Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Imprezy


IV MargonemCamp - Ogólnopolskiego Zlotu Fanów Gry Margonem
odbywającego się w dniach 14-15 lipca 2018 r.
na terenie Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie

ul. Parkowa 25 41-500 Chorzów.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, tj. Garmory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 1c (zwaną dalej: „Organizatorem”).

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na jej terenie. Każda osoba znajdująca się na terenie Imprezy, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników Imprezy.
3.1. Obowiązki uczestników Imprezy.
3.2. Warunki uczestnictwa w Imprezie.
3.3. Uprawnienia uczestników Imprezy.
3.4. Odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z Regulaminem.

4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
4.1. „Impreza” – IV MargonemCamp - Ogólnopolski Zlot Fanów Gry Margonem, odbywający się na wyznaczonym terenie Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”.
4.2. „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
4.3. „Teren Imprezy” – oznacza wyznaczony teren przynależący do Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”, na którym przeprowadzana jest Impreza od momentu zweryfikowania uprawnień stanowiących podstawę do wstępu na Teren Imprezy. Za czas Imprezy uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników (14.07.2018 godz. 12.00) do momentu opróżnienia obiektu z uczestników (15.07.2018 godz. 12.00).
4.4. „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny, natomiast uczestnik zobowiązany jest do zakupu biletu wstępu na teren Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Bilety można nabyć przy kasie.
1.1. Dzieci do 5 r.ż. wchodzą na teren imprezy bezpłatnie, pod opieką osoby dorosłej.

2.Wstęp na teren imprezy mają osoby powyżej 15 r. ż. W przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 15 r. ż. zostanie wpuszczony na teren Imprezy tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekun może mieć pod swoją opieka maksymalnie 2 osoby.

3. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie, która:
3.1. Nie posiada biletu uprawniającego do przebywania na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
3.2. Znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
3.3. Posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty tj. materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe.
3.4. Zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
3.5. Młodzieży poniżej 15 roku życia bez nadzoru opiekuna.
3.6. Posiadającym przedmioty uznane za niebezpieczne.

4. Podczas trwania Imprezy zostanie wyznaczone miejsce, gdzie Uczestnicy będą mogli rozstawić swoje namioty.

5. Dla osób nieposiadających własnych namiotów, organizator przewidział miejsca w namiocie harcerskim, który zostanie rozstawiony na Terenie Imprezy. Miejsca noclegowe w namiocie organizatora jest płatne.
5.1. Aby skorzystać z noclegu w namiocie Organizatora należy zarezerwować w nim miejsce przez zgłoszenie na adres mailowy magda@garmory.pl . Uczestnik, w ciągu 24 godzin (dni powszednie), od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, otrzyma wiadomość potwierdzającą swoje zgłoszenie oraz instrukcję z informacją o kolejnych czynnościach.
5.2. Nocleg w namiocie organizatora jest dodatkowo płatny. Opłata uiszczona będzie przez Uczestników przy wejściu na teren Imprezy.

6. Każdemu Uczestnikowi zostanie wręczony dodatkowy identyfikator, na którym zostanie zaznaczone, czy nocuje on w namiocie zapewnionym przez Organizatora, czy we własnym namiocie, na terenie wyznaczonym przez Organizatora Imprezy.

7. Organizator nie zapewnia pościeli, śpiworów, koców itp. Każdy Uczestnik nocujący na Terenie Imprezy zobowiązany jest do zaopatrzenia się w nie we własnym zakresie.

8. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
8.1. Głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.
8.2. Posiadania i spożywania alkoholu przez osoby nieletnie.
8.3. Posiadania lub/i zażywania środków odurzających,substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
8.4. Posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
8.5. Umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych.
8.6. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury.

9. Zawarcie umowy ubezpieczenia zaleca się Uczestnikowi we własnym zakresie.

10. Organizator Imprezy nie zapewnia wyżywienia podczas jej trwania.

11. W trakcie trwania Imprezy, Uczestnik jest zobowiązany do noszenia identyfikatora otrzymanego przez Organizatora.

12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów BHP, PPOŻ itp.

13. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby i zwierzęta pod jego opieką, opłacając odszkodowanie w miejscu powstania.

14. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości niewykorzystanych świadczeń.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych tj. warunki atmosferyczne, decyzje Władz państwowych, działania innych okoliczności, siły wyższej lub leżącej po stronie Uczestnika.

16. Organizator nie odpowiada za kradzieże i zniszczenia powstałe podczas Imprezy.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji lub usunięcia z Terenu Imprezy w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.


III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
1.1. Przebywania na Terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy tj. do godziny 12.00 dn. 15.07.2018.
1.2. Informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora.
1.3. Korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno–sanitarnego, które będą udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
1.4. Korzystania z pomocy medycznej na Terenie Imprezy,
1.5. Zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy.

2. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:
2.1. Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.2. Nie zakłócać porządku publicznego.
2.3. Przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
2.4. Nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy.
2.5. Stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonywania ich poleceń.


IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy przed jej rozpoczęciem z przyczyn niezależnych, leżących po stronie kontrahenta lub w wyniku decyzji Władz państwowych, działania siły wyższej, braku minimum uczestników itp.

2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji.

3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

4. Zabrania się prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

5. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z Imprezy w przekazach medialnych na całym świecie.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora http://www.margonem.pl/?task=art&id=61 i w punktach informacyjnych.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2018 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu Imprezy.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -