specyficznymi zasadami klanowymi, wszelakie informacje dotyczące takowej tematyki publikowane na forum gry Margonem posiadają władze ustawodawczą.
1.6. Każdy gracz świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się dołożyć wszelakich starań do poszerzania oraz kultywowania harmonii świata.
1.7. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do zmian w statystykach serwera. Gracze będą informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem w biuletynie lub reklamie świata.
1.8. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do dowolnego zapraszania osób, wliczając w to graczy którzy opuścili świat z powodu Syberii, blokady konta oraz każdego innego rodzaju przewinienia.
1.9. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do braku tłumaczenia się z podjętych decyzji.
1.10. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby zesłania na świat wyrzutków.
1.11. W szczególnych sytuacjach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do ukarania gracza za coś co nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie.
1.12. Na świecie prywatnym Elizjum obowiązuje maksymalny poziom doświadczenia który wynosi 313, przekroczenie takowego poziomu skutkuje natychmiastowym przeniesieniem wszystkich postaci takowego gracza na świat wyrzutków.
1.13. W przypadku wyjątkowych okoliczności zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dowolnej osoby do pełnienia jego obowiązków, gracze zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji z 12-godzinnym wyprzedzeniem.
1.14. Zarządca świata prywatnego Elizjum interpretuje każdego rodzaju twórczość wykonaną w celu rozwoju lub pomocy świata prywatnego Elizjum, jako swoją prywatną własność intelektualną. Takowy punkt regulaminu obejmuje wszelkie dobra wprowadzone lub wykorzystane na świecie prywatnym Elizjum.
1.15. Zarządca zastrzega sobie prawo do odstąpienia wymierzenia kary.
1.15.1. Jako karę regulamin definiuje każdego rodzaju ograniczenie lub utrudnienie nałożone regulaminowo na gracza, wliczając, nie ograniczając się, do kar alternatywnych opisanych w punkcie jedenastym niniejszego regulaminu.
1.16. Zarządca zastrzega sobie prawo do nałożenia specjalnych zasad wobec graczy rekrutowanych (przykładowo zakaz atakowania, czasowa ochrona w grupie).
1.17. Na świecie Elizjum istnieje temat o nazwie "Spis wygnańców". W temacie tym wpisywani są gracze, które decyzją rady świata, nie mają wstępu na serwer. Dotyczy to na przykład graczy, którzy zostali zesłani na Syberię za wyjątkowo naganne zachowanie lub w innym stopniu (nie tylko w obrębie świata Elizjum) pozostawiły negatywnie odczucie Radzie Świata.
1.18. Zastępcy graczy świata Elizjum, którzy nie posiadają postaci na świecie Elizjum, nie mogą logować się na świat Elizjum.
1.19. Nieznajomość regulaminu świata prywatnego Elizjum nie zwalnia z jego przestrzegania.


2. Postacie i nieaktywności

2.1. Każdy gracz świata Elizjum zobowiązany jest do posiadania klimatycznego nicku. Nicki postaci muszą zaczynać się z dużej litery, jednakże nie mogą być pisane „PoKeMoNeM”, być obraźliwe, rasistowskie, antysemityczne oraz nie mogą zawierać końcówek typu "PL, XD, XP", etc.. Nicki muszą nawiązywać do motywu fantasy, nie mogą być polskiego pochodzenia, jak i nie mogą być obcym tłumaczeniem z języka polskiego. Obok tego zabrania się używania wszelakich form czasowników w nicku postaci. W przypadku założenia postaci która łamie takowy punkt regulaminu, gracz zostanie zabity na okres 336 godzin, jeśli do końca kary gracz nie zmieni nicku, jego postacie zostaną przeniesione na świat wyrzutków.
2.1.1. Przykład nicków nietolerowanych na świecie Elizjum: Wojownik magii, Warrior of magic, Pomocnik Makreliona.
2.1.2. Przykład nicków tolerowanych na świecie Elizjum: Shakve, Faervil, Makrelion.
2.2. Każdy gracz świata Elizjum jest zobowiązany do zdobycia 49 poziomu doświadczenia na pierwszej postaci w ciągu 7 dni od czasu utworzenia postaci.
2.3. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wysyłania darmowych zaproszeń na kolejną postać, jeśli uzna to za stosowne.
2.4. Gracz świata prywatnego Elizjum ma prawo do jednorazowego darmowego resetu jednej postaci, gracz zobowiązany jest do opublikowania jasnej wiadomości dotyczącej resetu postaci w odpowiednim temacie.
2.5. Dopuszczalny czas nieaktywności na świecie Elizjum wynosi 10 dni, istnieje możliwość przedłużenia takowej nieobecności w odpowiednim temacie na forum. Maksymalny dopuszczalny czas nieaktywności wynosi 24 dni od momentu zatwierdzenia zgłoszenia przez radę świata. W wyjątkowych przypadkach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wydłużenia maksymalnego terminu nieaktywności gracza.
2.6. Gracz świata prywatnego Elizjum ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieobecności dłuższej niż 10 dni w przeciągu 6 miesięcy, w przypadku ponadprogramowych zgłoszeń usprawiedliwienia gracza nie będą brane pod uwagę. W wyjątkowych przypadkach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do odstąpienia od takowego punktu regulaminu.

3. Klany

3.1. Głównym klanem obowiązującym jest klan Ellyseum.
3.1.1 Klan Ellyseum jest klanem otwartym dla każdego gracza świata prywatnego Elizjum, którzy nie posiadają obecnie żadnego klanu.
3.2. Na świecie Elizjum dozwolone jest posiadanie własnego klanu, lub przebywanie w innym, niż klan główny - Ellyseum.
3.3. Wymagana jest przynależność do któregokolwiek z klanów istniejących na świecie.
3.4. Założenie nowego klanu wymaga zgody Zarządcy.
3.4.1. Do założenia nowego klanu potrzeba 1 miliard złota oraz gotową nazwę klanu.
3.4.2. W przypadku założenia klanu bez zgody zarządcy, klan musi zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku niedopasowania się do takowego punktu regulaminu gracz który założył dany klan zostanie ukarany zabiciem na okres 336 godzin.
3.4.3. Każdy klan świata prywatnego Elizjum zobowiązany jest do posiadania klimatycznej nazwy. Nazwa klanu musi zaczynać się z dużej litery, jednakże nie może być pisana „PoKeMoNeM”, być obraźliwa, rasistowska, antysemityczna oraz nie może zawierać końcówek typu "PL, XD, XP", etc. Obok tego zabrania się używania wszelakich form czasowników w nazwach klanów.
3.4.4. Po założeniu nowego klanu założyciel zobowiązany jest do uzbierania sześciu indywidualnych osób w klanie w ciągu 5 dni.
3.4.4.1. Jako indywidualną osobę takowy regulamin definiuje każdą osobę z unikalnym ID profilu, ilość postaci w klanie nie gra roli, jedynie liczba członków z innym ID.
3.4.4.2. W przypadku niewystarczającej liczby członków w klanie, założyciel klanu ma prawo do 5 dni na zebranie potrzebnych mu osób, w przypadku niepowodzenia założyciel klanu zostaje zobowiązany do rozwiązania klanu.
3.4.5. Każdy założyciel klanu ma prawo do indywidualnej oceny swojego klanu przez radę świata, obok tego rada świata zobowiązuje się do indywidualnego rozpatrywania spraw dotyczących upadających klanów. (Ocena klanu obejmuje również rozmowę na dowolnym komunikatorze na temat takowego klanu z radą świata.)
3.4.5.1. Rada świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wytoczenia indywidualnych środków na poczet uratowania/pomocy upadającego klanu.
3.4.5.2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu klanu, założyciel klanu nie ma możliwości uzyskania rekompensaty za poniesione straty z powodu założenia lub ulepszenia swojego klanu.
3.4.5.3. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do odstąpienia od takowego punktu regulaminu, według własnego uznania.
3.5. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na utworzenie klanu bez podania powodu.
3.6. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do rozwiązywania klanu w przypadku poważnych dowodów przeciwko danemu klanowi.
3.6.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do wysłuchania obrony klanu zanim zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu klanu.
3.7. Wszystkie klany poza głównym są zobowiązane do płacenia co miesięcznej subskrypcji, będącej formą możliwości działania klanu przez kolejny miesiąc. Wymagana zapłata to 300 milionów podstawowej zapłaty + 20 milionów za każdą postać w klanie.
3.8.1. Przykładowy klan posiadający 20 członków musi uiścić opłatę 300 milionów + 400 milionów za postacie, co daje sumę 700 milionów złota.
3.9. Nieuiszczenie takiej zapłaty pierwszego dnia miesiąca na pocztę zarządcy świata będzie skutkowało przymusem rozwiązania klanu w ciągu tygodnia. Zapłata powinna być udokumentowana screenem i wstawiona do odpowiedniego tematu na forum.
3.10. Na świecie Elizjum istnieje zakaz posiadania więcej niż jednego klanu, takowy punkt obejmuje również dołączenia do różnych klanów.
3.10.1. Wyżej wymieniony punkt regulaminu nie obejmuje rady świata prywatnego Elizjum, która utrzymuje aspekt finansowy danych klanów.
3.11. Każdy gracz zobowiązany jest do jednoczenia i solidaryzowania się z klanem.
3.12. Zarządca świata prywatnego Elizjum nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wyboru klanu, każdy gracz jest świadomy podejmowanych przez siebie decyzji.
3.13. W przypadku oszustw za pomocą klanów, zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do nadania kar alternatywnych na wszystkie postacie osób, które uczestniczyły w danym procederze.

4. Herosi

4.1. Wszyscy herosi, również pochodzących z wydarzeń cyklicznych lub innych rodzaju eventów, muszą być udokumentowani w temacie zbiorczym maksymalnie 15 minut od ubicia.
4.2. Zakazuje się bić herosów samemu.
4.2.1. Grupa powinna składać się z przynajmniej dwóch osób. Wymaga się wołania na herosa przez temat na forum, bądź wiadomość systemową (podaną przez SM na chacie gry).
4.2.1.1. Po zawołaniu na herosa w temacie i ubiciu go, należy edytować post i załączyć odpowiednią adnotację.
4.2.2. Odstępstwem od punktu 2. jest brak chętnych na herosa po 3 minutach od zawołania poprzez temat/wiadomość systemową.
4.2.3. Heros jest zajęty poprzez osobę, która pierwsza znajdzie się w widocznej pozycji od herosa (8 kratek).
4.3. Gracz tworzący grupę zobowiązuje się do dodania każdej osoby w kolejności dotarcia do Herosa,w przypadku braku dopasowania się do takowego punktu regulaminu gracz zostanie ukarany.
4.3.1. Niedozwolone jest wykorzystywanie takowego podpunktu regulaminu do wykluczenia poszczególnej grupy osób z poziomem doświadczenia, która nie ma poszczególnego wpływu na łup, innymi słowy gracz nie posiada prawa aby wyznaczać przedział mniejszy niż maksymalne rozłożenie przedziałowe, które nie obniża możliwości na łup.
4.4. Znalazca ma prawo do zajęcia jednego łupu - musi o tym poinformować w temacie na forum (o konkretnym, zajętym łupie).
4.4.1. W przypadku wołania na herosa przez wiadomość systemową gracz musi poinformować uprzednio SM, bądź graczy z grupy, przed zaatakowaniem herosa.
4.4.2. Wiadomość o zajmowanym łupie po zaatakowaniu herosa nie będzie uznana za obowiązującą.
4.5. Tylko dowódca ma prawo do zaatakowania herosa.
4.6. W godzinach 24-6 dozwolone jest samodzielne bicie herosa, jednakże wciąż należy o nim poinformować w wyznaczonym temacie przed zaatakowaniem herosa.

5. Tytani

5.1. Wszyscy tytani muszą być odnotowani w odpowiednim, zbiorczym temacie na forum.
5.1.1. W przypadku pojawienia się tytana, gracz, który pierwszy się przy nim znajdzie, zmuszony jest powiadomić o tym na forum, stosując się do podanego wzoru.
5.1.1.1. Post informujący o pojawieniu się tytana na forum może być równie dobrze postem informującym o zbiórce graczy na tytana o danej godzinie (może tak wyniknąć również pod wpływem graczy komentujących post na forum).
5.1.2. Gracz, który zawołał na tytana, odpowiedzialny jest za zorganizowanie grupy. W przypadku umówienia się na konkretną godzinę i absencją gracza zwołującego, przejmuje wówczas dowództwo ktokolwiek inny, który znalazł się o podanej godzinie, przy tytanie, jako jeden z pierwszych.
5.2. Punkt 5. obowiązuje również w przypadku tytanów eventowych.
5.3. Znalazca tytana ma nakaz dążenia do utworzenia jak największej drużyny, nie bacząc na jakiekolwiek prywatne, bądź klanowe podziały.
5.4. Obowiązuje całkowity zakaz zajmowania łupu z tytana.
5.5. Tylko dowódca ma prawo do zaatakowania tytana.

6. Kolosi

6.1. Wszyscy kolosi muszą być odnotowani w odpowiednim, zbiorczym temacie na forum.
6.1.1. W przypadku chęci zebrania grupy na kolosa, gracz zmuszony jest powiadomić o tym na forum, stosując się do podanego wzoru.
6.1.1.1. Post informujący o chęci bicia kolosa na forum może być równie dobrze postem informującym o zbiórce graczy na kolosa o danej godzinie (może tak wyniknąć również pod wpływem graczy komentujących post na forum).
6.1.2. Gracz, który zawołał na kolosa, odpowiedzialny jest za zorganizowanie grupy. W przypadku umówienia się na konkretną godzinę i absencją gracza zwołującego, przejmuje wówczas dowództwo ktokolwiek inny, który znalazł się o podanej godzinie, przy wejściu na mapę z kolosem, jako jeden z pierwszych.
6.2. Punkt 6. obowiązuje również w przypadku kolosów eventowych.
6.3. Punkt 6. obowiązuje również w przypadku NPC wpuszczających na kolosów eventowych (przykładowo dzień Mrocznego Patryka, dzień Vapora).
6.4. Znalazca tytana ma nakaz dążenia do utworzenia jak największej drużyny, nie bacząc na jakiekolwiek prywatne, bądź klanowe podziały.
6.5. Tylko dowódca ma prawo do zaatakowania kolosa.

7. Elity II

7.1. Na Elizjum obowiązuje zajmowanie elit II.
7.1.1. Aby zająć elitę II gracz musi znaleźć się w jej obrębie respawnu jako pierwszy.
7.1.2. Gracz, który zajął eII, zmuszony jest do bicia jej maksymalnie 5 minut po pojawieniu się.
7.1.4. Tylko gracz, który zajmuje elitę II, może decydować o grupie, jej wielkości i członkach w grupie.
7.1.5. Wybicie, bez pozwolenia, elity II jest karalne zabiciem postaci. Udokumentować należy to screenem bicia elity II, wraz z widocznym chatem gry i godziną.
7.2. Na elitach II obowiązuje zakaz zajmowania łupu. Rada nie ingeruje w niedotrzymania uzgodnień pomiędzy graczami.
7.3. Zabrania się sztucznego przedłużania walk z Elitą II.
7.3.1. Wyżej wymieniony punkt regulaminu obowiązuje również w przypadku Elit II eventowych.

8. Walki PvP

8.1. Świat Elizjum jest światem PvP.
8.1.1. Maksymalna przewaga levelowa w PvP wynosi 20 poziomów.
8.1.2. PvP za obopólną zgodą graczy nie jest jakkolwiek karalne.
8.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad PvP na potrzeby wydarzeń cyklicznych/bądź jeśli uzna to za stosowne, informacje dotyczące zmian w systemie PvP będą zamieszczane w Biuletynie.
8.2.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do poinformowania graczy o wprowadzanych zmianach z 12-godzinnym wyprzedzeniem poprzez wiadomość systemową.
8.3. W godzinach 24-6 nie obowiązują jakiekolwiek zasady PvP.

9. Czat i forum

9.1. Zakazane jest obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie uszczerbkiem na zdrowiu, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie i szantażowanie w grze oraz na forum w stosunku do gracza („dedy” nie są groźbą), dotyczy również członków rodziny jak i najbliższych.
9.2. Używanie słów wulgarnych, cenzurowanie przekleństw, również w innym języku, pisanie wulgaryzmów skrótami oraz pisanie slangiem miejskim również jest karane.
9.2.1. Punkt 6.2. nie obowiązuje na chacie klanowym, grupowym oraz podczas rozmów prywatnych z innymi graczami.
9.3. Nadużywanie komendy „/me” będzie karane.
9.4. Pisanie „PoKeMoNeM”, będzie karane.
9.5. Zakazane jest zakładanie tematów bez zgody Zarządcy, bądź jednego z Super Moderatorów.
9.6. Gracz świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy na chacie oraz forum. Wszelakie, nawet drobne obrazy, chamskie odzywki oraz wulgaryzmy będą karane.
9.7. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu na forum, które znajdują się w pierwszym poście.
9.8. Spam, flood lub trollowanie w grze jak i na forum będzie karane.
9.9. Na forum obowiązuje kultura osobista, każdy występek jest karany zgodnie z regulaminem świata prywatnego, bądź tematu.
9.10. Wszelkiego rodzaju prowokacje do łamania regulaminu lub kłótni oraz czynny udział w kłótni będą karane.
9.11. Zakazuje się przedłużania stron, żebrania, publikowania treści zniesławiających inne osoby oraz psucia opinii serwera na forum.

10. Handel

10.1. Wszystkie przedmioty o randze unikatowej lub heroicznej nie mogą być sprzedawane za cenę większą, niż 10 milionów złota.
10.2. Legendarne przedmioty sprzedać można maksymalnie za cenę esencji sakryfikacji pomnożonej o 20 milionów złota (40 esencji oznacza maksymalna cenę 800 milionów złota).
10.2.1. Przedmioty niemożliwe do przepalenia na esencję, bądź pochodzące z eventów, można sprzedać za maksymalnie miliard złota.

11. Kary

11.1. Kary na świecie Elizjum są nakładane na wszystkie postacie gracza.
11.2. Każdy gracz świata Elizjum przechodzi okres próbny. W tym czasie przewinienia popełnione w okresie 40 dni od momentu założenia postaci są karane podwójnie.
11.3. Ilość godzin mute jest przeliczana w skali 1:1 co do killa, innymi słowy 1 godzina mute ma równowartość 1 godziny zabicia postaci.
11.4. Do nadania kary potrzebne jest zgłoszenie gracza oraz pełen zrzut ekranu wraz z datą i godziną, zrzut ekranu nie może być pod żadnym pozorem obcięty, pomazany, przerobiony i tym podobne.
11.5. Na świecie prywatnym Elizjum zakazane jest podważanie decyzji Rady w temacie przeznaczonym do kar. Jeśli gracz nie zgadza się z nadaną karą ma możliwość odwołania w wyznaczonym do tego temacie. Wykłócanie się będzie karane.
11.6. Zarząd świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się do traktowania każdego zgłoszenia indywidualnie, z tego powodu przewiduje za każde wykroczenie karę od 1 godziny mute do 336 godzin zabicia.
11.6.1. Takowy punkt obejmuje zmienne kary za recydywę oraz odpowiednie stopniowanie wykroczeń.
11.6.2. Zarządca świata prywatnego Elizjum zobowiązuje się oraz radę świata do rzetelnej oraz obiektywnej oceny wszelkich sytuacji które mają miejsce na świecie Elizjum.
11.7. W przypadku ujemnej reputacji gracz ma obowiązek do odrobienia reputacji w przeciągu 3 dni od momentu zaistniałej sytuacji, obok tego gracz zobowiązuje się do poinformowania zarządu świata o zaistniałej sytuacji w odpowiednim temacie. Postacie gracza z ujemną reputacją zostają zabite na okres 336 godzin do momentu odrobienia reputacji lub zesłania na świat wyrzutków.
11.8. Zakazane jest modyfikowanie zrzutów ekranu, w przypadku oszustwa zarządca świata prywatnego zastrzega sobie prawo do zesłania gracza na świat wyrzutków.
11.8.1. Jedynym i wyłącznym wyjątkiem jest zamazanie danych osobowych jeśli takowe pojawią się na jakimkolwiek miejscu zrzutu ekranu.
11.9. Zakazane jest zgłaszanie na „siłę”.
11.10. Okres przedawnienia wynosi 14 dni od momentu popełnienia czynu.
11.10.1. W wyjątkowych sytuacjach zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu przedawnienia do 30 dni.
11.11. W wyjątkowych przypadkach na świecie Elizjum obowiązuje polityka kar alternatywnych.
11.11.1. Jako karę alternatywną regulamin definiuje każdego rodzaju niedogodność związaną z łamaniem regulaminu obok podstawowych kar. Takowe kary koegzystują z podstawowymi karami zawartymi w regulaminie.
11.11.2. Kary alternatywne mają możliwość przyjęcia różnych form. Przykładem takowych kar są blokady pisania postów w specyficznych tematach, kary zabicia oraz wyciszenia postaci inne niż przewidziane w głównej karze.
11.12. Zgłaszać mogą tylko osoby bezpośrednio powiązane z daną sytuacją.
11.12.1. Wyjątkiem od tej reguły są każdego rodzaju zgłoszenia w której jedyną osobą powiązaną z sytuacja jest osoba zgłaszana.

12. Odwołania

12.1. Każdy gracz ma prawo odwołać się od kary w odpowiednim temacie.
12.2. Gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji zarządcy świata prywatnego o przeniesieniu go na Syberię. Odwołanie należy opublikować w wyznaczonym do tego temacie.
12.3. Jeśli decyzja Zarządcy jest niezgodna z regulaminem, gracz ma prawo odwołać się od tej decyzji u Administracji Margonem.
12.4. Każdy gracz świata prywatnego Elizjum ma 3 dni, by odwołać się od kary zabicia lub od kary wyciszenia.
12.5. Zarząd świata prywatnego Elizjum nie przewiduje możliwości odwołania się od kar alternatywnych opisanych w punkcie 11.11..
12.5.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do zmiany alternatywnej kary na inny rodzaj kary.
12.5.2. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do ułaskawienia gracza ukaranego karą alternatywną.
12.6. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do powołania się na punkt 1.9. i 1.11. tego regulaminu.

13. Debet

13.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obowiązkowych wydatków w celu opłacenia debetu świata prywatnego, gracze zostaną o takowych wydatkach poinformowani w odpowiednim temacie na forum.
13.1.1. Takowy obowiązek może zostać wprowadzony w przypadku kiedy debet świata po 14 dniach od rozpoczęciu miesiąca nie został całkowicie spłacony.
13.1.2. Obowiązkowy wydatek jest ustalany indywidualnie zależnie od ilości posiadanych postaci oraz ilości graczy na świecie, dokładne informację dotyczące obliczeń będą publikowane w odpowiednim temacie na forum.
13.1.3. Obowiązkowy wydatek musi zostać spełniony w przeciągu 14 dni oraz udokumentowany w odpowiednim temacie na forum.
13.1.4. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do udzielenia zgody graczom opłacenia obowiązkowego wydatku w imieniu kogoś innego.
13.1.5. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do wykluczenia pewnej grupy graczy z obowiązkowych wydatków w danym miesiącu.
13.2. Zarządca świata prywatnego Elizjum zastrzega sobie prawo do ograniczenia statystyk świata na okres spłacenia debetu świata, takowe ograniczenie uwzględnia obowiązek posiadania wyczerpania w celu uzyskania łupu.
13.3. Gracz który nie spełni swojego zobowiązania dotyczącego wydatku zostanie natychmiastowo wydalony na Świąt Wyrzutków.
13.3.1. Zarządca świata prywatnego Elizjum nie przewiduje możliwości odwołania się od takowej kary wydalenia.
13.3.1.1. Wyjątkiem od tego punktu jest zgłoszona nieobecność gracza przed wprowadzeniem obowiązkowych wydatków, która trwa ponad okres obowiązkowych wydatków.

14. Syberia

14.0. W przypadku sporności z karami alternatywnymi to kary alternatywne mają pierwszeństwo jak i zarówno wartość wykonawczą, zarząd świata Elizjum zastrzega sobie prawo do braku możliwości podważenia kary alternatywnej na podstawie niniejszych punktów regulaminu – obejmuje to całą sekcję dziewiątą takowego regulaminu.
14.1. Niezgłoszona nieobecność dłuższa niż 10 dni lub przekroczenie 24 dni nieobecności zgłoszonej.
14.1.1. Wyjątek od tego punktu stanowi sytuacja, w której gracz uzgodnił swoją nieobecność z Zarządcą zgodnie z zapiskami regulaminowymi.
14.2. Jeżeli gracz ma bana tymczasowego powyżej 10 dni.
14.3. Gdy gracz dostanie stałą blokadę konta.
14.4. Podszywanie się pod członka zarządu, grupy eventowej lub osoby funkcyjnej.
14.5. Psucie klimatu, opinii świata oraz działanie na jego niekorzyść (m.in. przez pisanie fałszywych recenzji).
14.6. Układanie wulgarnych wyrazów/obrazków lub znaków z przedmiotów.
14.7. Zmiana właściciela konta.
14.7.1. W przypadku przypuszczenia zmiany właściciela konta, po prezentacji odpowiednich dowodów, gracz może zostać zesłany na Syberię.
14.8. Oszukiwanie osób funkcyjnych lub graczy w jakikolwiek sposób.
14.8.1. Zarząd świata prywatnego Elizjum nie ingeruje w oszustwa podczas handlu, wyjątkiem od tej reguły stanowi sytuacja kiedy gracz poszkodowany dostarczy jednoznaczne i niezbite dowody, wtedy osoba dopuszczająca się oszustwa zostanie ukarana zgodnie z powyższym regulaminem.
14.9. Podburzanie, buntowanie graczy przeciw zarządowi świata prywatnego Elizjum.
14.10. Uzbieranie ponad 200 godzin kar.
14.11. W szczególnych wypadkach Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię lub przydzielenia kary alternatywnej za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.
14.12. Wszystkie zaproszenia na serwer publikowane są w Biuletynie.
14.12.1. Gracz bez wyraźnej adnotacji o zaproszeniu zostaje wydalony ze świata.
14.13. W przypadku podejrzenia wobec gracza o używanie skryptów automatyzujących rozgrywkę, po prezentacji odpowiednich dowodów, gracz może zostać zesłany. Weryfikacja może przyjąć różne formy, a każdy gracz świata Elizjum zobowiązuje się do współpracy.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-09-10
Publikacja regulaminu.
2018-09-10
2018-09-19
Publikacja nowego regulaminu świata.
2018-10-03
2018-12-18
Publikacja nowego regulaminu świata.
2019-01-01
2019-01-31
Publikacja nowego regulaminu świata.
2019-02-14
2019-04-25
Publikacja nowego regulaminu świata.
2019-05-09
2020-07-06
Publikacja nowego regulaminu świata.
2020-07-20
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -